Ordliste for ættegranskere (bok) – D

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven D i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

D = romertall for 500.
Dacia = Dania, Danmark.
Dagmaal [Dagmål] = når solen står i sydøst, ca. kl. 9 formiddag.
Dagsbrev = leidebrev gjeldende til en bestemt dag.
Daguerreotypi = fotografi på metallplate. Oppfunnet 1838 av franskmannen Daguerre.
Daler (D., Dl., Dlr. Dr.) = Sølvmynt fra 1500-tallet.
1 rigsdaler (kurant), courantdaler, til 1813 = 6 mark eller 4 ort = 96 skilling = 3,20 kr. Ved overgangen 6 rigsdaler = 1 rigsbankdaler
1 rigsbankdaler', 1813–17 = 6 mark = 96 skilling = 2,00 kr. Ved overgangen 10 rigsbankdaler = 1 speciedaler
Skylddaler, se Skyldenheter.
Sletdaler = en slett daler, sølvmynt, på 1500- og 1600-tallet = 6 slette mark à 16 skilling. 1652 fastsattes 15 sletdaler = 1 mark fint sølv.
1 speciedaler, 1818–1876 = 5 ort (mark) = 120 skilling = 4,00 kr. Ved overgangen 1/4 speciedaler = 1,00 kr.
Damascering = heraldisk uttrykk for tynnstreket dekorasjon i et skjoldfelt.
Damoiselle = tidligere titel på fruer av lavadelen eller frøkener av fornem familie, senere på kvinner av borgerstand. Egentlig = lille dame.
Dansk last = rundt tømmer under 8 tommer midtmål.
Darwinisme = den engelske naturforsker Charles Darwins lære om de levende veseners utvikling fra lavere til høyre former. Kfr. Transmutation.
Data = tidsangivelser, kjensgjerninger.
Datum = dag, dato. Egentlig det gitte.
Datum ut supra (D.u.s.) = dato som ovenfor.
Decanus = dekan, formann i et domkapittel; fakultetsforstander; overordnet geistlig.
Decem = tiende.
December [Desember] = den tiende måned i romernes år som begynte med mars.
Decennium = 10 år.
Decernere = forordne.
Decima = tiende, tiendedel.
Decollatio = halshogging.
Decret [Dekret] = forordning.
Dedicatio = tilegnelse, innvielse, dedikasjon.
Defensio = forsvar.
Defensor = forsvarer.
Defensionsskib = priviligert koffardiskip bestemt til orlogsskip i krig.
Defunctus = død.
Degn = klokker, opprinnelig med forpliktelse til å undervise i katekismen.
Degnebol = gård tilhører degnestillingen.
Dekade = antall av 10.
Dekan = forstander. Se Decanus.
Dekanesse = forstanderinne.
Delictum = brøde, forbrytelse.
Delinkvent = fengslet forbryter.
Demat = flatemål, ca 5 dekar. Egentlig dagsslått eng.
Demi- = halv. Kfr. Semi-.
Demission = avskjed etter eget ønske.
Demografi = læren om befolkningen.
Demoiselle = damoiselle, se der.
Demokrati = folkestyre.
Denatus (Den.) = død.
Denarius = mynt.
Denaturalisere = frata innfødsrett.
Deponere = også avlegge adgangseksamen til universitetet.
De profundis = «av dybsens nød».
Descendens = = slektskap nedstigende linje, avkom, etterslekt.
Descendent = ætling.
Descendenstavle = efterslekttavle [etterslekttavle], se der. Kfr. Ascendens.
Descent = en slektslinje fra en enkelt ane til ætling. Lengdesnitt av en slektstavle som viser forholdet fra ane til ætling. Kfr. Descentorium og Ascentorium.
Descentorium = flere slektslinjer fra en enkelt ane til ætling. Flere lengdesnitt av en slektstavle som viser forholdet fra en enkelt ane til dennes ætling. Kfr. Descent og Ascentorium.
Deus = Gud.
Devise = valgspråk. Tekst på et segl.
Diaconus = diakon, geistlig forvalter.
Diarium = dagbok.
Didymi = tvillinger.
Dies = dag.
Dies anniversarius = årsdag.
Dies ascensionis Dominicae = Kristi himmelfarts dag [Kristi himmelfartsdag].
Dies Dominica eller Dies Solis = søndag.
Dies Dominicus = påskesøndag.
Dies innocentium = barnadag, 28. desember.
Dies Jovis = torsdag.
Dies Lunae = mandag.
Dies Martis = tirsdag.
Dies Mercurii
Dies palmarium = palmesøndag.
Dies omnium sanctorum = alle helgens dag, 1. november.
Dies Salurni = lørdag.
Dies Veneris = fredag.
Dies viridium = skjærtorsdag.
Die supplicii publici = på takke- eller bededagen.
Dignitas = rang, verdighet.
Dignitær = innehaver av høyere embete eller verdighet.
Dimispræken [Dimisspreken] = avskjedspreken; i alm. prøvepreken ved teologisk embetseksamen.
Dimittere = avskjedige, sende bort, overføre fra skole til universitet.
Dinarius (ɔ, d.), se Ort og Penning.
Diocese = bispedømme, se der.
Dionysiusmesse = 9. oktober.
Diplomer = gamle pergament- eller papirdokumenter, særlig med rettslig innhold.
Diplomatarium = samling av gamle brev og dokumenter.
Diplomatarium Norvegicum = et verk som etter hvert ordrett skal gjengi alle offisielle skrivelser ang. norske forhold fra 800- til 1700-tallet. Over hvert brev kort orientering om innhold og datering. I tiden 1847–1944 utkommet ca. 20 samlinger, hver på 1 à 2 bind.
Diplomatik = læren om gamle dokumenter.
Dirimere = skille, avgjøre en trette.
Discipel = elev, lærling.
Dispensare = dispensere, frita.
Dissenter = kristne, tilhørende et kirkesamfunn utenfor statskirken.
Dissidenter = dissenter, se der.
Divisio apostolorum = 15. juli.
Divortium = separasjon, skilsmisse.
Divovere = tilegne, vie til.
Dixi = Jeg har talt! Jeg er ferdig!
Djakn = diakon. Kfr. Diaconus.
Dolus = svik.
Domesticus = domestik, tjener.
Domicillus = junker.
Domicil = bopel.
Domina = adelig frue.
Dominant = dominerende arveanlegg, motsatt recessive eller vikende anlegg. Kfr. Mendels lov.
Dominica (Dom.) = søndag.
Dominica adventus Domini
1. 2. 3. 4.
= 1ste, 2nen, 3dje, 4de søndag i advent.
Dominica cantate = 4de søndag etter påske.
Dominica circumdederunt sue = søndag septuagesima [9. søndag før påske].
Dominica compentium = palmesøndag.
Dominica ex audi = 6te søndag etter påske.
Dominica ex audi II = 5te søndag etter pinse.
Dominica invocavit = 1ste søndag i faste.
Dominica jubilate = 3dje søndag etter påske.
Dominica judica = 5te søndag i faste.
Dominica laetare = midtfaste søndag, 4de søndag i faste.
Dominica oculi = 3dje søndag i faste.
Dominica omnia quae feciste = 20de søndag etter pinse.
Dominica quasi modo geniti = 1ste søndag etter påske.
Dominica quinquagesima = fastelavns søndag.
Dominica reminiscere = 2nen søndag i faste.
Dominica rogate = bønnesøndag, 5te søndag etter påske.
Dominica sancta = påskesøndag.
Dominica trinitatis = 1ste søndag etter pinse.
Dominicus = 4. august[1]
Dominum = herredømme, herskap.
Dominus = herre, adelig eller geistlig.
Domkapitel = kollegium, rådgivende forsamling. ved bispesetet, sideordnet bispen. Presteskapet ved en domkirke.
Domkirke = hovedkirke i et bispedømme.
Domprost = opprinnelig forstander for domkapitlet, nu prost ved domkirke.
Domsogn = sorenskriveri, herreds- og byrettens embetsområde.
Domæne = statsgods, krongods.
Donation = gave.
Donatar = gavemottaker.
Donator = giver.
Dormitorium = sovesal.
Dorothea = Dortemesse, 6. februar.
Dotare = gi, skjenke.
Dragon = bereden infanterist.
Dreiling = mynt fra 1300-tallet = 3 penninger.
Drektighet, se Drægtighed.
Drittel = 1/3 tønne, ca. 37 kg.
Drost, se Drottsete.
Drott = herre, konge.
Drottsete = drost, den som forestår kongens husholdning, overhoffmester, rikshovmester.
Drægtighed = fartøyers rominnhold.
Drunten = Trondheim.
Druntenensis = fra Trondheim.
Dukat = gullmynt fra 1300-tallet. 1 dukat = 2 riksdaler, senere 2 speciedaler = ca. kr. 8,00. Fra 1714: 2 kurantdaler = ca. kr. 6,40.
Duit = festdag.
Dux = leder, fører, klassens beste elev; også jarl, hertug.
Dynast = riksadel, herskende adel. [I moderne tid ofte brukt om en som har arverett til en trone.]
Dynasti = regjerende slekt.
Dyreskinn = skinn av elg, bjort eller rein.

Referanser

  1. Rettet fra 4. oktober til 4. august, jf. Krag-Rønne, Cato. Ordliste for ættegranskere, 1946, [s. 71].

Se også

A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden