Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – G»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 41: Linje 41:
 
|'''Gallus'''
 
|'''Gallus'''
 
|= [[16. oktober]].
 
|= [[16. oktober]].
 +
|-
 +
|'''Gammel stil'''
 +
|= tidsregning etter den julianske kalender; i Norge og Danmark før år 1700, i Sverige før ca. 1753. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – N|Ny stil]].
 +
|-
 +
|'''Gangdagene'''
 +
|= kirkelige prosesjonsdager.  l: Marcus ev. = [[25. april]]. 2: Mandag, tirsdag og onsdag før Kristi himmelfartsdag.
 +
|-
 +
|'''Gangfasten'''
 +
|= den forberedende faste før de store høytider, særlig de tre uker før St. Hans, Mikkelsmesse og jul.
 +
|-
 +
|'''Gardar'''
 +
|bispesete i Nordøst-Grønland fra 1100- til 1300-tallet.
 +
|-
 +
|'''Gardarike'''
 +
|= riket omkring Holmgard i Russland, nåværende Novgorod, sønnafor Ladoga, grunnlagt av svenske vikinger ca. 860.
 +
|-
 +
|'''Gaukmesse'''
 +
|= Toapostelmesse, [[1. mai]].
 +
|-
 +
|'''Gaular i sagatiden'''
 +
|= nuværende Gaular (Indre Holmedal) i Sunnfjord.
 +
|-
 +
|'''Gauldalsfylke'''
 +
|= Gauldal, Klæbu, Tiller og Bratsberg i Sør-Trøndelag.
 +
|-
 +
|'''Gautland'''
 +
|= landet sør for Vänern. Götaland, særlig Västergötland.
 +
|-
 +
|'''Ge-''',
 +
|se også Gje.
 +
|-
 +
|'''Gedingbauer'''
 +
|kkordarbeider ved et bergverk.
 +
|-
 +
|'''Geest'''
 +
|= høyereliggende, tørt og magert land, bl.a. i Slesvig-Holstein. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – M|Marsk]].
 +
|-
 +
|'''Gefreider'''
 +
|= vaktavløsningsfører, enten soldat eller korporal.
 +
|-
 +
|'''Geheimeetatsraad'''
 +
|= = høy dansk ærestitel med rang i 2nen rangklasse.
 +
|-
 +
|'''Geheimekonferensraad'''
 +
|= høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse og med predikatet Excellence.
 +
|-
 +
|'''Geiheimeraad'''
 +
|= høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse.
 +
|-
 +
|'''Geiheimeraad, virkelig'''
 +
|titel for medlemmer av Geheimeraadet, et kgl. råd bestående av høyere embetsmenn.
 +
|-
 +
|'''Genant'''
 +
|= et bestemt kvantum naturalier til underhold.
 +
|-
 +
|'''Genealogi'''
 +
|= læren om slektenes opprinnelse, utfoldelse og indre og innbyrdes sammenheng.
 +
|-
 +
|'''Gener'''
 +
|= arvefaktorer.
 +
|-
 +
|'''Generalfiskal'''
 +
|= øverste offentlige anklager, overordnet landfiskalene.
 +
|-
 +
|'''Generation''' [Generasjon]
 +
|= slektledd, også avling.
 +
|-
 +
|'''Generationsforskyvning''' [Generasjonsforskyvning]
 +
|det forhold at f.eks. søskenbarn tilhører forskjellige generasjoner på en slektstavle. Forholdet fremkommer bl.a. ved kvinnens
 +
hurtigere modning, ved aldersforskjell i en større søskengruppe eller ved høy alder ved inngåelse av ekteskap, hvilket hver for seg forrykker generasjonsvekselen i de forskjellige linjer og for de forskjellige kull.
 +
|-
 +
|'''Genetrix'''
 +
|= mor.
 +
|-
 +
|'''Gens'''
 +
|= [[slekt]], [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Æ|ætt]], se der.
 
|}
 
|}
  
Linje 48: Linje 124:
 
|
 
|
  
GammeL dilL = tidsregning etter den julianske
 
kalender; i Norge og Danmark
 
før år 1700, i Sverige før ca.
 
1753. Kfr. Ny stil
 
Gangdagene = kirkelige prosesjonsda
 
ger. l : Marcus ev. = 25. april.
 
2: Mandag, tirsdag og onsdag før
 
Kristi himmelfarts dag
 
Gangfadlen = den forberedende faste
 
før de store høytider, særlig de
 
tre uker før St. Hans, Mikkelsmesse
 
og jul
 
Gardar = bispesete i Nordøst-Grønland
 
fra l l 00- til 1300-tallet
 
Gardarike = riket omkring Holmgard i
 
Russland, nåværende Novgorod,
 
sønnafor Ladoga, grunnlagt av
 
svenske vikinger ca. 860
 
Gaukmedde = ToaposteImesse, l. mai
 
GauLar i sagatiden = nuværende Gaular
 
(Indre Holmedal) i Sunnfjord
 
GauLdaL4yLke = Gauldal, Klæbu, Tiller
 
og Bratsberg i Sør-Trøndelag
 
Gaulland = landet sør for Vanern. Gotaland,
 
særlig Vastergotland
 
Ge-, se også Gje-
 
Gedinghauer = akkordarbeider ved et
 
bergverk
 
Geedl = høyereliggende, tørt og magert
 
land, bl. a. i Slesvig- Holstein.
 
Kfr. Marsk
 
Gefreider = "akta" løsnings fører, enten
 
soldat eller korporal
 
Gebeimeelaldraad = høy dansk æ r estitel
 
med rang i 2nen rangklasse
 
Geheimekonferendraad = høy dansk ærestitel
 
med ra ng i l ste rangklasse og
 
med predikatet Excellence
 
Geheimeraad = høy dansk ærestitel med
 
rang i l ste rangklasse
 
- , "irkeLig = titel for medlemmer av Geheimeraadet,
 
et kgl. råd bestående
 
av høyere embetsmenn
 
Genanl = eL bestemt k,oantum naturalier
 
til underhold
 
GeneaLogi = læren om slektenes opprinnelse,
 
utfoldelse og indre og innbyrdes
 
sammenheng
 
Gener = a r vefaktorer
 
GeneraLfi'JkaL = øverste offentlige anklager,
 
overordnet landfiskaIene
 
Generalion ~ slektl edd, også avling
 
GeneralionJ.lorJkyvning = detforhold aH.
 
eks. søsk enbarn tilhører fors kj ellige
 
generasjoner på en slektstavle. Forholdet
 
fremkommer bl. a. ved kvinnens
 
hurtigere modning, ved a ldersforskje
 
ll i en større søskengruppe
 
eller ved høy a lder ved inngåelse
 
av ekteskap, hvilket hver for seg
 
forrykker generasjonsvekselen i de
 
fors kj ellige linjer og for de forskj
 
ellige kull .
 
Genelrix = mor
 
Gend = slekt, ætt, se der
 
 
GenliLed = a lle som tilhører samme slekt
 
GenliLed = a lle som tilhører samme slekt
 
eller rangklasse; av rang
 
eller rangklasse; av rang

Revisjonen fra 4. jun. 2016 kl. 12:57

Dette er oppslagsord under bokstaven G i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Galei = langt, lavt krigsskip, drevet frem med årer, brukt i Norge til 1808.
Galiot = lite, to-mastet krigsskip, brukt i Nord-Europa til ca. 1850.
Gallus = 16. oktober.
Gammel stil = tidsregning etter den julianske kalender; i Norge og Danmark før år 1700, i Sverige før ca. 1753. Kfr. Ny stil.
Gangdagene = kirkelige prosesjonsdager. l: Marcus ev. = 25. april. 2: Mandag, tirsdag og onsdag før Kristi himmelfartsdag.
Gangfasten = den forberedende faste før de store høytider, særlig de tre uker før St. Hans, Mikkelsmesse og jul.
Gardar bispesete i Nordøst-Grønland fra 1100- til 1300-tallet.
Gardarike = riket omkring Holmgard i Russland, nåværende Novgorod, sønnafor Ladoga, grunnlagt av svenske vikinger ca. 860.
Gaukmesse = Toapostelmesse, 1. mai.
Gaular i sagatiden = nuværende Gaular (Indre Holmedal) i Sunnfjord.
Gauldalsfylke = Gauldal, Klæbu, Tiller og Bratsberg i Sør-Trøndelag.
Gautland = landet sør for Vänern. Götaland, særlig Västergötland.
Ge-, se også Gje.
Gedingbauer kkordarbeider ved et bergverk.
Geest = høyereliggende, tørt og magert land, bl.a. i Slesvig-Holstein. Kfr. Marsk.
Gefreider = vaktavløsningsfører, enten soldat eller korporal.
Geheimeetatsraad = = høy dansk ærestitel med rang i 2nen rangklasse.
Geheimekonferensraad = høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse og med predikatet Excellence.
Geiheimeraad = høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse.
Geiheimeraad, virkelig titel for medlemmer av Geheimeraadet, et kgl. råd bestående av høyere embetsmenn.
Genant = et bestemt kvantum naturalier til underhold.
Genealogi = læren om slektenes opprinnelse, utfoldelse og indre og innbyrdes sammenheng.
Gener = arvefaktorer.
Generalfiskal = øverste offentlige anklager, overordnet landfiskalene.
Generation [Generasjon] = slektledd, også avling.
Generationsforskyvning [Generasjonsforskyvning] det forhold at f.eks. søskenbarn tilhører forskjellige generasjoner på en slektstavle. Forholdet fremkommer bl.a. ved kvinnens

hurtigere modning, ved aldersforskjell i en større søskengruppe eller ved høy alder ved inngåelse av ekteskap, hvilket hver for seg forrykker generasjonsvekselen i de forskjellige linjer og for de forskjellige kull.

Genetrix = mor.
Gens = slekt, ætt, se der.


Se også

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden