Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – G»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 32: Linje 32:
  
 
<Ordlisten skal inn her.>
 
<Ordlisten skal inn her.>
 +
 +
<!--
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
 +
Galei = langt, lavt krigsskip, drevet
 +
frem med årer, brukt i Norge til 1808
 +
GaLlol = lite, to-mastet krigsskip, brukt
 +
i Nord-Europa til ca. 1850
 +
GaLLud = 16. oktober
 +
GammeL dilL = tidsregning etter den julianske
 +
kalender; i Norge og Danmark
 +
før år 1700, i Sverige før ca.
 +
1753. Kfr. Ny stil
 +
Gangdagene = kirkelige prosesjonsda
 +
ger. l : Marcus ev. = 25. april.
 +
2: Mandag, tirsdag og onsdag før
 +
Kristi himmelfarts dag
 +
Gangfadlen = den forberedende faste
 +
før de store høytider, særlig de
 +
tre uker før St. Hans, Mikkelsmesse
 +
og jul
 +
Gardar = bispesete i Nordøst-Grønland
 +
fra l l 00- til 1300-tallet
 +
Gardarike = riket omkring Holmgard i
 +
Russland, nåværende Novgorod,
 +
sønnafor Ladoga, grunnlagt av
 +
svenske vikinger ca. 860
 +
Gaukmedde = ToaposteImesse, l. mai
 +
GauLar i sagatiden = nuværende Gaular
 +
(Indre Holmedal) i Sunnfjord
 +
GauLdaL4yLke = Gauldal, Klæbu, Tiller
 +
og Bratsberg i Sør-Trøndelag
 +
Gaulland = landet sør for Vanern. Gotaland,
 +
særlig Vastergotland
 +
Ge-, se også Gje-
 +
Gedinghauer = akkordarbeider ved et
 +
bergverk
 +
Geedl = høyereliggende, tørt og magert
 +
land, bl. a. i Slesvig- Holstein.
 +
Kfr. Marsk
 +
Gefreider = "akta" løsnings fører, enten
 +
soldat eller korporal
 +
Gebeimeelaldraad = høy dansk æ r estitel
 +
med rang i 2nen rangklasse
 +
Geheimekonferendraad = høy dansk ærestitel
 +
med ra ng i l ste rangklasse og
 +
med predikatet Excellence
 +
Geheimeraad = høy dansk ærestitel med
 +
rang i l ste rangklasse
 +
- , "irkeLig = titel for medlemmer av Geheimeraadet,
 +
et kgl. råd bestående
 +
av høyere embetsmenn
 +
Genanl = eL bestemt k,oantum naturalier
 +
til underhold
 +
GeneaLogi = læren om slektenes opprinnelse,
 +
utfoldelse og indre og innbyrdes
 +
sammenheng
 +
Gener = a r vefaktorer
 +
GeneraLfi'JkaL = øverste offentlige anklager,
 +
overordnet landfiskaIene
 +
Generalion ~ slektl edd, også avling
 +
GeneralionJ.lorJkyvning = detforhold aH.
 +
eks. søsk enbarn tilhører fors kj ellige
 +
generasjoner på en slektstavle. Forholdet
 +
fremkommer bl. a. ved kvinnens
 +
hurtigere modning, ved a ldersforskje
 +
ll i en større søskengruppe
 +
eller ved høy a lder ved inngåelse
 +
av ekteskap, hvilket hver for seg
 +
forrykker generasjonsvekselen i de
 +
fors kj ellige linjer og for de forskj
 +
ellige kull .
 +
Genelrix = mor
 +
Gend = slekt, ætt, se der
 +
GenliLed = a lle som tilhører samme slekt
 +
eller rangklasse; av rang
 +
GenuJ = slekt, også art
 +
GeorgiuJ = 23. april
 +
GermalZlld = bror. GermalZa = søster
 +
GeJChWOrefler = leder av et grubeaysnitt
 +
ved et bergverk. Bergmester ens
 +
umiddelbart underordnede. Egentlig
 +
edsvoren
 +
GeJeLL = svenn, "ed hånd\' erk og handel
 +
GevaLdiger = politiunderoffiser ved et
 +
regiment. Leiroppsynsmann, fe ng'se
 +
lsbetjent. Kfr. Profos
 +
Geworben = vervet soldat eller underoffiser
 +
GhibeLLiner = keiserens tilhengere i middelalderen.
 +
Kfr. Welfer
 +
Gild = gyldig, gjeld, betaling, erstatning
 +
Gade = fest, selskapelig sammenslutning.
 +
Broderskap, forbund av yrkeseller
 +
standsfeller til gjensidig støtte.
 +
Gildebroder = medlem av et gilde.
 +
Kfr. Laug
 +
GidJel = person tvangsforpliktet med liv
 +
og lemmer for oppfyllelsen ay et krav
 +
GiLje = beile, fri til
 +
Gjaldkere = skattoppkrever, byfoged
 +
Gjengjerd = opprinnelig utredsel i naturalier,
 +
senere ekstra skatt i sølv
 +
eller mynt ved kongebesøk, krig
 +
etc. Etter 1620 årlig skatt
 +
Gjerd = avgift
 +
GjerLrudmeJJe = 17. mars
 +
GjeJLer = kongens huskarer, medlemmer
 +
av hirdens politi- og speiderkorps,
 +
rang mellom alminnelige huskarer
 +
og hirdmenn
 +
Gjørtler = metallstøper
 +
GLoJJa = fortolkning. GloJJarium = glossar,
 +
ordbok
 +
Gode = prest ved gudehov
 +
GOdfar = gudfar
 +
Gomaaned = annen måned etter jul, fra
 +
medio februar til medio mars
 +
Gothakalenderen utgitt i Gotha, Tyskland:
 +
årlig kalender fra 1763 over
 +
regjerende og detroniserte fyrstehus,
 +
adelsslekter m. v.
 +
GoLiJk Jkrift = en kantet spissvinklet
 +
skrift som oppstod ca. 1200
 +
Frankrike og senere gikk over i den
 +
såkalte tyske skrift; brukt i Norden
 +
opp mot 1850-årene
 +
Grande = granne, nabo; også spansk
 +
adelsmann
 +
Gratia = nåde
 +
Gratification = godtgjørelse
 +
Gravida = svanger
 +
GregoriuJ-, GregorJmeJJe = 12. mars,
 +
skuddår = 17. mars
 +
GregorianJk kalender = den kalender som
 +
er grunnlaget for vår tidsregning (ny
 +
stil). Innført av pave Gregor XIII
 +
i 1582. T nnført bl. a. i Norge og
 +
Danmark år 1700, da 18. februar
 +
etterfulgtes umiddelbart av l. mars.
 +
Kfr. Juliansk kalender
 +
Grend = grandskap, samling gårder som
 +
støter opp til hverandre
 +
Grenland, egentlig strøket omkr. N 01'sjø
 +
i nedre Telemark; i videre forstand
 +
Grænafylke, kyststrøket mellom
 +
Vestfold og Aust-Agder
 +
Grenmar = Langesundsfjorden
 +
Greve = adelig grad over baron og fri··
 +
herre
 +
GrevJkaberne = Jarlsberg og Laun-ig, se
 +
der
 +
Grid = foreløpig løfte om personlig
 +
sikkerhet
 +
Grænafylke, se Grenland
 +
GræJk korJ ~ et likearmet opprettstående
 +
kors
 +
Grønland, norsk land til 1814
 +
GraaJkind, graavare = ekornskinn
 +
Guardein = egentlig vokter; autorisert
 +
kontrollør av gehalten i mynter og
 +
arbeider i edelt metall
 +
Gudmunddagen = 16. mars
 +
GudJifar = fadder
 +
Glleljer, se Welfer
 +
Gulating = lagting for Rogaland, Hordaland,
 +
Sogn og Fjordane, Sunnmøre,
 +
Valdres, Hallingdal, Setesdal,
 +
Otradal og Agder. Tingsted :
 +
Gulen, Ytre Sogn
 +
Gylden (g., gId., også fl. = florin) = mellomeuropeisk
 +
gullmynt fra 1300-
 +
tallet, nordisk fra 1500-tallet. I
 +
Norden forandredes betegnelsen
 +
hurtig til daler, se der. Bergengylden,
 +
mynt fra 14oo-tallet = 12
 +
skilling
 +
Gaarddrønt = gammelt bornholmsk ord
 +
for yngste sønn, som der arvet
 +
gården
 +
 +
 +
-->
  
 
==Se også==
 
==Se også==

Revisjonen fra 4. jun. 2016 kl. 12:17

Dette er oppslagsord under bokstaven G i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

<Ordlisten skal inn her.>


Se også

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden