Riksarkivet

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 28. jun. 2013 kl. 21:12 av Dag T. Hoelseth (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Riksarkivets ansvarsområde

Riksarkivet (RA) har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater med mer, og i tillegg arkivene etter Høyesterett. Du finner også viktige arkiver etter privatpersoner og etter private virksomheter som bedrifter og organisasjoner i Riksarkivet. Riksarkivet ble opprettet i 1817.

Riksarkivar Ivar Fonnes er leder for Riksarkivet (2012).

Organisering

Riksarkivet er organisert i 5 avdelinger som hver er ledet av en avdelingsdirektør. En økonomistab ledet av fungerende økonomisjef Morten Riiser er lagt direkte under riksarkivaren. En stab ledet av stabsdirektør Tor Breivik koordinerer etatsfelles oppgaver. Avdelingsdirektørene, økonomisjef og stabsdirektør inngår i Riksarkivets toppledelse sammen med riksarkivar Ivar Fonnes og informasjonssjef Margaret S. Aarsæther.

Bevarings- og tilsynsavdelingen Avdelingen har ansvaret for kontakt med arkivskapere i offentlig og privat sektor. Vi har også kontakt med andre som tar vare på arkiv utenfor Arkivverket. Avdelingen har ansvar for å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlig forvaltning og sørge for at statlige arkivskapere har ordnet arkivet og gjennomført bevarings- og kassasjonsvurdering av arkivmaterialet før det avleveres til Arkivverket. Vi har hovedansvaret for mottak av elektronisk arkiv. Avdelingen har etatsansvaret innenfor sitt område, og koordinerer Arkivverkets oppgaver og aktiviteter på dette området. I tillegg har avdelingen depotfunksjoner for privatarkiver. Avdelingen består av tre seksjoner. Avdelingen ledes av avdelingsdirektør Anne Mette Dørum.

Seksjon for elektronisk arkivdanning (Elark-seksjonen) Seksjonen har ansvaret for standardisering av elektroniske arkivdanning i offentlig forvaltning. Tilsyn med statsforvaltningens arkivdanning og faglig veiledning og støtte i spørsmål om elektronisk arkiv, er en viktig del av seksjonens arbeid. Seksjonen har ansvaret for korrekt avlevering av elektroniske arkiver fra statsforvaltningen. Seksjonen har også et hovedansvar for alle spørsmål om elektronisk arkivdanning i kommunal sektor. Fungerende leder for seksjonen er seniorrådgiver Hans Fredrik Berg.

Seksjon for bevaring og kassasjon Seksjonen har ansvaret for å utarbeide strategi, metodikk og prinsipper for Riksarkivarens arbeid med bevaring og kassasjon, og for arbeidet med bevarings- og kassasjonsvurdering av arkiver i offentlig sektor. Videre har seksjonen ansvaret for å koordinere tilsynet med kommunal sektor og tilsynet med arkivlokaler i offentlig sektor. Seksjonen samordner også avleveringer av papirarkiv til statsarkivene. Seksjonen svarer på generelle spørsmål om avlevering av analogt papirmateriale og er koordinerende instans for kommunale arkivfaglige spørsmål. Leder for seksjonen er underdirektør Lars-Jørgen Sandberg.

Seksjon for privatarkiver Seksjonen har ansvaret for Riksarkivets arbeid med privatarkiver, dvs. arkiver etter bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Oppgavene omfatter utvelgelse, avlevering, bevaring og katalogisering av materialet. Seksjonen har også operative oppgaver knyttet til Riksarkivarens koordinering av privatarkivarbeidet i og utenfor Arkivverket. Leder for seksjonen er underdirektør Sigrun Rasmussen.

Depotavdelingen Avdelingen har ansvaret for bevaring og katalogisering av arkivmateriale som er avlevert til Riksarkivet. Den har ansvar for, digitalisering og tilgjengeliggjøring og vedlikehold av digitalisert og digitalt skapt arkivmateriale i etaten. Utvikling av prinsipper og systemer for arkivbeskrivelse samt ansvaret for Arkivverkets nettkataloger ligger også til denne avdelingen. Avdelingen består av tre seksjoner. Avdelingsdirektør Ole Gausdal er leder for avdelingen.

Seksjon for papirdepot og arkivbeskrivelse Seksjonen har ansvaret for å beskrive og ta vare på statlige arkiver (etter 1814) på papir, samt for å tilrettelegge slike arkiver for bruk. Kvalitetssikring av Riksarkivets arkivbeskrivelser i Asta, samt utvikling av metoder og systemer for arkivbeskrivelse er også denne seksjonens ansvar. Det samme gjelder nettkatalogene. Leder for seksjonen er underdirektør Linda Holmås.

Seksjon for digitalt depot Seksjonen har ansvar for å beskrive og bevare digitalt skapt arkivmateriale, samt ansvar for utvikling av metoder og spesifikasjon av systemer for mottakskontroll og testing av digitalt skapt arkivmateriale. Seksjonen har videre det faglige ansvaret for etatens digitale sikringsmagasin. Leder for seksjonen er underdirektør Olav Hagen Sataslåtten.

Seksjon for digitalisering og konservering Seksjonen har ansvaret for å digitalisere arkivmateriale på papir og andre analoge medier for utlegging på nettet, forebyggende konservering og restaurering av papirmateriale samt fototjenester. Leder for seksjonen er underdirektør Kristian Hunskaar.

Publikumsavdelingen Avdelingen har ansvaret for Riksarkivets publikumsrettede tjenester, herunder saksbehandling av henvendelser, publikumstjenester i Riksarkivet og ulike typer formidlingstiltak. Depotansvaret for arkiver fra før 1814 samt ansvaret for vitenskapelige kildeutgivelser ligger også i til denne avdelingen. Avdelingen består av tre seksjoner. Avdelingsdirektør Øyvind Ødegaard er leder for avdelingen.

Seksjon for brukertjenester Seksjonen har ansvaret for å betjene Riksarkivets brukere gjennom saksbehandling, arkivundersøkelser, innsynsspørsmål og veiledning. Leder for seksjonen er underdirektør Tine Berg Floater.

Seksjon for formidling Seksjonen står også for aktiv formidling av Riksarkivets materiale gjennom arrangementer, utstillinger, publikasjoner, presentasjoner på nettet og brukerrettet kontaktvirksomhet. Riksarkivets bibliotek ligger også i denne seksjonen. Leder for seksjonen er Bård Alsvik.

Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger Seksjonen har ansvaret for å beskrive og bevare vårt arkivmateriale fra tiden før 1814, samt for publikumstjenester knyttet til dette materialet. Seksjonen har også depotansvaret for noen spesialsamlinger. Leder for seksjoen er underdirektør Alfhild Nakken.

Seksjon for kildeutgivelse Seksjonen har ansvaret for Riksarkivets vitenskapelige kildeutgivelser. Utgiverarbeidet skjer i samarbeid med en ekstern kommisjon, Kjeldeskriftkommisjonen, som bl.a. står for prioritering av utgivelsene. Leder for seksjonen er underdirektør Tor Ulset.

Administrasjonsavdelingen Avdelingen har ansvaret for Riksarkivets administrative oppgaver samt et overordnet ansvar for administrative funksjoner i Arkivverket. Avdelingsdirektør Leif T. Andressen er leder for avdelingen.

Personalseksjonen Personalseksjonen har ansvaret for håndtering av løpende personaladministrative oppgaver, utforming og vedlikehold av Arkivverkets personalregelverk samt bidra til at Arkivverket har en god personalpolitikk. Leder for seksjonen er personalsjef Anne Størseth.

Arkivseksjonen Seksjonen har ansvaret for den interne arkivdanningen i Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo samt ansvaret for at Arkivverket har en forskriftsmessig håndtering av egen arkivtjeneste og eget arkiv. Leder for seksjonen er arkivleder Hanne Husby.

IT-avdelingen Avdelingen har ansvaret for IT-systemene i hele Arkivverket. Avdelingsdirektør Hans-Herman Fischer er leder for avdelingen.

Tilganger og åpningstider

Riksarkivet stiller arkivmaterialet til disposisjon for publikum på lesesalen, som er åpen mandag - fredag hele året og lørdag hele skoleåret. Du er velkommen som lesesalsgjest, for å se utstillingen i Skattkammeret eller på omvisning. RA selger også alle bøkene du kan finne i nettbutikken og bøker som bare kan kjøpes i bokhandelen.

Adresse

Riksarkivet

Postboks 4013 Ullevål stadion

0806 Oslo

Telefon: 22 02 26 00

Telefaks: 22 23 74 89

RA holder til ved Sognsvann T-banestasjon.

Alle kan henvende seg til Riksarkivet, enten ved personlig frammøte eller per brev, telefon, telefaks eller elektronisk post. De fleste tjenester er gratis. RA vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg å finne svar på de spørsmål som kan besvares ved hjelp av arkivmateriale i Arkivverket.

Eksterne lenker