Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – K»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Bokstaven K påbegynt.)
Linje 31: Linje 31:
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok)|Hovedsiden]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok)|Hovedsiden]]
  
<Ordlisten skal inn her.>
+
{|
 +
|-
 +
|'''K''',
 +
|se også [[Ordliste for ættegranskere (bok) – C|C]].
 +
|-
 +
|'''Kabinetskammerherre''' [Kabinettskammerherre]
 +
|= hoffstilling med rang over kammerherre.
 +
|-
 +
|'''Kabinetssekretær''' [Kabinettssekretær]
 +
|= den som forestår kongens eller fyrstens kontor og personlige korrespondanse.
 +
|-
 +
|'''Kaldsbok''' [Kallsbok]
 +
|= prestens embets bok, hvori opptegnes opplysninger bl.a. om embetets prester.
 +
|-
 +
|'''Kaldsbrev''' [Kallsbrev]
 +
|= utnevnelsesdokument for prester.
 +
|-
 +
|'''Kaldsret''' [Kallsrett]
 +
|= rett til å ansette prest.
 +
|}
 +
 
 +
<!--
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
 
 +
Kalenderreformen = overgangen fra juliansk
 +
til gregoriansk kalender
 +
1582, i Norge- Danmark 1700, l
 +
Sverige omkring 1753
 +
Kammerherre = oppvartende kavaler
 +
ved hoffet
 +
junker = oppvartende kavaler ved
 +
hoffet; rangerer under kammerherre
 +
- med ter = hoffintendant, skattmester
 +
- raad = opprinnelig titel på medlemmene
 +
av rentekammeret, senere bare
 +
en lavere ærestitel
 +
KanceLLi = opprinnelig kongens sekretariat,
 +
senere regjeringskontor
 +
- raad = opprinnelig titel på medlemmene
 +
av kancellikollegiet, senere
 +
ærestitel med rang i 6te eller 7de
 +
rangklasse
 +
KanceLLidl = departements sekretær
 +
Kande = hulmål, 2 potter, ca. 2 liter
 +
Kannik = høyere geistlig, medlem av
 +
domkapitlet
 +
KannikgjæLd = et større prestegjeld,
 +
hvis sogneprest var medlem av stiftets
 +
domkapitel. Sognepresten bodde
 +
da i alm. i stiftsstaden, og lot
 +
en kapellan bestyre kannikgjeldet
 +
Kanonidk komputatioll, se Komputation
 +
Kanonidk ret = katolsk kirkerett
 +
Kandler = kongens fornemste rådgiver
 +
og sekretær, som utferdiget hans
 +
skrivelser og forordninger. Senere
 +
sjef for kanselliet. Embetet bortfalt
 +
1679
 +
Kaper = fribytter, privat skip med offentlig
 +
tillatelse til å oppbringe fiendens
 +
fartøyer
 +
KapiteL, se Domkapitel
 +
Kaplaken = skipperens part i fraktinntekten
 +
KaraveL = skipstype fra middelalderen,
 +
lite skip med høy akterdel og lav
 +
baug
 +
KardinaL' = en av de 70 høyeste geistlige
 +
i den katolske kirke, nest etter
 +
paven
 +
I(arduan, se Korduan
 +
I(arimeiJiJe = Catharina, 25. november
 +
I( artun, se Kattun
 +
Karve = stor robåt
 +
KarveiJtok = en liten trestokk med innskårne
 +
hakk, hvis antall eller størrelse
 +
angir en viss pengesum. Benyttet
 +
ved oppgjør av økonomiske
 +
mellomværender
 +
I(aiJteLLan = borgfoged, slottskommandant,
 +
undertiden borggreve
 +
Katadler = matrikkel, jordebok
 +
Katheket = lærer og hjelpeprest
 +
Kaltun = bomullstøy
 +
Kaupang = kjøpstad
 +
I(avere = garantere. KaveringiJmand =
 +
forlover som garanterer at brud og
 +
brudgom ikke er bundet av tidligere
 +
ekteskap
 +
.. KekuLe von Stradonitz' J JYJLem ~ et nummereringsystem
 +
som viser den enkelte
 +
anes kvarter på anetavlen og
 +
hans forhold til probanten
 +
KiLian = Kjeld sviebyg, 8. juli
 +
Kirkegang = også den skikk at en hustru
 +
ved første besøk etter barsel
 +
mottas i kirkedøren med prestens
 +
velsignelse, og også ofte nevnes fra
 +
prekestolen. Kfr. Introduction
 +
IGrkemeiJiJe-dag = årsdag for en kirkes
 +
innvielse
 +
KirkeniJ tjener = både prest og klokker
 +
KirkeiJogn = sogn, se der
 +
IGrkeJtoL = kirkens regnskap og regnskapsbok
 +
Kirkeværge = kirkens tilsynshavende og
 +
regnskapsfører
 +
KjeLd Jviebyg = Kilian, 8 . juli
 +
KjerleJvend = pasje ved kongens hoff
 +
KjæremåL = klage, besværing
 +
KjæreJte = også ektefelle
 +
I(jætter = en person som bevisst bryter
 +
med kirkens lære
 +
KjøgemeJter = leder av hoffhusholdning
 +
eller av større festlighet
 +
I(jøkkenJkriver = regnskapsfører for et
 +
kongelig kjøkken
 +
Kjørlag, se Kyrlag
 +
I(jøtl-Jøndag = fastelavns søndag
 +
KLan = ætt, stamme
 +
IOemenLiJmeJJe = 23. november
 +
KLemmebrev = kongelig brev fra 1500-
 +
] 600-tallet angående forbedring av
 +
prestekallsinntekter
 +
KLenodie = hjelmtegn, se der
 +
KLereJi = prestestand
 +
KLerk = prestelært mann, geistlig elJer
 +
rettslig skriver
 +
KLeruiJ = presteskap
 +
KLipping = firkantet mynt fra 1500-tallet,
 +
preget bl. a. som 18-penninger
 +
samt som 2-, 4- og 8-skillinger
 +
Knape = følgesvenn. Laveste adelsklasse
 +
Knarr = stort handelsskip
 +
Knecht = knekt, hjelpemann ved et
 +
bergverk
 +
Knul med ljaaen = Knutsmesse, 10.
 +
juli
 +
Knut hertug = Eldbjørgdagen, 7. jan.
 +
Ko-, se også Co-
 +
KOdiciL = tillegg til et testamente
 +
Koffardi = handelsskipsfart
 +
]{ogllater = mødrene frender, slektninger
 +
gjennom ett eller flere kvinneledd.
 +
Kognalidk adcendend eller dedcendeIld
 +
= avstamning gjennom ett eller
 +
flere kvinneledd. Kfr. Agnater
 +
]{o/~iørn med Laxen = Columbamesse,
 +
. 9, Jum
 +
KoLLegium = forsamling , råd av fagfeller
 +
og av stats deputerte under enevelden
 +
i Danmark. Fribolig for studenter
 +
]( ommerceLædl, se Læst
 +
]{ommerceraad = handelsråd; ærestitel
 +
for forretningsmenn, rang l 6te
 +
eller 7de rangklasse
 +
]{ommiJdariuJ = kommissær, agent, ofte
 +
representant for en offentlig institusjon
 +
eller myndighet
 +
](ommllnaLl deLvJlyre trådte i kraft 1.
 +
januar 1838
 +
]{ommllnikanl = nattverdsgjest. Kfr.
 +
Confitent
 +
](omparenlen = den innstevnte
 +
Kompulalion = beregning, opptelling
 +
- civiL = beregning av slektskapsgraden
 +
etter antall ledd mellom to slektninger
 +
via den felles stamfar, inkl.
 +
angjeldende slektninger, men ekskl.
 +
stamfaren
 +
- kanoniJk = beregning av slektskapsgraden
 +
etter antall ledd som hver
 +
av angjeldende to slektninger er
 +
fjernet fra stamfaren, inkl. disse
 +
slektninger, men ekskl. stamfaren.
 +
Er antall ledd forskjellig for hver
 +
ay slektningene beregnes slektskapsgraden
 +
etter det største antall. Kfr.
 +
Parentelsystemet og Slektskapsgrad
 +
]{ondiLionere = tjene, være i stilling. De
 +
konditionerle = personer av stand og
 +
stilling
 +
](ondllklør = leder av oppmålings- og
 +
byggearbeider
 +
KonferenJraad = høy dansk ærestitel
 +
med rang i 2nen rangklasse
 +
](onfirmation innført i Norge 1736,
 +
tvungen fra 1764, frivillig fra 1911
 +
KonfraLer = embets- eller ordensbror
 +
Kongebrev = i alm. offentlige resolusjoner,
 +
forleningsbrev, kaneeIliskrivelser
 +
etc.; også tillatelse til vielse
 +
uten trolovelse og lysning
 +
KongeLig fllLdmæglig = departementsstilling
 +
mellom sekretær og byråsjef
 +
Kongend foged = byfoged (København)
 +
KongedpeiLel = et verk forfattet i N amdal
 +
på 1200-tallet om liv, sed og
 +
skikk i kjøpmannsstanden og ved
 +
kongens hoff. Utgitt flere ganger
 +
Kongeliende = kongens eller statens andel
 +
av tienden. Kfr. Tiende
 +
](onjektur = formodning
 +
Konkubine = frille. Konkubinat = ekteskapelig
 +
samliv mellom ugifte
 +
KonrekLor = vice-rektor
 +
](ondanguinitel = slektskap. Kfr. Consanguinitas
 +
KondanguiniteLJlavLe = slektskapstavle,
 +
en kombinasjon av ane- og etterslektstavle,
 +
visende et menneskes
 +
nærmeste forfedre med avkom
 +
KondeiL = statsråd 1670~1770.
 +
](ondeiLdprædidenl = 1855 ~1915 statsministeren
 +
i Danmark
 +
](onJiJtorium = kirke-, professorråd.
 +
](onJidloriaLraad = geistlig ærestitel
 +
Konlrafei = billede, portrett. Konlrafeier
 +
= portrettmaler
 +
KonlraminidleriaLbok = klokkerens eksemplar
 +
av kirkeboken. Kfr. Hovedministerialbok
 +
Konlradignel = et segl som bekrefter
 +
hovedseglets ekthet
 +
Konlubernal = værelse-kammerat
 +
Konvenl = geistlig forsamling, kloster.
 +
Konvenlikel = hemmelig oppbyggelse.
 +
Konvenlikelplakal = forordning mot
 +
oppbyggeIser utenfor kirken, gjeldende
 +
1741 - 18 .. 1'2
 +
]{onverlil = en omvendt, i alm. til katolisismen
 +
]{onvikl = studenterfribolig ved et universitet
 +
Kopidl = skriver på off. kontor; før
 +
1899 departementsassistent
 +
KopJkal = skatt pr. Kopf, hode
 +
](opulalion = vielse. KopuLere = vie
 +
Kordegn = klokker
 +
Korduan = et slags fint lær
 +
Kornel = fenrik i kavaleriet. Kfr. Fænrik
 +
KorJbrOder = kannik
 +
](orJmedJe om vaaren = 3. mal
 +
- - hødlen = 14. sept. Faller korsmesse
 +
på onsdag flyttes Imbrudagen til
 +
Mathæusmesse, 21. september
 +
](oJJal = husmann, inderst
 +
KraveL = kara vel, se der
 +
](redenJbrev = fullmakt, kredittbrev
 +
](reierl = mindre handelsfartøy med tre
 +
master og faste rær
 +
.,..I](reoLer = den innfødte hvite befolkning
 +
av romansk opprinnelse i VestIndia,
 +
Mellom- og Sør-Amerika
 +
KrigJkommiJJær = opprinnelig embetsmann
 +
i den militære administrasjon ;
 +
fra beg. av 1800-tallet leder a," et
 +
utskrivningsdistrikt
 +
KriJli, se også Christi
 +
Kridliania Jlijl = Oslo bispedømme
 +
KridlianJ aml = Opland fylke
 +
](riJliandandJ Jlijl = Agder bispedømme
 +
Kridlkirke = domkirke
 +
KriJlmeJJe = lste juledag, 25. desember
 +
KriJlmaaned = desember
 +
Krone = også mynt preget 1618- 1771
 +
= l Y2 daler, fra 1625 = l Yl daler.
 +
Også benevnelse på halvkroner.
 +
Kronedkilling, se Skilling
 +
KronologiJk = efter tidsfølgen
 +
KrOJdmedde, se Korsmesse
 +
Kræmmerleie = handelssted på lei et
 +
grunn
 +
Krønike = oppregning av historiske begivenheter
 +
Kuld-lYdning = en manns offentliggjorte
 +
erklæring om at hans uekte barn er
 +
hans eget, og sikres like arverett
 +
med ekte barn. Kfr. AdoptioD
 +
Kumpan = kompan, kompagnon
 +
KuranldaLer, se Daler
 +
Kuralor = verge, forstander for offentlig
 +
stiftelse
 +
](urland = landet sør for Rigabukten,
 +
sørlige Latvia
 +
Kurleidi = belevenhet, høflighet
 +
KUdlode, kUdlod = vokter, oppsynsmann
 +
Kvanlumdag = priviligert sagbruk som
 +
mot avgift fikk rett til å skjære et
 +
visst kvantum trelast avpasset etter
 +
sagbrukets og tømmertilgangens størrelse
 +
]("arler = i genealogien anens plass på
 +
anetavlen
 +
]{varlerme<3ler = underoffiser som sørger
 +
for troppenes kvarter etc.; materialforvalter
 +
K"arlgaard = Ødegård, se der
 +
K"ernknarren = Ædismesse, Egidiusmesse,
 +
1. september
 +
K"int= 1/100 pund = 5 g
 +
K"inlin, se Quintin
 +
K"it, se Hvit
 +
K"i<3let = heraldisk uttrykk for rått tilhugd
 +
K"ile<3ondag = 1. pinsedag
 +
K"æker, se Quaker
 +
K"æ<3thu<3 = krigshospital
 +
K"æ<3lor = kasserer
 +
KyndeL<3me<3<3e = midtvinterdag, 2. febr.
 +
Kyper = den som forestår vinens behandling
 +
Kyrlag = verdi av 1 ku
 +
Kyrleie = jord med 1 kyrlag landskyld
 +
Kaar = føderåd, se der
 +
 
 +
 
 +
-->
  
 
==Se også==
 
==Se også==

Revisjonen fra 27. aug. 2016 kl. 21:39

Dette er oppslagsord under bokstaven K i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

K, se også C.
Kabinetskammerherre [Kabinettskammerherre] = hoffstilling med rang over kammerherre.
Kabinetssekretær [Kabinettssekretær] = den som forestår kongens eller fyrstens kontor og personlige korrespondanse.
Kaldsbok [Kallsbok] = prestens embets bok, hvori opptegnes opplysninger bl.a. om embetets prester.
Kaldsbrev [Kallsbrev] = utnevnelsesdokument for prester.
Kaldsret [Kallsrett] = rett til å ansette prest.


Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden