Ordliste for ættegranskere (bok) – G

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven G i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Galei = langt, lavt krigsskip, drevet frem med årer, brukt i Norge til 1808.
Galiot = lite, to-mastet krigsskip, brukt i Nord-Europa til ca. 1850.
Gallus = 16. oktober.
Gammel stil = tidsregning etter den julianske kalender; i Norge og Danmark før år 1700, i Sverige før ca. 1753. Kfr. Ny stil.
Gangdagene = kirkelige prosesjonsdager. l: Marcus ev. = 25. april. 2: Mandag, tirsdag og onsdag før Kristi himmelfartsdag.
Gangfasten = den forberedende faste før de store høytider, særlig de tre uker før St. Hans, Mikkelsmesse og jul.
Gardar bispesete i Nordøst-Grønland fra 1100- til 1300-tallet.
Gardarike = riket omkring Holmgard i Russland, nåværende Novgorod, sønnafor Ladoga, grunnlagt av svenske vikinger ca. 860.
Gaukmesse = Toapostelmesse, 1. mai.
Gaular i sagatiden = nuværende Gaular (Indre Holmedal) i Sunnfjord.
Gauldalsfylke = Gauldal, Klæbu, Tiller og Bratsberg i Sør-Trøndelag.
Gautland = landet sør for Vänern. Götaland, særlig Västergötland.
Ge-, se også Gje.
Gedingbauer kkordarbeider ved et bergverk.
Geest = høyereliggende, tørt og magert land, bl.a. i Slesvig-Holstein. Kfr. Marsk.
Gefreider = vaktavløsningsfører, enten soldat eller korporal.
Geheimeetatsraad = = høy dansk ærestitel med rang i 2nen rangklasse.
Geheimekonferensraad = høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse og med predikatet Excellence.
Geiheimeraad = høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse.
Geiheimeraad, virkelig titel for medlemmer av Geheimeraadet, et kgl. råd bestående av høyere embetsmenn.
Genant = et bestemt kvantum naturalier til underhold.
Genealogi = læren om slektenes opprinnelse, utfoldelse og indre og innbyrdes sammenheng.
Gener = arvefaktorer.
Generalfiskal = øverste offentlige anklager, overordnet landfiskalene.
Generation [Generasjon] = slektledd, også avling.
Generationsforskyvning [Generasjonsforskyvning] = det forhold at f.eks. søskenbarn tilhører forskjellige generasjoner på en slektstavle. Forholdet fremkommer bl.a. ved kvinnens hurtigere modning, ved aldersforskjell i en større søskengruppe eller ved høy alder ved inngåelse av ekteskap, hvilket hver for seg forrykker generasjonsvekselen i de forskjellige linjer og for de forskjellige kull.
Genetrix = mor.
Gens = slekt, ætt, se der.
Gentiles = alle som tilhører samme slekt eller rangklasse; av rang.
Genus = slekt, også art.
Georgius = 23. april.
Germanus = bror.
Germana = søster.
Geschworener = leder av et grubeaysnitt ved et bergverk. Bergmesterens umiddelbart underordnede. Egentlig edsvoren.
Gesell = svenn, ved håndverk og handel.
Gevaldiger = politiunderoffiser ved et regiment. Leiroppsynsmann, fengselsbetjent. Kfr. Profos.
Geworben = vervet soldat eller underoffiser.
Ghibelliner = keiserens tilhengere i middelalderen. Kfr. Welfer.
Gild = gyldig, gjeld, betaling, erstatning.
Gade = fest, selskapelig sammenslutning. Broderskap, forbund av yrkes- eller standsfeller til gjensidig støtte.
Gildebroder = medlem av et gilde. Kfr. Laug.
Gidsel [gissel] = person tvangsforpliktet med liv og lemmer for oppfyllelsen av et krav.
Gilje = beile, fri til.
Gjaldkere = skattoppkrever, byfoged [byfogd].
Gjengjerd = opprinnelig utredsel i naturalier, senere ekstra skatt i sølv eller mynt ved kongebesøk, krig etc. Etter 1620 årlig skatt.
Gjerd = avgift.
Gjertrudmesse = 17. mars.
Gjester = kongens huskarer, medlemmer av hirdens politi- og speiderkorps, rang mellom alminnelige huskarer og hirdmenn.
Gjørtler = metallstøper.
Glossa = fortolkning.
Glossarium = glossar, ordbok.
Gode = prest ved gudehov.
Godfar = gudfar.
Gomaaned [gomåned] = annen måned etter jul, fra medio februar til medio mars.
Gothakalenderen utgitt i Gotha, Tyskland: årlig kalender fra 1763 over regjerende og detroniserte fyrstehus, adelsslekter mv.
Gotisk skrift = en kantet spissvinklet skrift som oppstod ca. 1200 i Frankrike og senere gikk over i den såkalte tyske skrift; brukt i Norden opp mot 1850-årene.
Grande = granne, nabo; også spansk adelsmann.
Gratia = nåde.
Gratification = godtgjørelse.
Gravida = svanger.
Gregorius-, Gregorsmesse = 12. mars, i skuddår = 17. mars.
Gregoriansk kalender = den kalender som er grunnlaget for vår tidsregning (ny stil). Innført av pave Gregor XIII i 1582. Innført bl.a. i Norge og Danmark år 1700, da 18. februar etterfulgtes umiddelbart av 1. mars. Kfr. Juliansk kalender.
Grend = grandskap, samling gårder som støter opp til hverandre.
Grenland, egentlig strøket omkr. Norsjø i nedre Telemark; i videre forstand Grænafylke, kyststrøket mellom Vestfold og Aust-Agder.
Grenmar = Langesundsfjorden.
Greve = adelig grad over baron og friherre.
Grevskaberne [Grevskapene] = Jarlsberg og Laurvig, se der.
Grid = foreløpig løfte om personlig sikkerhet.
Grænafylke, se Grenland.
Græsk kors [Gresk kors] et likearmet opprettstående kors.
Grønland, norsk land til 1814.
Graaskind, graavare
[Gråskinn, gråvare]
= ekornskinn.
Guardein = egentlig vokter; autorisert kontrollør av gehalten i mynter og arbeider i edelt metall.
Gudmunddagen = 16. mars.
Gudsifar = fadder.
Guelfer, se Welfer.
Gulating = lagting for Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Valdres, Hallingdal, Setesdal, Otradal og Agder. Tingsted: Gulen, Ytre Sogn. [Dagens Gulating lagmannsrett dekker kun de tre førstnevnte fylkene.]
Gylden (g., gld., også fl. = florin) = mellomeuropeisk gullmynt fra 1300-tallet, nordisk fra 1500-tallet. I Norden forandredes betegnelsen hurtig til daler, se der. Bergengylden, mynt fra 14oo-tallet = 12 skilling.
Gaarddrønt = gammelt bornholmsk ord for yngste sønn, som der arvet gården.

Se også

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden