Ordliste for ættegranskere (bok) – F

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven F i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Faber = smed.
Faber ignarius = tømmermann.
Fabianus et Sebastianus = Brødremesse, 20. januar.
Facsimile [Faksimile] = nøyaktig skriftkopi.
Factor =leder av et factori, et handelshus' utenlandske etablissement.
Fadebur = forrådskammer, skattkammer.
Fadeburslen, se Len.
Faerensis = fra Færøyene.
Fagrskinna = den fagre skinnbok, en tapt avskrift av norske kongesagaer fra Halvdan Svarte, 839, til Magnus Erlingsson og slaget på Re 1177. (Behandlet i Indrebø: Fagrskinna, 1917). Trykt utg. Kbh. 1902–03, oversettelse Oslo 1926.
Fakultet = faggruppe, professorråd for en faggruppe ved universitetet.
Falkener = erson som oppdretter og avretter jaktfalker.
Familia = familie, egentlig husstand. Familie i moderne forstand er den snevre enhet bestående av far, mor og barn, i motsetning til slekt, se der.
Famula = tjenestepike.
Famulus = tjener, betjent hos høyere geistlig.
Fanejunker = høyeste underoffisersgrad i infanteriet.
Farkunst = transportheis for grubearbeidere.
Farmand [Farmann] = reisende, kjøpmann, en som drar i leding, sjømann, skipper.
Fasten = i alminnelighet fra askeonsdag til påske.
Fastelavns søndag [Fastelavnssøndag] = Quinquagesima, 7de søndag før påske; faller i tiden 1. februar7. mars.
Fatabur, se Fadebur.
Favn = lengedemål mellom fingerspissene på et par utstrakte armer; i alminnelighet 6 fot = 1,88 m; også 3 1/2 tommelalen = ca. 1,70 m.
Fe-, se også Fæ.
Fecit = har gjort det.
Fehirde = kongens skattmester. Embetet gikk senere over til lensherre og slottshøvedsmann.
Fehirdsle = ett av landets fem skattdistrikter med fehirden som øverste instans,
Felag = sameie, eiendomsfellesskap.
Felbereder = buntmaker.
Felt = slektsvåpnets skjoldflate.
Feltskjær = militær sårlege. Kfr. Bartskjær.
Feria eller Peria = ukedag.
Feria I eller prima = søndag.
Feria II eller secunda = mandag.
Feria III eller tertia. = tirsdag.
Feria IV eller quarto = onsdag
Feria V eller quinta = torsdag.
Feria VI eller sexta = fredag.
Feria VII eller septima = lørdag.
Feudal [Føydal] = lens-avhengig, det som angår lensvesenet.
Fi-, se også Phi.
Fideikommis = arvelig, uavhendelig gods.
Fidelis = tro.
Fides = troskap, tillit.
Fiducia, forkortes fidus = tiltro.
Filia (f.) = datter.
Filia relicta = etterlatt datter.
Filia et hæres (fil. et hær.) = datter og arving.
Filiaster = stebarn, undertiden svigersønn.
Filiation = slektsforbindelse, slektsmessig avstamning.
Filiationsbevis = bevis for slektskap.
Filip og Jacob ap. = Filippusmesse, Toapostelmesse, Gaukmesse, 1. mai.
Filius (f.) = sønn.
Filius unicus = eneste sønn.
Filius et hæres (fil. et hær.) = sønn og arving.
Fimt = periode på 5 dager.
Fingerguldmesse = 12. september.
Firdafylke = Nordfjord og Sunnfjord.
Firti tusen martyrter = 9. mars.
Fiskal = regjeringsadvokat, offentlig anklager, finansembetsmann; også det som angår statskassen.
Fjaler = sydligste del av Firdafylke; omkring Dalsfjord og Gaular i Sunnfjord.
Fjerding (fr., fr.ing, f.ring) = et fjerdedels fylke eller herred, en fjerdedels mil, et kvartal i en by, mynt, mål og vekt.
Mynt fra 1100-tallet (quadrans, f., fdg., fg., fr., fr.ing, også R, Rr.) = 1/4 penning.
Hulmål (forkortelse som for mynt) = 34,74 liter.
Lengdemål (for. som ovenf.) = 1/4 rast eller 1/4 gammel norsk mil 11,3 km = 2823,68 m.
Vekt fork. som ovenf.) = 1/4 skippund = ca. 35–46 kg.
Fjerdingkar (f., fr.ing, f.ring); kornmål = 1/4 sjeppe = 4,3 liter.
Fjordung = fjerding, se der.
Flateyarbok = islandsk håndskrift fra 1300-tallet med kongesagaer, annaler og kvad. Opptrykt i 3 bind 1860–68. Faksimilutgave 1930.
Flatøybok, se Flateyarbok.
Florin = gullmynt, opprinnelig preget i Florens [Firenze] fra 1252 = ca. kr 9,00. Kfr. Gylden.
Flur = mark, åker, eng.
Flyttedag på landet = 14, april og 14. oktober.
Flækkerød = Flekkerøy, tidligere tollstasjon sørvest for Kristiansand S.
Flæmingeland = Flanderen.
Foederare = forbinde ved overenskomst.
Foedus = forlik, overenskomst.
Fogderi = kombinert rettslig og skattemessig område bestående av flere tinglag. Opphevet etter hvert ifølge lov av 1894. Eksisterte i Aust-Agder til 1919. Flere fogderier utgjorde et len eller amt.
Foged = kombinert underdommer, politimester og skattefoged. Tidligere også godsforvalter.
Folden = andet på begge sider av Oslofjord, Vestfold og Østfold. Også selve Oslofjord.
Folium (fol.) = bokblad.
Folketelling i Norge = 1663–66 (mannkjønn over 12 år, undertiden over år), 1701 (bare mannkjønn, mangler for størstedelen av østlandet), 1769 (bare talloppgave), mangler person- og gårdsnavn), 1801 (med alderangivelse), 1865, 1875, 1890 (med fødselsår, -dag og -sted).
Follo = østsiden av Oslofjord fra Nesodden og Oppegård til Østfold fylkesgrense, dog inkl. Hobøl og Tomter.
Forbreve = stadfeste ved brev.
Fordrag = overenskomst.
forfang = skade.
Forlikskommissionen, opprettet 1795, ordnet etter prestegjeld.
Forngild = før gjeldende, d.e. etter den eldre kurs, hvoretter 1 mark mynt = 1/3 mark brent eller rent sølv.
Forprang = ulovlig kjøp eller salg.
Forrige dagen = i forgårs.
Fot (') = lengdemål = 12 tommer = ca. 31 cm. Gammelt mål = 4 håndsbredder à 4 fingerbredder à 4 byggkorn = ca. 29–30 cm.
Franciscus = 4. oktober.
Frater (Fra) = bror, klosterbror.
Frater germanus = tvillingbror.
Fre-, se også Fræ-.
Fredagsfaste = påbudt faste for fredagene.
Fregat = tremastet, fullrigget skip.
Frekventere = søke, besøke.
Fremfaren = avdød.
Fropræken = tidlig morgengudstjeneste.
Frostating = lagting for Inn- og Uttrøndelag, Romsdal, Nordmør og Namdal. Tingsted: gården Loktu, Frosta.
Frue = i middelalderen brukt bare om adelige, senere om embetsmenns og fornemme borgeres hustruer.
Frysja = Akerselven.
Frænder = slektninger i videste betydnng.
Frænke = kvinnelig slektning.
Frøken = i middelalderen brukt bare om adelige, senere om embetsmenns og fornemme borgeres døtre.
Fuldgaard [[Fullgård, fullgard] = i middelalderen en gård på minst 58–60 dekar åker og for til minst 16 kuer. Kfr. Halvgård og Ødegård.
Fuldmægtig [Fullmektig], kongelig, se Kongelig f.
Fundats = reglement.
Furer = nest laveste underoffisersgrad. Sørger for kompaniets kvarter, kosthold og kontorarbeid.
Fusillere = henrette ved skytning.
Ful = foged, se der.
Fux = klassens dårligste elev.
Fylke, kaltes amt før 1919 og len før 1662.
Fæ-, se også Fe-.
Fælag = sameie, eiendomsfellesskap.
Fælled = felles gressgang. Kfr. Overdrev.
Fænrik [Fenrik] = laveste offisersgrad.
Færensis = fra Færøyene.
Færøy, norsk land til 1814.
Fæste = bygsle.
Fæstebonde = leilending.
Fæstekone = forlovet kvinne.
Fæstermaal = forlovelse.
Fætter [Fetter] = søskenbarn, ofte slektning i alminnelighet.
Føderaad [Føderåd] = underhold, i alminnelighet til avgåtte husbondsfolk på en gård. Kaar.
Først paa sommeren = dagene etter 14. april.
Først på vinteren = dagene etter 14. oktober.
Förster = skogforvalter.

Se også

A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden