Ordliste for ættegranskere (bok) – T

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven T i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Talende våpen = slektsvåpen med et bilde som betegner slektens navn, f.eks. Svale, Tre Roser.
Tambour = trommeslager. Egtl. tromme.
Tambourmajor = leder av militært musikkorps.
Tamperdager = Imbrudager, se der. Var også de fire (imbru-)onsdager i året da tamperretten holdtes.
Tamperretten = den geistlige rett som før 1797 dømte i ekteskapssaker.
Tavern = vertshus.
Te = se også Tæ-.
Te Deum lovsang = Deg, Gud (lover vi).
Tegn = fri mann, undersått.
Tegnelser = kopibøker i det danske kanselli, for Norge 1523–1660.
Tegngilde = bot til kongen for drap av en tegn, undersått.
Tegularius = teglbrenner.
Tempis, tempus = tid. Pro tempora (P. T.), tunc temporis = for tiden. Tempus quadragesima = fastetiden.
Tenue = antrekk, uniform.
Terceron = avkom av hvit og mulatt. Kfr. Mulat og Quarteron.
Testator = testamentoppretter.
Testes, testis = faddere, vitner.
Testimonium = bevitnelse.
Textor = vever.
Thegn se Tegn.
Theresia = 15. oktober.
Thing se Ting.
Thomas ap. = Thomas brygger, Thomasmesse før jul, 21. desember.
Thomas ep. Cantuar = Thomasmesse i julen, 29. desember.
Thorlaksmesse = 23. desember.
Tiburtius et Valerianus = sommermål, 14. april.
Tidkjøp = gebyr til presten for kirkelig handling.
Tidsskrift-index = registratur over innholdet i tidsskrifter.
Tiende = avgift på 1/10 av de viktigste inntekter. Deltes i fire like store deler mellom biskop (senere kongen), prest, kirke og de fattige (bondelodden). 1918 avskaffedes konge- og kirketiender, mens pestens inngikk i den alminnelige skatt.
Til- og afgangslister = register over flytninger til og fra menigheten.
Timokrati = rikmannsvelde. Kfr. Plutokrati.
Tinctor = farger.
Tinctur = tinktur, farge i heraldikken.
Ting = samling av frie menn til forhandling og beslutning ang. samfunnets administrative, økonomiske og rettslige forhold innen tingkretsen.
Tingbok = opprinnelig sorenskriveriets eneste protokoll, senere den protokoll, hvori rettsforhandlingene med domsavsigelse innføres. Eksisterer fra 1600-tallet.
Tinglag = opprinnelig en administrativ og rettslig krets omkring et bygdeting, i alminnelighet tilsvarende en bygd, et herred eller et lensmannsdistrikt. Tidligere utgjorde flere tinglag et fogderi, nu danner 1–2 tinglag et sorenskriveri.
Tinglæsning,
-lysning
= kunngjøring om offentlige forordninger, rettshandlinger etc.
Tingsvidne = rettsmøte for å oppta vidneforklaring.
Ti tusen martyrer, riddere = 22. juni.
Tjenestelen se Len.
Toapostelmesse = 1. mai, 28. oktober, 21. desember og 28. desember.
Tocketirsdag = odelstirsdag, se der.
Tomme (") = 1/12 fot = 12 linjer eller strå à 12 skrupler = 2,61 cm.
Tontine = livrenteselskap hvori renten av den enkeltes innskuddskapital utbetaltes med økende beløp for hvert dødsfall blant innskyterne og med hele beløpet til sistlevende. Innskuddskapitalen tilfalt også opprinnelig sistlevende, men tilfalt senere staten eller andre garantister. Oppkalt etter systemets oppfinner, italieneren Tonti.
Topografi = stedsbeskrivelse.
Torp = landsby.
Torpere = småbonde i torpet.
Torlaksmesse = 23. desember.
Tradition = muntlig overlevering, nedarvet skikk og bruk.
Traktørsted = vertshus.
Transscript = avskrift, omskrift.
Transfiguratio Christi = Kristi forklarelse, 6. august.
Transmutation = omskiftelse, forvandling.
Transmutationslæren = avstamningslæren om den levende organismes utvikling fra en enkelt eller noen få primitive grunnformer. Kfr. Darwinisme.
Trave = 20 skjærver à 3 neg = 60 kornneg.
Tredjeaarstage = ekstra bygselsavgift, betalbar hvert tredje år, senere med en tredjedel hvert år.
Trefoldighet = Trinitatis, 1ste søndag etter pinse.
Tremarksmand = mann fradømt borgerlig ære og idømt 3 marks bot. Opphevet i Norge 1842, i Danmark 1866.
Trettende dag jul = Epiphania, 6. januar.
Tridjungsting = ting for en tredjedel av et rike, f.eks. Raumarike; mellominstans mellom et bygdeting og et lagting.
Triennium = tidsrom på 3 år.
Trimester = et fjerdingår.
Trinitatis = trefoldighet, 1ste søndag etter pinse.
Trinitatis-kirke = Kristkirke, domkirke.
Trolovelse = høytidelig forlovelse inngått for presten; medførte inntil 1799 plikt til ekteskap, og var en nødvendig forutsetning for samme. Trolovedes barn betraktedes som ekte.
Tromsø stift = Hålogaland bispedømme.
Trondheimen = Trøndelag.
Trondhjems stift = Nidaros bispedømme.
Trono-kveld = 24. mai, i Gudbrandsdal.
Træde = innmark.
Tumulatus = begravet.
Tunc temporis = for tiden.
Tunge = tungt, godt korn, tyngsel, skatt. Landskyldverdi, vekt i korn eller hartkorn, mel, fisk, smør etc.
Tunsberg = Tønsberg.
Tunsbergiensis = fra Tønsberg.
Tusind, stort = 10 store hundrede = 1200 stk.
Tutel = verjemål, tilsyn.
Tutor = formynder, verje, lærer.
Tyvende dag jul = 13. januar.
Tællet mynt = utmyntet mynt, ofte av dårlig lødighet med hensyn til sølvgehalt. Kfr. Veiet mynt.
Tøihus = våpendepot. Kfr. Arsenal.
Tønde (Td.) = landskyldenhet for korn og fisk, mål for fisk og flytende varer, jordmål. 1 td. korn = 144 potter à 8 skjepper à 4 fjerdingkar à 2 ottinger = 138–146 liter på Øst- og delvis Sørlandet, ca. 162 liter de fleste steder på Sørlandet og ca. 194 liter i Sunnhordland, Hardanger og Trøndelag. I alminnelighet er 1 td. korn = 139 liter, 1 td. fisk = 116 liter, 1 td. land = ca. 3,9 dekar i Norge og ca. 5,5 dekar i Danmark. 1 td. gull = gammel betegnelse for ca. 200.000 kroner.

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden