Ordliste for ættegranskere (bok) – E

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven E i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Ecelesia (Eccl.) = kirke, kirkesamfunn, sognekall.
Edda = oldemor, også diktekunst. Navnet på Snorre Sturlassons lærebok i skaldskap fra 1200~tallet. – Den eldre eller Sæmunds Edda = en samling heltekvad fra 700- til 1100~tallet.
Edsprotokoll = protokoll med data ang. prestenes innvielse til sitt embete.
Edsvidne [Edsvitne] = edfestet vitnesbyrd.
Efemerider = dagbøker.
Efor = forstander, tilsynsmann, huslærer, informator
Efterslektsforskyvning [Etterslektsforskyvning] = efterslektstap [etterslektstap], se der.
Efterslektssammenfald = dansk uttrykk for efterslektstap, se der.
Efterslektstap [Etterslektstap] = tap av et visst antall forskjellige etterkommere, fremkommet ved at en eller flere ætlinger opptrer gjentagne ganger på samme etterslektstavle. Forårsaket ved inngifte mellom ætlingenes forfedre. Kfr. Anetap.
Efterslektstavle [Etterslektstavle]] = skjematisk oppstilling av et menneskes agnatiske og kognatiske etterkommere. Kfr. Anetavle og Stamtavle.
Egdarfylke = Aust- og Vest-Agder fylker.
Egidius-, Egidiimesse = Ædismesse, Kvernknarren, 1. september.
Eidam = svigersønn.
Eidsivating = lagting for Romerike, Hedmark, Hadeland, Land, Toten, Ringerike, Gudbrandsdal og Østerdalene. Tingsted: Eidsvoll.
Einfahrer = bergembetsmann som befarer og bedømmer grubene. Sideordnet, delvis overordnet Geschworener.
Einvirkes gard = gård drevet av én mann, uten tjenerhjelp.
Ejus loco = på rette sted.
Eks, se Ex.
Eksil, se Exul.
Eldbjørgdagen = 7. januar.
Elector = velger.
Elevatio crucis = korsets opphøyelse, 14. september.
Elfarsyssel = søndre Bohuslän. Kfr. Ranrike.
Elleve tusen jomfruer = Jomfrudagen, 21. oktober.
Eligere = utvelge.
Eligerede mænd = menn valgt av magistrat og borgerskap for å bistå borgermester og råd med byens administrasjon. Bortfalt i Norge ved formannskapsloven 1827.
Elisabetha = 19. november.
Eloge = rosende ettermæle.
Embargo = beslag, arrest på skip og ladning.
Embryo = foster.
Emeritus (Em.) = uttjent.
Emolument = vinning, biinntekt.
Employ = tjeneste, stilling, arbeid.
Emptio et venditio = kjøp og salg.
Enveloppe = konvolutt.
Eodem die = samme dag.
Eo ipso = nettop derved.
Ephorus, se Efor.
Epicedium = minnedikt.
Epigon = ætling.
Epilog = slutt-ord [sluttord], etterskrift.
Epiphania Domini = hellige tre kongers dag, 13de dag jul, 6. januar.
Episcopus = biskop.
Episk historieskrivning = fortellende, refererende historieskrivning. Kfr. Pragmatisk.
Epitaphium = minnesmerke, minnetavle i kirken.
Epoke = utgangspunkt for en ny tidsregning; tidsskifte. Kfr. Æra.
Erasmus = 3. juni.
Erektionsbrev = dokument som bekrefter opprettelsen av stamhus, fideikommis og len.
Eric, rex et m. = 18. mai.
Erin = Hibernia, Irland, Eire.
Erkebiskop = overbiskop, et lands høyeste geistlige med rang under kardinaler.
Erkedjakn = domkapitlets formann. Kfr. Archidiaconus.
Ertog, se Ørtug.
Ertoglag = jord av 1 ertogs verdi.
Erudition = lærdom.
Essay = kort avhandling.
Esto mihi = fastelavns søndag, 7de søndag før påske.
Et = og.
Etatsraad [Etatsråd] = høy dansk ærestitel med rang i 3dje rangklasse.
Etter-, se Efter-.
Eugenik = egentlig læren om god avl; i utvidet forstand læren om de biologiske og miljømessige faktorers innflyttelse på menneske- eller dyreslektenes kvalitet.
Ex (E.) = av, forhenværende (f.eks. ekskonge), unna.
Exactor = inkassator av offentlige krav.
Exaltatio = opphøyelse.
Exaltatio crucio = korsets opphøyelse, korsmesse, 14. september.
Examinatur juris = person som har avlagt innskrenket juridisk embetseksamen på morsmålet. I Norge 181649, i Danmark 1736 til nutiden.
Examinatus medicinae = person som har avlagt medisinsk embetseksamen på morsmålet, dog med praktisk talt samme fagkrets som for medisinsk kandidat. I Norge 181754.
Exaudi = søndag før pinse, 6te søndag etter påske.
Excommunicare = utstøte, erklære i kirkens bann.
Excerpere = gjøre utdrag.
Excerpt = utdrag.
Ex facto = regnet fra gjerningsøyeblikket.
Exkurs = utførlig avhandling.
Ex officio = på embets vegne.
Expeditionssekretær, efter 1899 = ekspeditionschef [ekspedisjonssjef].
Exsurge[1] = 8de søndag før påske.
Exteri = fremmede, utlendinger.
Exul = eksil, landflyktighet.
Exulanter = landflyktige (på grunn av sin overbevisning).
Exulare = erklære landflyktig. Kfr. Proskripsion, Utlæg.
Eyre, se Øre.

Referanser

  1. Rettet fra exurge til exsurge, jf. Krag-Rønne, Cato. Ordliste for ættegranskere, 1946, [s. 71]. Dessuten lagt inn i korrekt alfabetisk rekkefølge.

Se også

A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden