Ordliste for ættegranskere (bok) – R

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven R i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Rakkerknægt = bøddelens medhjelper.
Rang = den verdighet en person tillegges etter samfunnsstilling, medfødt rett (adel), embete eller titel. Rangforordningen i Danmark, og i Norge til 1814, hadde 9 rangklasser med underavdelinger. Embetsrangen i Norge fra 1820 hadde 18 rangklasser, senere 12; opphevet 1925.
Ranrike = nordlige Bohuslän. Kfr. Elfarsyssel.
Rast, lengdemål = 4 fjerdinger = den eldste norske mil = ca. 9 km.
Ratificere = erklære gyldig, stadfeste ved underskrift.
Raumafylke, Raumarike = Romerike.
Raumdølafylke = Romsdal.
Recension = vurderende anmeldelse av litterært arbeid.
Recesser = lover eller forordninger fremkommet ved samvirke mellom konge og riksråd.
Recessive anlegg = vikende arveanlegg, i motsetning til dominerende. Kfr. Dominant.
Refektorium = spisesal.
Regentsen = fribolig for studenter, opprettet 1623 ved København universitet.
Regest = innholdsreferat.
Regina = dronning.
Registre = også kopibøker i Kancelliet. For Norge 1523–1660.
Regjeringskommissionen = det midlertidige landsstyre i Norge 1807–14 som på kongens vegne utøvet regjeringsmyndighet.
Regnskabslen = Fadeburslen. Se Len.
Rejicere = forkaste, stryke til eksamen.
Relation = forhold, henseende.
Relegation = bortvisning.
Relegere = bortvise.
Relictus, relicta (Rel.) = enkemann, enke.
Relikviefesten i Nidaros = 13. oktober.
Remigius = 1. oktober.
Reminiscere = 2nen søndag i fasten, 5te søndag før påske.
Remaal = ¼ lispund = ca. 2,3 kg. Også lite smørmål = 6 mark = 1,25 kg eller 1,3 liter.
Renatus, renata (Ren.) = døpt.
Renegat = fornekter, overløper.
Rentekammeret = finansdepartementet. Opprettet ca. 1530. Kaltes Skatkammerkollegiet 1660–79.
Rentemester = sjef for Rentekammeret.
Renteri = Rentekammeret, se der.
Repertorium = referansebok, samling avhandlinger.
Requiescat in pace (R. I. P.) = hvil i fred.
Rescripter = kongelige forordninger.
Respondent = præses ved en disputas.
Responsum = svar, kjennelse.
Resurrectio = oppstandelse, påske.
Resurrexi = påskedag.
Retsvidne = kommunevalgt rettsmedlem som påser at rettsprotokollen føres overensstemmende med rettsforhandlingene.
Retterbot = forordning ang. endring i gjeldende rett eller lov.
Revelatio Michaelis = 8. mai.
Revenue = inntekt.
Reverendus Dominus (R. D.) = ærverdige herre.
Reverens = ærbødighet, ærbødig hilsen.
Rex = konge.
Ridder = egentlig rytter; adelsmann, i Norge fra slutten av 1200-tallet.
Riddere, 40 = 9. mars.
Riddere, 10.000 = 22. juni.
Ridefoged = godsfoged, godsbestyrer.
Rigs- se Riks-
Riksarkivet, Oslo = arkiv for regjeringens og centralforvaltningens arkivalier. Kfr. Statsarkiv.
Riks-, Riksbankdaler se Daler.
Riksort se Ort.
Riksregistranter = de såkalte «kongebrev», offisielle skrivelser angående norske forhold 1523–1660. Gjengitt i Norske riksregistranter I–XII, 1861–91. Supplement forberedes.
Riksraad = til 1660 råd av adelige og høyere geistlige som sammen med kongen forestod rikets styre.
Ris papir = 20 bøger = 24–25 ark.
Rismaal = ca. kl. 6 morgen.
Rist = også røst, stemme.
Rochus = Rugdagen, 16. august.
Rogate = 5te søndag etter påske.
Rogatus = 28. mars.
Rollers system = et nummereringssystem som viser den enkelte anes kvarter på anetavlen og hans forhold til probanten.
Romertallene I = 1, II = 2, III = 3, IV = 4, V = 5, VI = 6, VII = 7, VIII = 8, IX = 9, X = 10, XI = 11, XII = 12, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000. Ved summering regnes med tverrsummen av de oppstilte tall. Settes et mindre tall foran et større, trekkes det mindre tall fra det større.
Romsdals amt = Møre og Romsdal fylke.
Rose-nobel se Nobel.
Ros = hest.
Rostjeneste = adelens plikt til hestetjeneste i krig; til 1660 også skatt pålagt geistlige og odelsbønder.
Rotulus = skattkammerrulle, lægdsrulle.
Rugdagen = St. Rochus, 16. august.
Rulle = militær fortegnelse over befal og mannskap.
Runer = de eldste nordiske skrifttegn.
Rusticus = bonde.
Rustmester = våpenforvalter i infanteriet.
Ryggjabygd = Råbygdelag, indre strøk av Agder.
Ryggjafylke = Ryfylke.
Røde bog = biskop Eysteins jordebok fra 1300-tallet over geistlig gods i Oslo bispedømme. Trykt utgave 1879.
Røst = eldste mål for veilengde = 4 fjerdinger = ca. 9 km. Kfr. Rast.
Raabygdelag = Ryggjabygd, indre strøk av Agder.
Raadmand = medlem av byrådet; også kgl. utnevnt embetsmann som sammen med borgermesteren dannet byens magistrat.
Raadskone = prestens husholderske.
Raadstue = rådhus med byens offentlige kontorer, arrest etc.

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden