Ordliste for ættegranskere (bok) – S

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven S i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Sabbatum = sabbat, lørdag.
Sabbatum magnum = lørdag før påske.
Sacer = hellig.
Sacrilegium = helligbrøde.
Sacrista,
sacristarius
= messegutt, klokker.
Sacristan = katolsk kirketjener
Sag = rettssak, anklage.
Sagefald = bot.
Sagesløs [Sakesløs] = uskyldig.
Sagtal [Saktal] = beregning av bot; utregnet skjema for mannebotens fordeling på medlemmene av forbryterens og forurettedes ætt.
Sagøre [Sakøre] = bot og gods som tilfaller det offentlige på grunn av lovbrudd eller forbrytelse.
Sak-, se også Sac- og Sag-
Salig (sl.) = avdød.
Saline = saltgrube, saltverk.
Salus populi = midfaste, torsdag før søndag Laetare som delte fasten i to halvdeler.
Salutatio Mariae = 18. desember.
Salvo errore et omissione (S. E. & O.) = med forbehold av feil og utelatelse.
Salvo titulo (S. T.) = med forbehold av titel.
Samfrænder = felles slektninger.
Samfrændeskifte = skifte ved samfrender i etterlevende ektefelles bo.
Samfædre = som har samme far.
Sammenbragte barn = barn fra hver ektefelles tidligere ekteskap. Forblir ubeslektet.
Sammødre = som har samme mor.
Sandemand = mann valgt på livstid for å dømme i lokale stridigheter og straffesaker. Også mededsmand, se der.
Sartor = skredder.
Sauberknecht = den som renser opp og fjerner den løstnete stein i gruben.
Saxland = Nieder-Sachsen.
Schichtmester = regnskapsfører ved en grubedrift.
Scholastica = 10. februar.
Schoutbynacht = kontreadmiral. Egentlig scout by night, speider om natten.
Scorta = ugift mor.
Scortata = ugift far.
Scriptor = skriver.
Secretum = en fyrstes personlige segl.
Seculum = sekel, 100 år.
Secundo-Genitur [Sekundogenitur] = arverett tillagt nest eldste sønn. Kfr. Primogenitur.
Segl = stempelavtrykk av slektsvåpen og andre figurer, evt. også bokstaver eller tekst, i voks, lakk eller metall.
Seigneur (Sr.) = herre.
Sekularisere = verdsliggjørelse, statens inndraing av kirke- og klostergods.
Sekvens = kirkelig lovsang.
Seljemennenes messe = Seljumannamesse, 8. juli.
Sellator = salmaker.
Semester = 6 måneder; studieperiode.
Semi- = halv-. Kfr. Demi-.
Senator = rådsherre.
Senior = den eldre.
Seniorat = gods alltid tilhørende slektens eldste medlem. Kfr. majorat.
Septem = syv.
September = den syvende måned i romernes år som begynte med mars.
Septem dormientis = Syvsoverdagen, 27. juli.
Septem in Albis = påskeuken.
Septuagesima = 2nen søndag før fastelavn, 9de søndag før påske. Egentlig 70de dag før påske.
Sepultura = begravelse.
Sepultus, sepulta
(Sep. Sepult.)
= begravet.
Sequestration = beslagleggelse.
Series pastorum = presterekke i et prestegjeld.
Serkland = serkenes, sarasenenes land i Nord-Afrika og Vest-Asia.
Servatus = 13. mai.
Serviteur = tjener.
Session = møte, samlingstid.
Setegård = skattefri hovedgård for adelen.
Setesvein = våpenfør mann i høvdingtjeneste.
Settered = edsavleggelse ved med-edsmenn.
Settergerd = avslutning av forlik.
Setting, se Settung.
Settlement = koloni, nybygd.
Settler = nybygger.
Settung, setting Mål = 1/2 skjeppe = ca. 2,7–12,15 liter. Vekt = 1/2 skippund = ca. 74–93 kg. Også 1/6 fylke.
Sexagesima = søndag før fastelavn, 8de søndag før påske, 60de dag før påske.
Sexus = kjønn, slekt.
Sfragistik [Sfragistikk] = læren om segl.
Shetlandsøyene = Hjaltland, norsk land til 1469, endelig avstått 1590.
Sic! = se! således!
Sidst på sommeren [Sist på sommeren] = dagene før 14de oktober.
Sidst på vinteren [Sist på vinteren] = dagene før 14de april.
Sidste olje [Siste olje], unctio = katolsk sakrament ved dødsleiet.
Sigil, sigillum = segl.
Sigillografi = Sfragistik, se der.
Signet = stempel for et segl.
Silhouette, også kalt skyggebilde = profilbilde klipt i svart papir og oppklebet på lys bakgrunn. Alminnelig i tiden 1750–1850. Oppkalt etter fransk finansminister Etienne de Silhouette.
Silje, se Selje.
Silvester papa = Silvesterdag, 31. desember.
Simon et Judas[1] = = toapostelmesse om høsten, Simonsmesse, 28. oktober.
Simeon in columna[2] = 5. januar
Simoni = kjøp og salg av geistlige embeter.
Simonsmesse = toapostelmesse, 28. oktober [se Simon et Judas over].
Sine anno (S.a.) = uten årstall.
Sinkelectie = skolens nederste klasse
Sira = herre, titel for høyere geistlige.
Sise = accise, se der.
Sisemester = innkassator av sisen.
Sist, se Sidst.
Sixtus = 6. august.
Sjettepenger = den sjettedel som tilfalt kongen ved utførsel av arvegods.
Sjusoverdagen = 27. juli.
Sjæledag [Sjeledag] = 2. november.
Sjælegaver [Sjelegaver] = midler som testamentertes kirken «til sjelens frelse».
Sjæleskraa [Sjeleskrå] = reglement for sjelemesser, også register over de som betalte for sjelemesser.
Skald = dikter ved fyrstehoff, fra 800- til 1300-tallet.
Skaldskap = diktning pa historisk basis fra 1200-tallet og fremover.
Skathauer [Sjakthauer] = tømmermann ved en grubedrift.
Skatkammerkollegiet [Skattkammerkollegiet] = Rentekammeret, se der.
Skatmester [Skattmester] = øverste finansembetsmann.
Skattekonge = underkonge som svarer skatt.
Skaun = Skogn i Innherad, Stange på Hedmark og Sørum på Romerike.
Skeid = langskip uten hode i forstavnen; også kappløp, hesteveddeløp.
Skibrede = del av et sjøfylke med plikt til å utruste og bemanne et skip for leding. Senere en administrativ inndelingsenhet (tinglag, herred). Betegnelsen benyttet på Vestlandet til 1850-årene. Kfr. Edv. Bull: Leding, Kr.ania 1920.[3]
Skifte = oppgjør, registrering av et dødsbo.
Skilling (Skilling, gammel myntenhet eller sol. = solidus) Landskyldverdi fra 1300-tallet; erstattet de tidligere ører og ørtuger. 1 skilling = 1/16 mark = 12 penninger.
Gangbar mynt fra 1400-tallet = 1/64 daler, fra 1570-årene = 1/84 daler = ca. 3 1/2 øre.
Kroneskilling, fra 1619 = 1/64 daler = 1/96 gammel krone, og fra 1625 = 1/96 daler = ca. 4 1/2 øre på 1600-tallet og ca. 3 1/3 øre fra 1700-tallet til 1873.
Skillingsviser = trykte godtkjøpsviser om aktuelle forhold.
Skind l kalveskinn, ofte = 1/12, hud = 4 skinklinger. Kfr. Hud.
Skinklinge = 1/4 skinn.
Skippund, se Pund
Skipreide, se Skibrede.
Skirsel = rensking, bevis for uskyld, for eksempel ved jernbyrd.
Skjenkari = munnskjenk, høy hirdembetsmann.
Skje-, se Skjæ-.
Skjoldholdere = figurer på begge sider av slektens våpenskjold.
Skjæppe, også kalt mål, mæle, sold, såld eller fjerdingskar. 1 skjæppe = 4 fjerdingskar à 2 åttinger eller = 1/6 sold = 2 settinger = ca. 24–40 l. I nyere tid = 1/8 tønne = 18 potter = 17,4 liter.
Skjøte = overdragelsesdokument for fast eiendom.
Skjøte- og pantebok = protokoll hvori tingleste dokumenter innskrives. Eksisterer i Norge fra ca. 1700. Kfr. Panteregister.
Skjøtstue = vertshus. Kfr. Skytning.
Skok = 3 snes, 60 stk.
Skoklefalddagen = 3. juni
Skovrider = forstmester, skogforvalter.
Skrudhus = opplagsrom for ornater og andre kirkelige bruksgjenstander. Også sakristi.
Skrupel [Skruppel]
(′′′′), lengdemål
= 1/12 linje = 0,18 mm. Vekt 1,24 gram.
Skraa = lovtekst, opptegnelse på skinnbrev eller pergament, vedtekt.
Skudaarsmesse [Skuddårsmesse] = Lauparmesse, Mathiasmesse, 24. februar, i skuddår 25. februar.
Skuepenge = medalje.
Skutilsvein = hofftitel for de fornemste hirdmenn, høyeste rangklasse i hirden, like under lendermannen. Kaltes ridder fra 1277. Egentlig oppvartende svenn.
Skyld = slektskap, skatt.
Skyldenheter Etter gammel matrikkel laup, mark, spand, tunge, våg, ørtug etc., se der. Etter matrikkelen 1836: 1 skyldmark = 5 ort = 120 skilling. Etter matrikkelen 1886, den nuværende: 1 skyldmark = 100 øre. Disse tre skyldenheter er uten innbyrdes verdikorrelasjon. Kfr. Landskyld.
Skyldmark, se mark.
Skytning = sammenskuddsgilde eller stedet for gildet.
Skytningsstova = vertshus.
Skøinafylke = Skogn i Innherad.
Skaalpund [Skålpund], se Pund.
Slegfred = frille.
Slekt, ætt en gruppe biologisk forbundne familier, hvis mannlige overhoder nedstammer fra en felles stamfar. Kfr. Familie.
Slektslinje = linjen fra stamfar til ætling eller vice versa.
Slektskap, ekte = slektskap etablert ved ekteskap.
Slektskap, uekte = slektskap etablert ved illegitim forbindelse.
Slektskapsgrad 1. Etter gammel norsk-islandsk beregning: Søsken medregnes ikke. Søskenbarn beslektet i 1ste grad. Tremenninger beslektet i 2nen grad. Firmenninger beslektet

i 3dje grad osv. 2. Etter kanonisk beregning: Søsken beslektet i 1ste grad. Søskenbarn beslektet i 2nen grad. Tremenninger beslektet i 3de grad. Firmenninger beslektet i 4de grad osv. Kfr. Komputation [Komputasjon] og Parentelsystemet.

Slektsrekke = generasjon, rekke av kronologisk sideordnede søskenkull.
Sletdaler, se Daler.
Slotshøvedsmand = fehirde, se der.
Slotsloven [Slottsloven] = lensherrens garanti for å holde slottene (festningene) til rådighet for kongen; også artikkelen i kongens håndfestning om at slottene i sin tid skal disponeres av hans rettmessige etterfølger. Ordet brukes også om selve disposisjonsretten, om overhøyheten og om slottskommandanturen. Slottsloven var også et forkortet uttrykk for den kommisjon som i stedet for kongen, stattholderen eller lensherren – undertiden sammen med stattholderen – utøvet øverste myndighet i vedkommendes område. I Norge var f.eks. slotsloven på Akershus 17041722 en kommisjon med stattholdermyndighet. Liknende kommisjoner kaltes senere regjeringskommisjoner.
Slutter = fengselsbetjent.
Smaalenenes amt = Østfold fylke.
Socer = svigerfar.
Societet = den toneangivende krets.
Sociologi [Sosiologi] = samfunnslære.
Socrinus = svoger, søsters mann.
Socrus = svigermor.
Sogn = kirkesogn, kan være både hovedsogn og anneks, tilsvarer ofte en bygd, og er den del av et prestegjeld som sogner til en av dets kirker, hovedkirken eller annekskirken. Ett eller flere sogn utgjør et prestegjeld eller sognekall.
Sognebud = prestens nattverdsbesøk hos syke og døende.
Sognebaand [Sognebånd] = prestens og menighetslemmenes plikt til å la kirkelige handlinger utøves innen sognet, prestegjeldet. Moderert ved bestemmelser av 1876 og 1906.
Sognekald [Sognekall], = prestegjeld, se der.
Sold = lønn for vervede soldater. Også = skjeppe, se der.
Solicitere = ansøke.
Sommerdag = 14. april.
Sommeren, først paa = dagene etter 14. april.
Sommeren, sidst paa = dagene før 14. oktober.
Sommerhalvaaret [Sommerhalvåret] = 14. april til 14. oktober.
Sommersolverv = 21. juni.
Sorenskriveri = en rettskrets; opprettet 1591, bestående av ett eller et par tinglag, omfattende flere herreder, administrert av sorenskriveren som øverste dommer.
Soror = søster, nonne.
Sororius = svoger.
Soutenere = berge seg, ernære seg.
Spaltningsloven = Mendels lov, se der.
Spand (sp.) = landskyldverdi, smørmål og smørvekt = 18 merker eller 1/2 løp = 4,05–16,2 liter eller 3,8–15,4 kg.
Sparre = heraldisk uttrykk for sperre, bjelker sammenføyd i rett eller spiss vinkel.
Speciedaler, se Daler.
Spindehus = tukthus.
Spindeside [Spinneside] = kvinneside, slekt gjennom kvinneledd. Kfr. Sverdside.
Spiritus Domini = trefoldighets søndag, 1ste søndag etter pinse.
Spital = hospital, asyl, gamlehjem.
Sponsa = brud.
Sponsalia = medgift.
Sponsus = brudgom.
Spurius, spuria = uekte sønn, datter.
Staat, stat = etatskalender.
St. N. N., se helgenens navn.
Stadga = forordning.
Stadshauptmand = sjef for borgervæpningen.
Stadskaptein = kaptein ved borgervæpningen.
Stallare = stallmester, kongens nærmeste tillitsmann, hirdens høvding.
Stambok = opprinnelig slektsregister, senere bok for innskrivning av minneord, vennskapsutgydelser o.l.
Stamfar = slektens første kjente mann.
Stamhus = fideikommis, se der. I Norge: Rosendal, opprettet 1749 og Jarlsberg, tidligere grevskap, oppr. 1842.
Stamliste = den opprinnelige genealogiske fremstillingsform, en oppregning av navn på far, sønn, sønnesønn osv., eller vice versa.
Stamtavle = skjematisk oppstilling av et menneskes eller et menneskepars agnatiske etterkommere. Kfr. Anetavle og Efterslektstavle.
Stamtræ [Stamtre] stamtavle i form av et tre.
Standardjunker = høyeste underoffisersgrad i kavaleriet.
Stang, lengdemål = 8 stikker eller 7 alen = ca. 4,4 m. I Trøndelag = 4 stikker = ca. 2,2 meter.
Stapel, stapullum = vare-opplagssted.
Statsarkivene i Oslo, Hamar, Kristiansand, Bergen og Trondheim = arkiv for statsforvaltningens lokalarkivalier. Kfr. Riksarkiv.
Stattholder = kongens umiddelbare stedfortreder. I Norge 15721771, 181014 og 181456.
Stavanger amt = Rogaland fylke.
Stavnsbaand = bondens plikt til å bli på det gods hvor han var født. I Danmark 17331788. Kfr. Hoveri, Livegenskab, Vornedskab.
Stedbarn [Stebarn] = en ektefelles barn fra tidligere ekteskap eller forbindelse.
Stephanus mart. = 26. desember.
Stervbo = dødsbo.
St. Hans dag [Sankthansdag] = Jonsok, Jonsvaka, 24. juni.
Stift, fra 1919 kalt bispedømme, se der.
Stiftamtmand [Stiftamtmann], efter 1692 = amtmann i stiftsstaden, bispedømmets hovedstad.
Stiftamtskriver = stiftets inkassator, fogdenes overordnede.
Stiftsbefalingsmand = stiftamtmann, fylkesmann.
Stiftsdame = medlem av et adelig frøkenkloster.
Stiftsdirektionen [Stiftsdireksjonen] består av amtmann (fylkesmann) og biskop, fører overoppsyn med kirkens økonomiske forhold innen et bispedømme.
Stiftsskriver = bestyrer av kirkers og stiftelsers økonomiske forhold innen et bispedømme.
Stiger = arbeidsleder ved grubedriften.
Stikke = stikkealen. Se Alen.
Stille uke = uken før påskedag.
Stillingsmand [Stillingsmann]] = stedfortreder.
Stint = i Rogaland et større månedsmatbol, se der.
Stirpes, stirps = arvinger.
Stjorn [Stjórn] = bibeloversettelse fra ca. 1225.
Stjørdalsfylke = Stjørdal, Meraker, Selbu og Tydal.
Stodderkonge = valgt fantefut, bygdevekter, fra 1600-tallet.
Stoll = vannrett grubegang som ikke når ut i dagen.
Stort hundrede = 6 snes = 120 stk.
Stort tusind [Stort tusende] = 10 store hundrede = 1200 stk.
Stril = almuen i strøket omkring Bergen.
Studiosus [Stud.] = student.
Stupatra = besvangret før ekteskap.
Stykjunker = høyeste underoffisersgrad i artilleriet.
Stykker = kanoner.
Stylitis = 5. januar.
Styr = skatt.
Styver, dansk mynt = 2 skilling, 4 1/2 øre.
Stenderforsamling [Stenderforsamling] = en i det vesentlige bevilgende forsamling av representanter for rikets øverste stender og innkalt av kongen. I Norge 15361661.
Sub-altern = underordnet.
Sub-djakn = underdiakon. Kfr. Diaconus.
Subhastation = auksjon.
Subsidium = hjelp, understøttelse.
Substitut' [Substitutt] = stedfortreder, underordnet medhjelper.
Succedere [Suksedere] = følge etter.
Succession [Suksesjon] = følgerekke.
Successor [Suksessor] = etterfølger.
Sudrøyene = Hebridene, norsk land ca. 11001266.
Sudrøy = også en av Færøyene.
Suffragan = bispevikar, underbisp.
Suk-, se Suc-.
Sundtolden, se Øresundtolden [Øresundtollen].
Sunniva cum socus, sancti in Selio = Seljemennenes messe, 8. juli.
Supercargo = cargadør, se der.
Superintendent = biskop.
Supplique, supplik [suplikk] = søknad.
Supremati = overherredømme.
Susceptor, susceptrix (Susc.) = mannlig, kvinnelig fadder.
Suspension [Suspensjon] = midlertidig avsettelse.
Sutare, sutari, sutor = skomaker.
Suverænitet [Suverenitet] = herredømme, regjeringsrett, overhøyhet.
Svartebok, i Danmark Cyprianus = håndskrifter med trolldomsformularer.
Svartedøden = europeisk lungepest-epidemi 134654, i Norge 134950.
Svendestykke [Svennestykke] = læreguttens prøvestykke for å bli håndverkssvenn.
Sverdside = mannsside, slekt gjennom mannsledd. Kfr. Spindeside.
Svitjod = Svealand i Sverige.
Svitjod det store = Russland.
Svitunius ep. Winton = Svitunsmesse, Svitsunsmesse, Syftesok, 2. juli.
Svitunius translatio = Svitunsmesse, 15. juli.
Svoger = i eldre tider ofte slektning i alminnelighet.
Svogerskap = et ikke biologisk slektskapsforhold mellom en ektefelle og den annen ektefelles slektninger, særlig søsken og søskens ektefeller.
Syftesok = Svitunsmesse, svitsunsmesse, 2. juli.
Sygnafylke = Sogn, ekskl. Evenvik sogn, men inkl. Opheim sogn.
Sylvester, se Silvester.
Syndicus = byskriver, magistrat, juridisk rådgiver.
Synode = møte av geistlige, kirkeråd.
Syssel = len, amt, fylke.
Sysselmand [Sysselmann] = i middelalderen kongens stedfortreder med full myndighet i enhver henseende.
Systring, systrung = søsterens barn.
Syvsoverdagen = 27. juli.
Syvukersfasten = langfesten som begynte med askeonsdag etter fastelavns søndag.
Sæ-, se også Se.
Sædegaard se Setegård.
Sælehus = herberge, især ved fjelloverganger.
Sægn, søkn = hverdag.
Sølvskat [Sølvskatt] = skatt til grunnfond for Norges bank, utskrevet 1816.
Søndre Bergenhus amt = Hordaland fylke.
Søndre Trondhjems amt = Sør-Trøndelag fylke.
Søsling, av tysk Sechsling = 6 penninger, 1/2 skilling.
Søsterlod [Søsterlodd] = en arvedel som utgjorde halvparten av brorens arvedel, broderlodden. I Norge til 1854.
Saald [Såld], kornmål = 48–194 liter.


Referanser

  1. De hellige apostlene Simon Seloten og Judas Taddeus (~1-71?) (Katolsk.no, sist besøkt 12. oktober 2018).
  2. Simeon Stylitt (Wikipedia, bokmål).
  3. Bull, Edvard. Leding. Militær- og finansforfatning i Norge i ældre tid, Steenske, 1920.

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden