Ordliste for ættegranskere (bok) – Forkortelser i litteratur og arkivalier

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under kapitlet Forkortelser i litteratur og arkivalier i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Hovedsiden

A

A.D. = Anno Domini, i det Herrens år.
Al. = alen.
Alr = alener.
Alb. = album, albus, (hvid) etc.
A.m. = ante meridiem, før middag.
A.o. = anno, år.
A.o.cur. = anno currenti, i løpende år.
Ap. = apostel.
Archang. = archangelus, erkeengel.
Art.lib. = artium liberarium, frie kunster, sysler for fribårne.

B

BMark, gammel vektenhet , bMark, gammel vektenhet = bismermark.
BPund, gammel vektenhet, bPund, gammel vektenhet = bismerpund.
b. = blått, i heraldiken.
B. = borger.
Bacc. = baccalaureus, laveste akademiske grad.
Bapt. = baptizatus, døpt.
Bgr. = borger.
B.M. = beate memoriae, salig ihukommelse.
B.M.V. = beate Maria virginus.
Bpd. = pund.
Br. = borger.

C

C, c = romertall for 100.
C. = centrum [sentrum].
Cand. = candidat [kandidat].
Civ. = civis, civissa, borger, borgerinne.
Com.pal. = comes palatinus, palatin, se der.
Conj. = conjux, ektefelle.
Cop. = copulatus, viet.
Cop.vid. = copia vidimata, bekreftet avskrift.
C.p. = comes palatinus, palatin, se der.
C.p. = cum pertinentiis, med tilliggende «herligheter».

D

d = daler, dansk, denarius, penning.
D. = doktor.
D = romertall for 500.
d.ca. = dansca, dansk.
dd. = dimidus, dimida, dimidum, halv.
den = denarii, denariorum, denarius, daler, penning.
Den., den = denatus, død.
dl. = daler.
Dom. = dominica, søndag.
dr., d. = daler.
Dr. = doctor.
Dr.theol. = doctor theologiae.
Dr.jur. = doctor juris.
Dr.jur.utr. = doctor juris utrisque, doktor i begge retter, dvs. kirkelig og borgerlig.
Dr.med. = doctor medicinae.
Dr.phil. = doctor philosophiae.
D.u.s. = datum ut supra, dato som ovenfor.

E

E. = Ex, av.
Eccl. = ecclesia, kirke, kirkesamfunn, menighet.
Ekskl. = eksklusive, unntatt, fraregnet.
Em. = emeritus, uttjent, avgått.
Ep. = episcopus, biskop.
Ev. = evangelist.
Ex = av, forhenværende, unna.
Excl. = exclusiv [eksklusiv], unntatt, fraregnet.

F

f., F. = fjerding.
f., F. = filia, filius, datter, sønn.
f.car = fjerdingkar.
Fdg., fdg. = fjerding.
Fec. = fecit, har gjort det.
Fer. = feria, ukedag.
fg., fg = fjerding, fjerdingkar.
fil. et hær. = filius (filia) et hæres, sønn (datter) og arving.
fk. = fjerdingkar.
Florin, gylden (mynt) = florin, gylden (mynt).
Fol. = folium, bokblad.
fr., fr = fjerding.
Fra. = frater, bror, klosterbror.
f.ring, fr.ing,
f.ring, fr.ing.
= fjerding, fjerdingkar.

G

g. = gull, i heraldiken.
g. = gylden (mynt).
gld. = gylden (mynt).
gr. = grønt, i heraldiken.

H

h. = hvit, i heraldiken.
H. = hora, time.
Haud = haud illaudabilis, ikke urosverdig, 2. karakter ved embetseksamen.
Hibern. = Hibernia, Irland.
hj. = hvid, hvit (mynt).
H.korn, Hkr.,
Htk.
= hartkorn.

I

I, II, III = romertall for en, to og tre.
IV = romertall for fire.
Ibid. = ibidum, sammesteds.
Ictus = Juris consultus, rettslærd.
i.e. = id est, det er, det vil si.
ij = 2.
iij = 3.
iiij = 4.
Illa dna = Illustrissima domina, høyvelbårne frue.
Incl., Inkl. = inklusive, medregnet.

J

jc, jc = 100.
jr. = junior, den yngre.
J.U. = juris utriusque, begge retter, kirkelig og borgerlig rett.
Jun. = junior, den yngre.
Juv. = juvenis, yngling.

K

K. = korn, kjerv.
Kfr. = konferer.
Kgl. = kongelig.

L

LPund, gammel vektenhet, lPund, gammel vektenhet = lispund.
LMark, gammel vektenhet = lødig mark.
L, l = romertall for 50.
Laud = laudabilis, rosverdig, første karakter ved embetseksamen.
lb. = libra, pund, skålpund.
lb. = lybsk, fra Lübeck.
L.B. = liber baro, friherre.
L.c. = loco citato, på anførte sted.
L.l. = loco laudato, på anførte sted.
Lpd., lpd. = lispund.
L.p.s.m. = legitimatus per subsequent matrimonium, legitimert ved (foreldrenes) etterfølgende ekteskap.
L.S. = locus sigilli, seglets plass.
lub. = lybsk, fra Lübeck.

M

M = romertall for 1000.
M. = magister.
M., m. = mark (vekt).
M., m. = martyr.
M. = mater, mor.
M. = mester, håndverksmester.
M. = mortuus, mortua, død.
Mad., Madm = madame, frue.
Mag. = magister, lærer, akademisk grad.
Mart. = martyr.
Mc. = mark (vekt).
m.d. = matrimonio duxit, gift (sønn). Kfr. nup.
Mk., mk. = mark (vekt).
Monsr., Monsr = monseigneur, monsieur, min herre.
Mort. = mortuus, mortua, død.
M.p. = manu propria, med egen hånd.
Mpd. = markpund.
M.p.p. = med påholden penn, skrevet ved en annens hjelp.
Mr., mr. = mark (vekt).
Mrc., mrc. = mark (vekt).
Mria = manu propria, med egen hånd.
M.S. = manuskript.

N

n. = naturfarget, i heraldiken.
n., na. = natus, nata, født.
n.f. = ne fallor, hvis det ikke feiler.
N.N. = nomen nescio, ukjent navn. I genealogiske fremstillinger bør i stedet settes åpent rom for senere tilføyelser.
N.p. = notarius publicus, offentlig notar.
nup. = nupsit, gift (datter). Kfr. m.d.

O

O. = ort (mynt).
o.a. = og annet, og andre.
o., ob. = obiit, død.
ob.coel. = obiit coelebs, død som ungkar.
ob.inf. = obiit infans, død som barn.
ob.inf.aet. = obiit infra aetatem, død før myndighetsalderen.
ob.inn. = obiit innupta, død som jomfru.
ob.juv. = obiit juvenis, død ung.
ob.s.p. = obiit sine prole, død uten avkom.
ob.s.p.leg. = obiit sine prole legitimata, død uten legitimt avkom.
ob.s.p.mas. = obiit sine prole mascula, død uten mannlig avkom.
ob.s.p.s. = obiit sine prole superstite, død uten etterlevende avkom.
ob.v.p. = obiit vita patris, død i farens levetid.
Or., or. = ora, orarum, ore, øre,
ot., ott.,
ott.car., ottg.
= åttingkar.

P

PMark, gammel vektenhet, pMark, gammel vektenhet = pakke.
P. = pagina, bokside.
P. = par, per, -per.
P. = pater, far, katolsk prest.
P.a. = pro anno, for året, årlig.
Pag. = pagina, bokside.
Pasch. = pascha, påske.
Pd., pd. = pund.
Pdg. = pending, penning, penge.
Pent. = pentade, antall av fem.
Phd., phd. = pund.
P.h.l. = pastor hujus loco, prest på dette sted.
Pinx. = pinxit, malt av.
Pk. = pakke.
P.m. = post meridiem, etter middag.
P.m.s. = per matrimonium subsequens, ved etterfølgende ekteskap.
P.P. = positis ponendis, etter at det er satt som skulde settes.
P.S. = post scriptum, etterskrift.
P.t., p.t. = pro tempora, for tiden.

Q

q., qt, qter, qtr = quintin, kvintin, quarter, kvarter.

R

RMark, gammel vektenhet = riksmark.
r. = rødt, i heraldiken.
Rbd. = riksbankdaler.
R.D. = reverendus dominus, ærverdige herre.
Rd., rdl. = riksdaler.
Rel. = relicta, relictis, enke, enkemann.
Ren. = renata, renatus, døpt.
R.g., r.g. = rhinsk gylden (mynt).
R.I.P. = requiescat in pace, hvil i fred.
R.M. = rikets mynt.

S

SPund, gammel vektenhet = skippund.
SchPund, gammel vektenhet = skippund.
SMark, gammel vektenhet = sletmark.
StMark, gammel vektenhet = stykke.
s. = skjeppe.
S., s. = smør.
s. = svart, i heraldiken.
S.a. = sine anno, uten årstall.
sal. = salig, avdød.
sc., sce,
sch.e.,
schp.,
scp.
= skjeppe.
sd., sdl. = sletdaler.
s.e., se = skjeppe.
S.E. & O. = salvo errore et omissione, med forbehold av feil og utelatelse.
Sep., sepult. = sepulta, sepultus, begravet.
sk. = skilling.
sk. = skjeppe.
sk. = skinn.
ska, ske,
skp., skr.
= skjeppe, skjepper.
Skippd = skippund.
sl. = salig, avdød.
sol. = solidus, skilling.
Sp., spa.,
spd., spn.
= spann.
Sr. = seigneur, herre.
Sr. = senior.
S.t. = salvo titulo, i stedet for titel.
Ste., stk. = stykke.
Stud. = studiosus, student.
Susc. = susceptor, susceptrix, fadder.
sø. = sølv, i heraldiken.

T

T. = tomus, bind.
T., t. = tønne.
Tal. = talentum, talenta, pund korn.
Td., td.e., tdr. = tønne, tønner.
Te, Ter = tønne, tønner.
Th., the, thr. = tønner.
t.ne., Tne,
tner
= tønne, tønner.
Tr. = tønner.

U

U.s. = ut supra, som ovenfor.
Ux. = uxor, ektefelle.

V

V, v[1] = romertall for 5.
V.D.M. = verbi Domini minister, Guds ords tjener.
Vitr. = vitricus, stefar, svigerfar.
viv. = vivans, levet.
vix. = vixit, levet.

W

Ikke brukt.

X

X = romertall for 10.
Xian = Christian.
Xus = Christus.

Y

Ikke brukt.

Z

Ikke brukt.


Æ

Æt. = ætatis, alder.

Ø

Ørte, ørtj.,
ørtt.,
= ørtug.

Å

Ikke brukt.

Uten bokstav

VIIber, VIIber = september.
VIIIber, VIIIber = oktober.
IXber, IXber = november.
Xber, Xber = desember.
= fot.
= tomme.
= linje.
′′′′ = skrupel [skruppel].
Pund (skålpund), gammel vektenhet = pund, (skålpund).
Mark (flere varianter) = mark.
Marker = marker.
Markpund = markpund.
Skilling, gammel myntenhet = ørtug, skilling.
Varianter av denarius, gammel myntenhet = d., denarius, penning, penger; ort.
Penninger (flertall), gammel myntenhet = penninger.
= unze [unse].
Skjeppe, kornmål (varianter) = skjeppe.
Fjerding, målenhet = fjerding.
C, hundre (varianter) = C, hundre.
M, tusen (varianter) = M, tusen.
ij = 1½.
Par, per = par, per.
q.,
Quintin, kvarter (varianter),
q.t.,
q.ter,
qtr
= quintin, kvintin; quarter, kvarter.
setSetting, kornmmål = setting.
Stykke(r), målenhet = stykke(r).
4 1/2 = 4½
9 1/2 = 9½

Referanser

  1. Krag-Rønne skriver "V." og "v." med punktum, men dette anser vi som feil og velger derfor å rette.

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Hovedsiden