Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – P»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Lagt til ordene under 'P')
m
Linje 423: Linje 423:
 
|= oldefar, stamfar. ''Proavia'' = oldemor.
 
|= oldefar, stamfar. ''Proavia'' = oldemor.
 
|-
 
|-
|'''Probandus, Probant'''
+
|'''Probandus, probant'''
 
|= stamfar, ætling. Egentlig den som prøves, – i genealogien med hensyn til aner.
 
|= stamfar, ætling. Egentlig den som prøves, – i genealogien med hensyn til aner.
 
|-
 
|-

Revisjonen fra 1. sep. 2018 kl. 12:46

Dette er oppslagsord under bokstaven P i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Page = pasje, adelsyngling i fyrstetjeneste.
Pagina (P., Pag.) = bokside.
Pagus = landsby. Pagulus = liten landsby.
Palatin, Pfalzgreve = lensherre på keiserlig borg (Pfalz), direkte under keiserens overhøyhet.
Pale- se Palæ-.
Palimpsest = et håndskrift på et tidligere beskrevet blad av papyrus eller pergament, hvorfra den første skrift er fjernet.
Palm, palme lengdemål = 3 2/5 tomme.
Palmarum Domine = palmesøndag, søndag før påske.
Palmere = pilegrimer.
Palæografi = læren om gammel skrift.
Palæotyper = de eldste trykte bøker.
Pancratius = 12. mai.
Pannifex = vever.
Pannisonator = tilskjærer.
Pantebok se Skjøte- og pantebok.
Panteregister = protokoll hvor hver eiendom har sitt folium med ekstrakt av alle tingleste dokumenter for vedkommende eiendom. I Norge fra omkring 1700.
Paradigma = eksempel, mønster.
Parafere = stadfeste ved underskrift.
Parallel = sidestykke, likhet, egentlig jevntløpende.
Parasceves dies = langfredag.
Parentel-systemet = et arveklassesystem som deler arvingene i to grupper: livsarvinger og utarvinger med undergrupper. Benyttes bl.a. i konsanguinitetstavler, hvor personene oppstilles i følgende grupper:

I. Probanten med avkom (livsarvinger)
II. Probantens foreldre, hver for seg, samt probantens søsken med ætlinger (utarvinger)
III. Probantens besteforeldre, hver for seg, samt deres ætlinger, unntatt de som er behandlet i gruppe I og II (utarvinger)
IV. Probantens oldeforeldre, hver for seg, med ætlinger, unntatt de som er behandlet i gruppe I, II og III (utarvinger)
V. Probantens tipp-oldeforeldre med ætlinger som ovenfor (utarvinger)
Kfr. Komputation, Lateralarvinger, Slektskapsgrad.

Parentes = foreldre, slektninger, faddere.
Parochus = prest. Parochia = sogn.
Partikulier = rentier, rentenist.
Pascha (Pasch.) = påske.
– competentium = palmesøndag.
– Dominicus = påskesøndag.
– epiphaniae = 6. januar.
– pentecostes = pinse.
Pasje se Page.
Passio Domini eller Dominicate = langfredag.
Passionis Dominica = 3dje søndag i fasten.
Pastor = prest, egentlig hyrde. Pastor hujus loco (P. h. l.) = prest i denne menighet.
Patenter = kgl. åpne brev, kgl. kunngjøringer, embetsbestallinger.
Pater, (P.) = far, katolsk ordensbror. Paternitet = farskap. Paternus, Patrinus = fadder, faddere.
«Pater est»-regelen = Pater est quem nuptiae demonstrant, far er den som ekteskapet utpeker.
Pater noster = Fader vår.
Patria = fedreland, hjemsted.
Patriarkat = fadervelde, med faren som overhode for familien, ætten og samfunnet. Kfr. Matriarkat.
Patriciat = øverste samfunnslag i borgerskapet. Patricier = en som tilhører det øverste borgerskap.
Patricius ep. Hibern = St. Patricks dag, 17de mars.
Patricks dag = 17. mars.
Patrimonium = arvegods.
Patrinus = farbror, undertiden fadder.
Patronatsret = rett til å besette et presteembete. Kfr. Kaldsret.
Patronymikon = slektsnavn avledet fra fars fornavn.
Patruelis = brorsønn.
Pauli commemoratio = 30. juni.
– conversio = Paulsmesse, 25. januar.
Pax = fred.
Pebling = elev i en lærd skole, undertiden student.
Pedel = universitetsportner, skoletjener.
Pellifex = buntmaker, pelshandler.
Penater = husguder. Kfr. Lares et penates.
Penning (d. = dinarius) = Landskyldverdi fra 1300-tallet = 1 ½ skilling = 1/192 mark i Danmark samt i østen- og nordenfjelske Norge, 1/216 mark i vestenfjelske. Mynt = 1/10 ørtug = 1/30 øre = 1/240 mark.
Pentade = antall av fem.
Pentecoste (Pent.) = pinsedag. Pentecoste media = onsdag etter pinse.
Peria se Feria.
Periodica = tidsskrifter som utkommer med bestemte mellomrom.
Per procura (P. P.) = ifølge fullmakt.
Persevant = under-herold.
Persok = Petersmesse, Petri og Pauli dag, 29. juni.
Personelkapellan = hjelpeprest hos sognepresten.
Per varmstein se Petersmesse.
Peters lænker = 1. august.
Petersmesse om vaaren = Peters stol, Per varmstein, 20., senere 22. februar.
Petersmesse = Petri og Pauli dag, Persok, 29. juni.
Peterspenge = årlig kirkeskatt på 1 penning.
Peters stol se Petersmesse.
Petition = bønn, ansøkning.
Petri ad vincula = Peters lenker, 1. august.
– cathedra se Petersmesse.
Petrus et Paulus = Petri og Pauli dag, Persok, 29. juni.
Pfalzgreve = Palatin, se der.
Pfetter = fetter, fadder.
Philippus et Jacobus ap. = Philips og Jacobs dag, Filippusmesse, 1. mai.
Philippus et Paulus = 29. juni.
Pictor = maler.
Pietet = ærbødighet for forfedre og fortid.
Pietismen = religiøs vekkelse fra 1700-tallet med utpreget personlig fromhetsliv.
Pinse = 5ode dag, 7de søndag etter påske.
Pinxit (Pinx) = malt av.
Pipe vinmål = 400–600 liter.
Piscator = fisker.
Pistor, pistorius = baker.
Plebeier = de ikke-adelige, personer tilhørende almuen.
Plebs = folkets store masse.
Plog flatemål. 1 plogs jord i alm. = 32–36 tønder land eller ca. 160–180 dekar.
Plutokrati = rikmannsvelde. Kfr. Timokrati.
Poll-tax = koppskatt.
Polyandri = ekteskap mellom én kvinne og flere menn.
Polygami = flerkoneri.
Portgreve = havnefoged.
Positis ponendis (P. P.) = etter at det er satt som skal settes. (Brevoverskrift i stedet for navn og titel).
Possessionarius, possessionær = godseier.
Posteri = etterkommere.
Posteritas = avkom.
Posthumus, posthuma = født etter farens død.
Postillon = postfører.
Post meridiem (P. m.) = etter middag.
Postolamesse = kirkelig festdag viet én eller flere apostler.
Postridie = dagen etter.
Post scriptum (P. S.) = etterskrift.
Pot, potte, hulmål = 0,965 liter.
Povel Huitfeldts stiftsbog = Oslo og Hamar bispedømmes jordebok 1574–1577. Trykt utgave 1929.
Prae- se også Pre- og Præ-.
Praesentatio Mariae = 21. november.
Praesentibus = i (vitners) nærvær.
Pragmatisk historieskriving = reflekterende historieskriving. Kfr. Episk.
Pranger = oppkjøper.
Pre- se også Prae- og Præ-.
Presbyterianere = engelske og skotske kalvinister.
Prestebord = prestens underhold.
Prestelodd = den del av tienden som tilfaller presten. Kfr. Tiende.
Prestetiende = tiende av prestens avling.
Pridie = dagen før.
Primas = kirkelig overhode.
Primo = først, for det første, i begynnelsen av.
Primogenitur = førstefødselsrett. Primogeniturordenen = den orden eller rekkefølge hvori slektsmedlemmene opføres i stamtavler og etterslektstavler i listeform, og som er overensstemmende med regelen om førstefødselsretten.
Primstav = trestav med innskårne merker for årets dager etter den julianske kalender.
Primær = opprinnelig.
Prinsessestyr = skatt til en prinsesses brudeutstyr.
Prior = klosterforstander.
Prise = skib og ladning, tatt av fienden.
Privignus = farens stesønn fra morens første ekteskap.
Privilegium = sær-rettighet.
Pro anno (P. a.) = for året, årlig.
Proavus = oldefar, stamfar. Proavia = oldemor.
Probandus, probant = stamfar, ætling. Egentlig den som prøves, – i genealogien med hensyn til aner.
Proberer se Bergproberer.
Procurator = offentlig autorisert sakfører, fra 1736 jurister, 1810–48 utnevnt som embetsmann.
Profos = militær polititjenestemann med underoffisers grad. Kfr. Gevaldiger.
Progenies = byrd, herkomst. Progenitores = forfedre.
Proklama = innkallelse. Præklusivt proklama = innkallelse av arvinger til å melde seg innen en viss tid. Kfr. Præklusion.
Proles = avkom. Proles spura = uekte barn.
Pronepos, pronepus = barnebarns barn.
Propinquus = beslektet.
Pro-rektor = konrektor, vise-rektor.
Proskribere = gjøre fredløs. Proskription = fredløshetserklæring, landsforvisning, ofte med tap av eiendom. Kfr. Exul og Utlæg.
Pro tempora (P. T.) = for tiden.
Proveniens = opprinnelse, herkomst.
Provent = underhold, «bord for livstid». Proventfolk = legbrødre og legsøstre i et kloster.
Provenu = inntekt, utbytte.
Provideringskommissionen 1810–21 – forestod forsyning, fordeling og lagring av korn i Norge.
Provisor = proviantforvalter, også anatomassistent. Provisor puerorum = formynder.
Provisorietiden i Danmark = en politisk urotid 1885–94, da regjeringen under konseilspresident J. B. Estrup gikk utenfor konstitusjonen ved sine provisoriske finanslover.
Provisorium = midlertidig styre eller lov.
Provsteret = en underrett for geistlige, sammensatt av 1 prost, 2 prester og 1 underdommer. Opphevet 1887.
Provsti = et kirkelig område bestående av flere prestegjeld og styrt av en prost.
Præ- se også Prae- og Pre-.
Præbende = underhold, ytelse av stiftelse eller geistlig jordegods.
Præceptor = lærer.
Prædikat = utsagn, egenskap som tillegges en person.
Præklusion = opphør av et kravs rettsgyldighet. Kfr. Proklama.
Prærogativ = forrett, fortrinn, særrett.
Præsentslister = slektskalendrenes stamtavler i listeform, hovedsakelig over de ved kalenderens fremkomst levende slektsmedlemmer.
Præses = president, formann i vitenskapelig sammenslutning; doktorand.
Præstegjæld = et sognekall, et kirkelig område i alm. bestående av et hovedsogn og ett eller flere annekser, undertiden, især i byene, bare av et hovedsogn. Styres av en sogneprest. Tilsvarer på landet i alm. et herred. Flere prestegjeld danner et prosti. Kfr. Sogn.
Psalterium = samling religiøse sanger.
Pseudonym = lånt, oppdiktet navn. Kfr. Anonym.
Puelli = pike.
Puer = gutt.
Pund (pd., phd., pudh., X eller lb = libra) vektenhet = ½ kg i nutiden.
Bismerpund (bpd., bX, BX), smørvekt = ¾ lispund = 12 skålpund = 24 merker eller bismermerker = 5,14 kg.
Lispund (lpd., lX, LX), vekt for lin og lette, voluminøse varer = 16 skålpund = 1/29 skippund = 9,26 kg østenfjells eller 1/24 skippund = 6,17 kg vesten- og nordenfjells.
Skippund, vekt for korn og tunge varer = 2 sold = 4 fjerdinger eller vætter = 20 lispund = 24 spand = 185,17 kg østenfjells eller = 8 våg = 24 lispund = 148,14 kg vesten- og nordenfjells. I nutiden = 160 kg.
Skaalpund = 2 mark, merker eller bismermerker = 428 g.
Pupillus, pupil = morløst barn, elev.
Purificatio Mariae = kyndelsmesse, 2. februar.
Puritanere = strengt pietistisk parti i England på 1500–1600-tallet. Også utbredt i U.S.A. blant tidlige innvandrere.
Pusafé = betaling til presten for vielse.
Putativægteskab = ekteskap som av en eller begge parter anses gyldig, mens det i realiteten er ugyldig. Fremkommer ved at den ene parts tidligere ektefelle uriktig anses død.
Pægl hulmål = ¼ pot = 0,24 liter.
Pønitens = anger, bot.
Paafjær = heraldisk uttrykk for påfuglfjær.
Paalsmesse = Pauli conversio, 25. januar.

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden