Ordliste for ættegranskere (bok) – M

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven M i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

M = romertall for 1000.
Madame (mad., Madm.) = min frue. Tidligere titel på fruer av høyere adel, senere på fruer av det høyere borgerskap. Kfr. Damoiselle.
Mademoiselle = frøken, fra 1600-tallet tittel på borgerdøtre.
Magdalidag = Maria Magdalena, 22. juli.
Mageskifte [Makeskifte] = bytte av fast eiendom mot annen fast eiendom, med eller uten mellomlag.
Magister (M.) = egentlig lærer, lavere akademisk grad.
Magistrat = en bys øverste styre.
Magnus com. Orcad m. = Magnusmesse, 16. april og 13. desember.
Major domus = hushovmester.
Majorat = udelelig gods, alltid tilhørende slektens eldstefødte.
Majuskel = skrift bestående av bare store trykkbokstaver. Kfr. Minuskel.
Make-, se Mage-.
Malteserkors = stjerneformet, likearmet kors, hvis armer ender i to spisser og innsnevres mot midten.
Mamatabol, se Maanedsmatbol.
Mamertus = 11. mai.
Man, norsk land, ca. 1100–1166.
Mandatum = mandat, oppdrag, fullmakt, verv, pålegg.
Mandgerd = del av et skibrede med plikt til å stille og utruste en mann for leding [leidang].
Mandsværk [Mannsverk] = landskyldenhet = 2 løp smør og 2 huder, senere 3 løp smør.
Mangere = kjøpmann, kramkar.
Mannedauen, se Svartedauen
Mansus = mindre gård.
Manuale = håndbok over de kirkelige seremonier.
Manufactur = også tvangsarbeidsanstalt.
Manu propria (M. p., Mria) = med egen hånd.
Marcus ev. = 25. april.
Margaretamesse = Marit vassause, 20. juli (i Danmark 13. juli)
Mariadagene 1. Maria bebudelse = Maria annunciatio, 25. mars.
2. Maria renselse = Maria purificatio, Missa candelorum, kyndelsmesse, 2. februar.
3. Maria ubesmittede undfangelse [unnfangelse] = Maria conceptio, 8. desember.
4. Maria fødsel = Maria natalis eller nativitas, 8. september.
5. Maria besøkelse (hos Elisabeth) = Maria visitatio, 2. juli.
6. Maria fremstilling i templet = Maria praesentatio, 21. november.
7. Maria sju smerter = Maria compassio, fredag før langfredag
8. Maria himmelfart = Maria assumptio, Vor Frue dag dyre, 15. august.
Maria Magdalena = Magdalidag, 22. juli.
Mariamesse = særlig 25. mars, 25. august og 8. september.
Marit vassause = Margaretamesse, 20. juli.
Marita = ektehustru.
Maritus = ektemann.
Mark Mark, gammel vektenhet, M., Mc., Mk., Mrc. = Landdkyldenhet fra 1300-tallet. 1 skyldmark brent eller rent sølv = 5 mark tellet sølv = 8 øre sølv = 1 øre gull. 1 mark = 8 øre = 24 ørtuger = 16 skilling = 192 penninger østen- og nordenfjells, 216 penninger vestenfjells.
Gangbar mynt fra 1500-tallet, kalles også Ort. Opprinnelig verdi 6–12 skilling, fra 1600-tallet 17–20 skilling = ca. 1,00 kr., fra 1800-tallet 24 skilling = ca. 0,80 kr.
Vektenhet. 1 mark = 8 øre = 24 ørtuger eller 1/21 bismerpund = ca. 214 gram.
Markabol = jord med 1 mark landskyld.
Marker = Aremark og Øymark, Østfold. [Marker er også egen kommune, opprettet 1964 ved sammenslåing av Rødenes og Øymark kommuner.]
Markgreve = greve over et grenseområde.
Marki = markgreve, se der.
Markscheider = oppmåler og kartlegger av gruber [gruver] og grubeterreng [gruveterreng].
Marsk = stallmester, øverste hærfører.
Marsk = fruktbart, meget lavtliggende land som så vidt når over havflaten. Utbredt langs Nordsjøen fra Slesvig-Holstein til Belgia. Kfr. Geest.
Martinus ep. Turon = Mortensmesse, 11. november.
Martinus papa = 10. november.[1],[2]
Martyres, decem millia = 10 000 martyrer, 22. juni.
Martyres, DCCC = 800 martyrer, 4. mars.
Martyres, XL militis = firti[3] martyrer, 9. mars.
Matador = fremtredende, dominerende samfunnsmedlem.
Mater (M.) = mor.
Materna, Matrina = kvinnelig fadder.
Matertera = moster.
Mathias ap. = Mathiasmesse, Lauparmesse, Skudårsmesse [Skuddårsmesse], 24. februar, i skuddår 25. februar.
Mathæus, se Mattheus.
Matriarkat = modervelde, med moren som øverste ættemyndighet. Kfr. Patriarkat.
Matrikelskyld [Matrikkelskyld], se Landskyld og Skyldenheter
Matrikul = matrikel, fortegnelse over avgiftspliktig eiendom, jordebok.
Matrikulering i Norge 166S–70, 1723 (ikke gjort gyldig), 1836, 1886 (den nu gjeldende). Også personfortegnelse, f.eks. over studenter.
Matrimonium = ekteskap. Ex primo matrimonio = av første ekteskap. Per matrimonium subsequens (p.m.s.) = legitimert ved etterfølgende ekteskap. Kfr. Legitimatus. Matrimonium ad legem salicam = fullgyldig ekteskap mellom ujevnbyrdige. Matrimonio duxit (m.d.) = gift (sønn).
Matruelis = mosters sønn.
Matsvein = kokk.
Mattheus Evang. ap. Mathæusmess eom høsten, 21. september.
Mattismesse = Mathiasmesse, 24., evt. 25. februar og Mathæusmesse, 21. september.
Matutina = ottesang.
Mauritius = 22. september.
Mechanicus = håndverker.
Mededsmand [Mededsmann] = en av de tre, seks eller tolv mann som svor sammen med partene i en rettssak. Kaltes også Sandemand, se der.
Medgift = eiendom, løsøre og kontanter som en kvinne tar med inn i ekteskapet. Kfr. Hjemmefølge.
Mediatisere = berøve suverenitet.
Medio = i midten.
Memoirer = erindringer.
Memorial = dagbok.
Mendels lov = loven om egenskapenes nedarving efter bestemte regler, den såkalte spaltningslov som viser at dominerende og resessive egenskaper ved krysning nedarves i 2nen generasjon i forholdet 3:1.
Mennonitter = tilhengere av en opprinnelig nederlandsk sekt som forkastet barnedåpen. Fremstod på 1500-tallet.
Mentor = huslærer, reiseledsager for unge standspersoner.
Mercator = kjøpmann.
Mercator ferri = jernhandler.
Meridies = middag.
Merkesmand [Merkesmann] = fanebærer.
Mesalliance = forbindelse mellom ujevnbyrdige.
Mestermand [Mestermann] = bøddel, også håndverksmester.
Mesterstykke = håndverkssvennens prøvestykke, for å bli godkjent som mester.
Mestersvend = verkstedformann.
Mestiz = avkom av hvit og indianer, i spansk Amerika.
Metardus = 8. juni.
Methodister [Metodister] = engelsk sekt fra 1700-tallet. I Norge fra 1856.
Michael archang. = Mikkelsmesse, 29. september.
Michael apparatio eller revelatio[4] = 8. mai.
Midfasten = Laetare, midfastesøndag, 4de søndag i fasten, 3dje søndag før påske, samt uken, særlig onsdag før midfastesøndag.
Midmunde = midt mellom middag, kl. 12 og non, kl. 15.
Midten af julen = omkring 1. januar.
Midtskjold et våpenskjold anbrakt midt i slektsvåpnets hovedskjold.
Midtsommerdag = 14. juli
Midtvinterdag = 12. januar eller 2. febr.
Mikkelsdag = 29. september.
Mikkelskorn, -told [-toll] = kornavgift betalbar Mikkelsdag.
Miklegard = Konstantinopel.
Mil, gamme norsk = 11,29 km.
Minister = også sogneprest.
Ministerialbok = kirkebok. Hovedministerialbok = sogneprestens eksemplar av kirkeboken. Kontraministerialbok = klokkerens eksemplar av kirkeboken.
Minuskel = skrift bestående av bare små trykkbokstaver. Kfr. Majuskel.
Misericordia = barmhjertighet.
Misericordia Domini = 2nen søndag efter påske.
Missa candelarum = kyndelsmesse, 2. februar.
Missale = romersk-katolsk messebok.
Missive = kongelig skrivelse.
Missilia = løsøre.
Mola, Molendarium, Molina = mølle-
Molitor, Molendinarius = møller.
Monsieur (Mons., Mons.) = min herre.
Monumentale kilder = mobilier og immobilier som ved innskrifter, slektsvåpen eller på annen måte gir genealogiske eller personhistoriske opplysninger.
Morganatisk ekteskap = ujevnbyrdig ekteskap, «til venstre hånd».
Morgen = flatemål, ca. 2,5 dekar.
Morgengave = brudgommens gave til bruden morgenen etter bryllupet. Kfr. Livgeding.
Mors = lik død.
Mors civilis = tap av borgerrett.
Morkinskinna = islandsk håndskrift fra ca. 1250 med norske kongesagaer fra Magnus den gode, 1024, til Magnus Erlingsson og slaget på Re 1177. Trykt utg. Oslo 1867 og Kbh. 1928–32.
Mortensdag = Martinus ep. Turon, 11. november.
Mortuna, mortus (m.) = død.
Mot = tingmøte i en by.
Mulat [Mulatt]] = avkom av hvit og neger. Kfr. Terceron.
Mundskjænk [Munnsjenk] = øverste leder av serveringen ved hoffet, ceremonimester.
Mundering, mundur = soldatens uniform.
Munire = bekrefte ved sitt segl.
Munkeskrift = Minuskelskrift, se der.
Mutation [Mutasjon] = arvelig forandring. Kfr. Atavisme.
Myklgagard = Konstantinopel.
Myndling = person under formynderskap.
Myntmester = embetsmann som forestår fremstillingen av kongens mynt.
Myntet sølv hadde etter Harald Hårdråde (✝ 1066) bare halv verdi av rent veiet sølv.
Mæle = Skjeppe.
Mæling = 4–6 dekar.
Mørefylke = Nordmør [Nordmøre].
Mørk = mark, se der.
Maag[Måg, mágr] = svigerfar, svigersønn, svoger, også fjernere svogerskap.
Maal [Mål] = flatemål, 1 dekar. Se også Skjeppe.
Maanedsløitnant [Månedsløytnant] = midlertidig ansatt løytnant i marinen – med en måneds oppsigelse.
Maanedsmat [Månedsmat] = verdienhet ved landskyld = mat for 1 mann 1 måned = 36 mark smør og 72–96 mark mel, eller 1 laup smør eller 1/3 mark forngild.
Maanedsmatbol [Månedsmatbol] = jord med en månedsmat landskyld.

Referanser

  1. Rettet fra 12. november til 10. november, jf. Krag-Rønne, Cato. Ordliste for ættegranskere, 1946, [s. 71].
  2. Martinus, PP. Martyr. Jf. Butler, Charles. A Continuation of the Rev. Alban Butler' Lives of the saints to the present time, London: Keating and Brown, 1823, s. 44.
  3. Rettet fra 40 000 til firti, jf. Krag-Rønne, Cato. Ordliste for ættegranskere, 1946, [s. 71].
  4. Rettet fra relatio til revelatio, jf. Krag-Rønne, Cato. Ordliste for ættegranskere, 1946, [s. 71].

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden