Ordliste for ættegranskere (bok) – B

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven B i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Baccalaureus (Bacc.) = laveste akademiske grad
Badskjær = bartskjærer, se der
Ballivis = ombudsmann, foged [fogd]
Baptismus Christi = Kristi dåp, 6. januar
Baptister = engelsk sekt fra 1600-tallet. Forkaster barnedåpen. Utbredt i Europa og USA, i Norge fra

1857.

Baptizatus = døpt
Barbara = Barbromesse, 4. desember
Barnabas ap. = 11. juni
Barnadag = barnamesse, uskyldige barn i Betlehem, 28. desember
Barnefader [Barnefar] = far til uekte barn
Baro = baron, friherre, høvding.
Baron = adelig grad under greve.
Barsok, Bartholomæusmesse, Bartholomæus ap. = 24. august
Bartskjær = priviligert barber og kirurg, sårlege. Kfr. Feltskjær
Base = kusine, søskenbarn
Bastard = blandingsavkom, uekte barn [Regnes som et nedlatende uttrykk som ikke bør brukes i slektssammenheng, og ihvertfall ikke i artikler på Slektshistoriewiki.]
Beate memoriae (B.M.) = salig ihukommelse
Bebudelse, Maria = 25. mars
Bededag, store = i Norge-Danmark fra1687 fjerde fredag etter påske. I Norge etter 1915 fredag før Alle helgens søndag [Allehelgenssøndag]
Bedemand = fast ansatt mann som innbød til dåp, bryllup og begravelse. I bruk opp mot 1850-årene
Bedeslag = de tre ganger tre klokkeslag som avslutter gudstjenesten
Benedictusmesse = vårjevndøgn, 21. mars
Beneficeret gods = gods tillagt en kirke eller et embete
Beneficium = forrett, privilegium
Bergen-gylden, se Gylden
Bergensis = fra Bergen
Bergens stift = Bjørgvin bispedømme
Berggegenproberer = den som kontrollerer malmens gehalt. Kfr. Bergproberer
Berggesell = arbeider ved et bergverk
Berghauer = grubearbeider [gruvearbeider] ved et bergverk
Bergjunge = ung grubearbeider
Berghauptmand = øverste leder av bergverk og bergsamfunn
Bergmester = øverste leder av grubedriften, umiddelbart under berghauptmanden
Bergproberer = den som undersøker malmens gehalt
Bergraad [Bergråd] = titel for større bergverkseier eller høyere bergembetsmann
Beskedelig = aktverdig, from
Bestalling = utnevnelsesdokument for embetsmenn
Bestykning = et fartøys kanoner og skytevåpen
Bi-, forstavelse = to-, tve-, dobbelt
Bibliografi = bokfortegnelse med beskrivelse
Biennium = 2 år
Bigami = tvegifte
Bildsnider = treskjærer
Biografi = levnetsbeskrivelse
Biologi = læren om de levende livsformer
Birgitta = Britamesse, 7. oktober
Birk jurisdiksjonsområde, ofte bestående av et gods eller en setegård,tilhørende kongen, kirken eller adelen. Domsrett, tillagt en adelsmann
Biskope = konfirmere
Bismer = stangvekt for lettere varer.
Bismerpund, se Pund
Bispedømme, før 1919 kalt stift, et kirkelig område bestående av flere prostier og styrt av en biskop
Bjarkøy = handelsstevne, opprinnelig av fremmede handelsmenn.
Bjarkøyretten = rett gjeldende i kjøpsteder og ved handelsstevner
Bjarmeland = landet sør for Kvitehavet og langs Dvina.
Bjelkevis stillet = heraldisk uttrykk for liggende
Bjørnevok = 22. mai
Blasiimesse, Blasiusmesse = Blaasmesse [Blåsmesse], 3. februar
Blasonering = beskrivelse av et slektsvåpen
Blaasmesse [Blåsmesse], se Blasiimesse
Bodmeri = lån som en skipper opptar mot pant i skip og ladning
Bods- og bededag [Bots- og bededag], se Bededag
Bohrhauer, se Borhauer
Bohuslän = norsk land til 1660
Bol = liten jordeiendom, småbruk.
Bolsmand [Bolsmann] = eier av et bolsted
Bolk = avsnitt i en lovbok
Bomerke, se Bumerke
Bolsok = Botolfsmesse, 17. juni
Bona = eiendom.
Bona fides = god tro
Bondelod [Bondelodd] = den fjerdedel av tienden som almuen beholdt for de fattige. Kfr. Tiende
Bonifacii-, Bonifaciusmesse = 5. juni
Bordhold = husholdning
Borg = også Sarpsborg
Borgarting = lagting for kyststrøket fra landets østgrense til Risør. Tingsted: Borg, nu Sarpsborg
Borgarsyssel = Østfold fylke, unntatt Hobøl og Enningdal
Borgen = kausjon
Borgensvend [Borgersvenn] = kausjonist
Borgerleie = handelssted leid av en byborger
Borgerskap = 1: en bys borgere som deltes i patrisiat og alminnelige borgere; 2: rett til næringsvirksomhet i en by.
Borgervæbning [Borgervæpning] = borgerskapets ordensvern og forsvarsmakt med tvungen eller frivillig deltakelse. Opphevet i Norge 1881.
Borgesyssel, se Borgarsyssel
Borhauer = grubeminerer
Boslitsmand = husvill
Botolfsmesse = Bolsok, 17. juni
Bourgeoisie = (det velstilte) borgerskap
Brasiator = brygger, maltkoker
Bratsberg amt = Telemark fylke
Brent sølv = rent sølv, renset ved smeltning, inneholdt bare ca. 5 % andre stoffer. Også verdibetegnelse. Se Mark og Øre
Bretland = Cornwall og Wales
Brettemesse, Brettifu-, Brittifumesse = 11. januar
Brettiva, se Brictiva
Brevbrot = gebyr for utstedelse av offentlig dokument
Breviarium = kort oversikt, utdrag. Katolsk bønnebok
Brevløsning = overtredelse av kgl. forordning. Bot for samme
Brictiva, Brettiva virgo = 11. januar
Brigida virgo = 1. februar
Brisur = heraldisk uttrykk for et tillegg til et slektsvåpens våpenmerke for å skjelne mellom de forskjellige slektsgrener
Britamesse, Birgitta = 7. oktober
Brotfald = epilepsi
Brudeskatt = medgift
Brunla len = Laurvigen grevskap, i nuværende Vestfold fylke
Bryllupsgjerd = bryllupsomkostninger
Brødremenighed [Brødremenighet] = protestantisk kirkesamfunn, stiftet 1727 i Sachsen, utbredt i Norden. Kfr. Herrnhuter
Brødremesse = 20. januar
Brødring, brødrung = brorbarn
Budstikke = kort stokk av tre eller jern som sendtes gårdimellom ved oppbud til ting eller forsvar
Bufardag = dagen for flytning til eller fra seteren; falt forskjellig for de forskjellige strøk
Bugild = forngild, se der
Bumerke = geometrisk figur der tjener som underskrift eller eiendomsmerke
Bureauchef [Byråsjef] = [tidligere tittel for] kontorsjef i departementet
Bureaukrati [Byråkrati] = embetsvelde
Burgunderkors = et spissvinklet kors
Bushel = hulmål, 36 1/4 l.
Bygdefar = et bygdelags kooperative handelsferd.
Bygdefarleie eller –sted = utgangs- og opplagssted for bygdens bygdefar. Bygdefarskipper = skipper på bygdefarjekten
Bygsel = forpaktning av jordeiendom, i alminnelighet på livstid.
Bygselmand [Bygselmann] = leilending
Byzants = Konstantinopel [i dag Istanbul]
Børnedag, se Barnadag
Baagahus = Båhus, Bohus
Baahuslen [Båhuslen], se Bohuslän

Se også

A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden