Ordliste for ættegranskere (bok) – A

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven A i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Aa, se under Å.
Abbed = klosterforstander
Abbreviatur = forkortelse av ord eller stavelse ved bestemte tegn
Abild = eple
Abiturient-examen = avgangseksamen, artium
Aksentare = fjerne
Absolution = syndsforlatelse.
Absolvere = frifinne, avslutte (en eksamen)
Abstinentia = absolutt faste
Abusio = misbruk
Accessit = 2nen premie for prisoppgave
Accide = toll, avgift ved innførsel til en by. Kfr. Sise
Acre = 4 dekar
Adalbertus = 23. februar
Adalsysla = Estland
Adelens avskaffelse, i Norge ifølge lov av 1-8-1821
Ad interim = inntil videre, midlertidig
Adjoint = tilforordnet medhjelper
Adjunkt = medhjelper, lærer ved høyere skole, 1804 -1913 rangerende under overlærere
Adoption = antagelse av et fremmed barn som sitt eget. Kfr. Kuldlysning og Ættleding
Advent, adventus = ankomst. Forberedelsestiden for Kristi ankomst i julen; varer fra 1de søndag før jul til julaften. I den katolske kirke en fastetid
Aedelis = byggmester
Aeditus = klokker, lærer i religion
Aegidius = 1. september
Aetatis = alder.
Aetatis suae = hans, hennes alder
Afbrigd = overtredelse, krenkelse
Afbrot = rettsbrudd
Affaredag = 14de dag jul, 7. januar
Affinitet = sammenheng, svogerskap
Afgangslister, se Til- og afgangslister
Afgerd = forseelse, synd
Afgifts-len, se Len
Afraad = avgift i naturalier
Afsigt = domsavsigelse
Aften = også dagen før en høytid, f.eks. julaften
Aftægt = kår
Afvind = fiendskap, ondskap
Agathemesse = Aagotmesse, 5. februar
Agder, Agdesiden = Aust- og Vest-Agder
Agger = Aker
Agnater = fedrene frender, slektninger gjennom mannsledd.
Agnatisk ascendens eller descendens = avstamning kun gjennom mannsledd. Kfr. Kognater
Agnatus = blodsbeslektet gjennom mannsledd. Kfr. Cognatus
Agnesmesse = 21. januar
Agricola = bonde
Ahne, se Ane
Ahnengleichheit = anetap, se der
Aîné = eldste sønn
Aînée = eldste datter
Ak-, se også Ac-
Akershusregistret av 1622 Fortegnelse og resyme av brev fra 1100- til 1500-tallet ang. østlandets klostergods, gårder og adelsætter. Trykt utg. 1916.
Akkviesere = la bero med, være tilfreds
Album, albus, hvid, hvit, witten (Alb.). Mynt fra 1300-tallet. I Danmark minste landskyldenhet. 1 alb. = 4 penninger = 1/3 skilling, undertiden 1/4 eller 1/6 skilling = ca. kr. 0,05. Mål: 1 alb. = 1/3 fjerding
Aldermand = oldermand, se der
Alen (Al.), lengdemål = 2 fot à 12 tommer = i nutiden ca. 63 cm. I Sverige = 10 tommer = 47,4 cm. 1 stikkealen = 55,3 cm
Alibi = annetsteds, et alibi = bevislig fravær
Alienigenae = utlendinger
Alimentationsbidrag = oppfostringsbidrag
Alle apostlers dag = 15. juli
Allehelgens dag [Allehelgensdag] = 1. november, etter 1770 første søndag i november
Alle sjæles dag [Alle sjelers dag] = 2. november
Allodial = arvelig, fritt, uavhengig av lensoverhøyhet.
Allodium = allodialgods, odelsgods
Almanach de Gotha, se Gothakalenderen
Almenning = landstrekning som ligger til felleseie. I sagatiden også oppbud av «alle menn».
Almue = i alminnelighet det sosialt lavere befolkningslag, særlig på landet.
Alumnus = elev i kostskole, fostersønn
Amage, se Aamage
Amanuensis = medhjelper ved vitenskapelig arbeid
Ambrosiusmesse = 4. april
Amt, kaltes len før 1662 og fylke etter 1919.
Amtsmester = feltskær, kirurg
Anakronmisme = tidsforveksling, tidsregningsfeil
Analecta = skriftutvalg
Anciennitet = tjenestetid
Andreaskors = et likearmet liggende kors
Andreasmesse = 30. november
Anebrøk = en nummerbetegnelse i anetavler for å vise den enkelte anes kvarter og forhold til probanten. Telleren angir antall aner i vedkommende generasjonsrekke og nevneren anens løpenummer i rekken. Kfr. Lorenz' system.
Aneforskyvning = anetap oppstått ved en anes forekomst i forskjellige generasjoner. Fremkommer ved ekteskap mellom slektninger fra forskjellige generasjoner. Kfr. Anetap.
Ane-implex = ane-innfletning, anetap, se der.
Anelinje = den enkelte avstamningslinje fra ætling til ane.
Aneprøve = en dokumentasjon av et menneskes, probantens, avstamning fra et visst antall adelige aner, i alminnelighet 4–16.
Anerekke = generasjon, rekke av kronologisk sideordnede aner som besteforeldre, oldeforeldre osv.
Anesammenfald [Anesammenfall] = dansk uttrykk for anetap, se der.
Anetap = tap av et visst antall forskjellige aner. Fremkommer ved at en eller flere av dem opptrer mer enn en gang på samme anetavle, og forårsakes ved ekteskap mellom slektninger.
Anetavle = skjematisk oppstilling av et menneskes forfedre. Kfr. Efterslektstavle og Stamtavle
Angaria = Quatember, se der.
Anglia = England
Anna = jomfru Marias mor, 26. juli.
Annaler = årbøker.
Annalogiske opptegnelser = kronologiske opptegnelser.

Anneks

= et sogn med egen kirke, tilsluttet hovedsognet; danner sammen med dette et prestegjeld. Kfr. Hovedsogn og Sogn.
Anniversaerium = årsdag.
Anniversarius = årlig.
Anno (A.o.) = i året.
Anno currenti (A.o.cur) = i løpende år.
Anno Domini (A.D.) = i det Herrens pr.
Annotation = opptegnelse.
Annuciatio sancta Mariae = Maria bebudelse, Mariamesse, 25. mars.
Anomali = avvikelse fra regelen
Anonym = navnløs, unevnt (forfatter). Kfr. Pseudonym.
Anslo = Oslo.
Ante = før.
Antecedentia = det forutgående, et menneskes fortid.
Antedatere = datere før den egentlige dato.
Antgecessor = forgjenger.
Ante meridiem (a.m.) = før middag.
Anthroplogi [Antropologi] = menneskets naturhistorie.
Antonius de Padua = 13. juni.
Antoniusmesse = Antonsmesse, 7. januar.
Antoniuskors = et T-formet kors
Apolonia = 9. februar.
Apologi = forsvarsskrift.
Apostlene drog ut = Alle apostlers dag, 15. juli.
Apparatio Domini = 6. januar
Apparatio Michaelii = 8. mai
Appendix = tillegg, tilbehør.
Arbitrium = kjennelse, dom.
Arbitrær = vilkårlig
Archiater = lege.
Archidiaconus = erkediakon, domkapitlets formann. Kfr. Erkedjakn.
Arcolarius = snekker.
Aristokrati = herrevelde, adelsstyre, eg. de bestes herredømme; det øverste samfunnslag under det fyrstelige; adelen.
Arkebusere = henrette ved skytning.
Arkeli = artillerimagasin.
Arkelimester = tøymester; til ca. 1800 den underoffiser som førte tilsyn med artillerimateriellet.
Armiger = mann «av våpen», knape, se der.
Arrendator = forpakter.
Arsenal = våpendepot. Kfr. Tøihus.
Artium liberarum (Art.lib.), flertall Artes liberales = frie kunster; sysler for fribårne: grammatikk, dialektikk, retorikk, aritmetikk, geometri, musikk, astronomi.
Ascendens = slektskap i oppstigende linje; aner, forfedre.
Ascendenter = aner, forfedre. Kfr. Descendens.
Ascensio Domini = Kristi himmelfartsdag, 2nen torsdag før pinse.
Ascentorium = slektslinjer fra ætling til en enkelt ane. Lengdesnitt av en slektstavle som viser forholdet fra ætling til en enkelt ane. Kfr. Descent og Descentorium.
Askeonsdag = onsdag etter fastelavnssøndag.
Assessor = meddommer.
Assumptio Mariae = Maria himmelfart, 15. august.
Atavisme = tilbakeslag til tidligere egenskap. Kfr. Mutation.
Atavus = tipp-oldefars far [tipptippoldefar].
Attestats = attest, eksamensvitnesbyrd for teologiske kandidater.
Atvistemann = person nærværende ved et drap, særlig en som kan tilbakevise påstanden om drapsmannens skyld.
Auctoritas = autoritet, myndighet.
Auditør = militærdommer.
Augustinusmesse = 28. august.
Aurifaber = gullsmed.
Auskultant = autorisert deltaker, uten stemme, i doms- eller kollegieforhandlinger.
Ausläufer = transportarbeider ved et bergverk.
Ausschläger, Ausslager = pukkverksarbeider ved et bergverk.
Autarki [Autokrati] = enevelde.
Autobiografi = selvbiografi.
Autochtoner = urbeboere
Autografi = egenhendig skrivelse, skriftprøve.
Autokrat = enevoldshersker.
Autonomi = selvstyre, (selvtilstrekkelighet).
Av-, se også Af-
Ava, Avia = bestemor.
Avi = forfedre.
Avlsgaard [Avlsgård] = underbruk under en hovedgård.
Avunculus = morbror, også søsters mann.
Avus = bestefar.

Se også

B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden