Norske dialekter

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Østfold

Sted Boktittel
Eidsberg Da hesten dro lasset : tekster, ordliste og grammatikk : fra målføret i Hærland sogn, Eidsberg i Østfold
Idd Vokalismen i Iddemålet (1952)
Rødenes Ord og uttrykk frå Rødenes
Skiptvet Skjetvemålet : utsyn over lydvoksteren i målet i Skiptvet i Østfold i jamføring med andre østfoldske mål
Østfold Mål i Østfold
Østfold Østfoldmål

Akershus

Sted Boktittel
Aurskog og Blaker Målet i Aurskog og Blaker (1968)
Sørum Målet i Sørum (1961)
Ullensaker Je ser meg tebarsatt
Ullensaker Rakster og skrabbslått
Ullensaker Som sagt i Ullsaker : or' og vendinger frå 30-åra

Oslo

Sted Boktittel
Oslo Kristiania bymål : vulgærsproget med henblik på den utvungne dagligtale (1907)
Oslo Oslomål : prosjektbeskrivelse og syntaktisk analyse av Oslomål med henblikk på sosiale skilnader
Oslo Språket i Oslo (1982)
Oslo Vanli osjlomål vel : ei samling tekster fra Talemålsundersøkelsen i Oslo (1976)

Hedmark

Sted Boktittel
Elverum Elvromsmaalets grammatik : med ei maalprøva (1906)
Glåmdalen Morsmål og skriftmål i Glåmdalen
Hedemarken Isa på Mjøsen : noen opptegnelser om hedmarksmål
Ljørdalen Me' are oL : frå flässälåt tel fugguLmugg : trysilord frå Ljøradalføret ]
Romedal Substantivene i Romedal : en synkronisk-diakronisk morfemanalyse (1970)
Solør Lydlæren i den solørske Dialekt : især i dens Forhold til Oldsproget
Solør, Odal og Eidskog Ord og uttrykk fra Solør, Odal og Eidskog
Stange Slik tala vi : dialektordbok fra Stange
Tynset Tynnsetmålet

Oppland

Sted Boktittel
Dovre Nord-Rollag-målets lyd- og formlære i kort omrids tilligemed målprøver fra Numedal og Dovre (1902)
Dovre Ord og uttrykk frå Dovre
Gausdal Pær - du lyg!
Gjøvik TÅG : talemålsvariasjon åt gjøvikensere : en språksosiologisk og språkgeografisk undersøkelse (1990)
Kvam Gamle ord og vendingar frå Kvam
Lesja og Dovre Syd-Lesje- og Nord-Dovremålets lyd- og formlære : fremstillet i sine hovedtræk paa grundlag af Joh. Storms "Kortere ordliste" (1899)
Søndre Land Deinn ækte læinningen ær spissk i klænningen : dialektord og uttrykk fra Søndre Land
Sør-Aurdal Ko æ no dette? : dialektord frå øvre delen av Sør-Aurdal
Toten Totendialekta : form, bruk, framtid?
Valdres "Dè è'kji gøtt veta ko dai saia" : talemålsendring i Valdres
Vågå Aksent og kvantitet i Vaagaamaalet (1917)
Øyer og Tretten Ord frå bygdemålet i Øyer og Tretten
Øyer Øier-målets lyd- og formlære i kort omrids med målprøver (1910)
Øystre-Slidre Utgreiding um målet i Øystre Slidre i Valdres (1925)

Buskerud

Sted Boktittel
Hallingdal Hallingmålet
Hemsedal Hemsedalsmålet : ord og uttrykk
Modum Modumsmålet (1973)
Modum Modumsmålet : gammalt moingsmål
Norderhov Ordsamling, Norderhov 1698 (1956)
Numedal Numedalsmålet - ein arv i ord og namn
Numedal Numedalsmålet : stutt umrit av ljod- og formlære (1949)
Ringerike Attved Tyrifjorden : målføre og tradisjon frå Ringerike
Rollag Nord-Rollag-målets lyd- og formlære i kort omrids tilligemed målprøver fra Numedal og Dovre (1902)
Øvre Eiker Dialekta på Øvre Eiker

Vestfold

Sted Boktittel
Andebu Vestfoldmål : ord og vendinger fra Andebu
Hedrum Målbryting i Hedrum (1964)
Hedrum Målbryting i Hedrum 30 år etter (1972)
Vestfold Vestfoldmål 1366-99 : i 30 brev av bisp Øystein Aslakson i Oslo (1969)

Telemark

Sted Boktittel
Frå Bøheringsmålet (1972)
Bø-målet i går og i dag : rapport frå ei språkgeografisk og språksosiologisk gransking
Drangedal Ord og uttrykk i Drangedals-målet
Holla Omriss av Holla-målet
Porsgrunn Porsgrunns-maal : ordsamling og Porsgrunnsviser (1952)
Rauland og Øyfjell Gamle ord og uttrykk frå Rauland og Øyfjell
Skien Skiensdialekten i omriss
Solum Lydverket i Solumsmålet (1953)

Aust-Agder

Sted Boktittel
Arendal Det e så jilt at! : ord og uttrykk fra Arendal : arendalsk-norsk lesebok med forklaringer, eksempler og kommentarer
Gjerstad og Vegårshei Fortegnelse over Ord af Almuesproget i Gjerestad og Wigarsheien ; med tillegg (1955)
Iveland Målet i Iveland (1962)
Sørlandet Noen sørlandske dialektformer i historisk lys (1963)
Robyggelaget Ældre norske Sprogminder : Handskr. nr. 1506, 4to i Thottske samling). 2 : Ordsamling fraa Robyggjelaget fraa slutten av 1600-talet Handskr. nr. 1506, 4to i Thottske samling) (1911)
Telemark Glossemata Tellemarchica, Fyresdal 1698 (1956)
Telemark Telemaalet i umriss : ei utsyn yver maalsoga og maalgeografien i Telemark, serleg med umsyn paa Tinn (1918)

Vest-Agder

Sted Boktittel
Flekkefjord Formverket i Flekkefjord bymål (1970)
Kristiansand Kristiansands bymål
Kristiansand Syntaksen i Kristiansands bymål (1962)
Søgne Målet i Søgne : eit egdsk bygdemål (1968)
Vest-Agder Ældre norske Sprogminder : fraa fyrste helvti av 1600-talet (handskr. no. 464, 8° i Thottske samling). 1 : Maallære og ordtøke fraa Vest-Agder fraa fyrste helvti av 1600-talet (handskr. no. 464, 8° i Thottske samling) (1911)
Åseral Lydverket i Åsdølmålet

Rogaland

Sted Boktittel
Haugesund Haugesund bymål
Haugesund og Karmøy Bessede' har me glømt heila greiå : ord og uttrykk fra Haugesund og Karmøy - med en liten forklaring
Jæren Jæren syng i merg og minne : mitt eige morsmål slik eg har høyrt det og brukt det
Rogaland Talemål i Rogaland : i går, i dag og i morgon : om uttale, bøying og ordtilfang i Rogalands-målet
Sandnes Gaugamål : ord og uttrykk på Sandnes
Stavanger Den musikalske aksent i Stavangermålet (1927)
Stavanger Eg eller je? : ei sosiolingvistisk gransking av yngre mål i Stavanger (1984)
Stavanger Ka seie du? : en enkel innføring i stavangersk talespråk og lynne
Stavanger Norsk ordsamling, Stavanger 1698 (1957)
Stavanger Om Stavangermålets hårde og bløte klusiler (1924)
Stavanger Stavanger bymål (1925) Stavanger bymål (1925)
Stavanger Vanna ri - nå e' det nerskreve : ord og uttrykk fra Stavanger : med en liten forklaring. (1) : Vanna ri - nå e' det nerskreve
Suldal Suldalsmålet : mållæra, ord og vendinger
Rogaland Så lang ein strid : Rogaland mållag gjennom 75 år
Ryfylke Du va då go! : ord og uttrykk frå Midt-Ryfylke
Ryfylke Målet i Nordaust-Ryfylke : umrit av ljodlæra (1929)

Hordaland

Sted Boktittel
Bergen Bergens bymål (1912)
Bergen Bergenseren eller Nogle Ord af det Bergenske Folkesprog
Bergen Koffor de då? : ord og uttrykk fra Bergen : med en liten forklaring
Bergen Kollektiv og individuell variasjon i bergensdialekten
Bergen Talemålet i Bergen : en kort lærerveiledning
Bergen Talemål i Bergen. 2
Fana Fana-målet : ljodlæra med stutt omrit av formlæra (1957)
Hardanger Hardanger-målet : ord og vendingar og stil. 1 (1960)
Hardanger Hardingmålet : ord, vendingar og stil. 2
Hordaland Målsamlingar frå Bergens Stift av Ivar Aasen (1995)
Nordhordland Målet i Hamre : ljodvokster og stutt utsyn over formverk i eit Nordhordlandsmål (1964)
Sunnhordland Ordbog over Bygdemaalene i Søndhordland : med en kortfattet Lydlære og Bøiningslære (1983)
Voss Vossamålet i ord og vendingar

Sogn og Fjordane

Sted Boktittel
Breim Gamle ord og uttrykk frå Breim
Jølster Gamle ord i jølstramålet
Jølster Jølstramålet (1996)
Sogn Sognemålene (1926)
Sunnfjord På hogg å' belegg! : ord og uttrykk frå Sunnfjord
Årdal Årdalsmål hjå eldre og yngre : ei utgreiing om formverket med eit tillegg om generasjonsskilnad i lydverk, ordbruk og formverk (1968)

Møre og Romsdal

Sted Boktittel
Haram So sa dei : ord og uttrykk frå Haram
Kristiansund Fosna-maale : eit norskt bymaal
Kristiansund Hovedtrekk av syntaksen i Kristiansund bymål (1991)
Midsund Midsundsk ordbok
Nordmøre E å'n Iver : småprat fra Nordmøre (1970)
Nordmøre Trøndermål : språkarv og språkforhold i Trøndelag og på Nordmøre
Rindal Ei lita utgreiding um stavingsdeling i Rindalsmaale : serleg um deling paa vokal (1915)
Sunndal Eit nytt sentrumsmål veks fram : drag frå talemålet til ungdom på Sunndalsøra (1983)
Sunndal Olvundeidmålet : ein amatørstudie (1960)
Sunndal Sunndalsmålet : eit grensemål på indre Nordmøre (1985)
Sunnmøre Målsamlingar frå Sunnmøre av Ivar Aasen (1994)
Sunnmøre Søndmørsk grammatik, eller kortfattet underretning om bygdemaalet paa Søndmør (1924)
Surnadal Trønderord frå 1700-talet : ordsamling frå Surnadal i Det kgl. Bibl. Add. 108: 8vo
Tresfjord Romsdalsmål (Tresfjorden) : formlæra (1929)
Ålesund Fole kaule! : ord og uttrykk frå Ålesund og bygdene rundt - med ei lita forklaring

Sør-Trøndelag

Sted Boktittel
Byneset Ord og uttrykk fra Byneset
Gauldal Bygdamål og bygdaminne : artiklar, dikt og ymse stoff om språk, kultur og tradisjonar i Midtre Gauldal
Hemne Maalet i Hemna (1906)
Oppdal Opdalsmål : serord og talevendingar (1933)
Oppdal Oppdalsmålet : innføring i et sørtrøndsk fjellbygdmål (1982)
Oppdal Åss tållå oppdaleng : emnehefte om oppdalsmålet
Orkdal Orkdalsmålet
Orkdal Som sagt : dialektord frå distriktet vårt. (1) : A-E
Selbu Selbu-målet : ord og uttrykk
Selbu Verbalbøyinga i Selbumålet (1980)
Røros Spell-Ola : drama i to akter på Røros-dialekt
Strinda Målet i Strinda i Sør-Trøndelag (1924)
Trondheim Om de trondhjemske dialekters apokope
Trondheim Skoill' de' vær' en påtår' kanskje? : ord og uttrykk fra Trondheim og omegn
Trondheim Trondheimsmålet
Trøndelag Målsamlingar frå Trondhjems og Tromsø Stifter av Ivar Aasen (1998)
Trøndelag Nytrøndsk ordforkortning og betoning
Trøndelag Trøndermål : språkarv og språkforhold i Trøndelag og på Nordmøre
Trøndelag Trønderordboka (1997)

Nord-Trøndelag

Sted Boktittel
Grong og Harran Dialektord fra Grong og Harran
Snåsa Snåsamålet : mål og minne frå mellomkrigsårom
Trøndelag Målsamlingar frå Trondhjems og Tromsø Stifter av Ivar Aasen (1998)
Trøndelag Trøndermål : språkarv og språkforhold i Trøndelag og på Nordmøre
Trøndelag Trønderordboka (1997)
Trøndelag Nytrøndsk ordforkortning og betoning

Nordland

Sted Boktittel
Bodø og Salten Ka du attlet på? : ord og uttrykk fra Bodø og Salten - med en liten forklaring
Brønnøy Brønnøymålet : lydverket (1958)
Helgeland Helgelandsmålet i Leirfjord : språk og språkkultur der Vefsn og Rana møter Øyan (1982)
Hemnes Dialektord i Hemnes
Lofoten Borgfjerdingsmål 1-2
Nord-Norge Nordnorske dialektar
Rana Ke de skaft? : ranværingsord og –historier
Rødøy Talemål i Rødøy
Salten Saltamålet : kort oversikt over lydverket (1933)
Salten Saltendialekten : en grammatikk
Vefsn Ljodvokstren i Vefsn-målet (Ner-Vefsn) (1921)
Vefsn Ordsamling frå Vefsn
Vesterålen Ordsamling fraa Bø i Vesteraalen, 1698 (1956)
Vesterålen Vesterålsk ordbok

Troms

Sted Boktittel
Karlsøy Ordsamling fra Carlsøe 1835 (1993)
Nord-Norge Nordnorske dialektar
Senja Senjen-maalet : lydverket i hoveddrag (1913)
Tromsø E du lamme mæ? : ord og uttrykk fra Tromsø - med en liten forklaring
Tromsø Syntaksen i Tromsø bymaal : en kort oversigt (1918)
Tromsø Æ ist ikkje! : ord og uttrykk som blei brukt og til dels ennå brukes i Tromsø med en liten forklaring

Finnmark

Sted Boktittel
Nord-Norge Nordnorske dialektar