Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – G»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
 
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 31: Linje 31:
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok)|Hovedsiden]]
 
| [[Ordliste for ættegranskere (bok)|Hovedsiden]]
  
<Ordlisten skal inn her.>
+
{|
 
 
<!--
 
 
|-
 
|-
|
+
|'''Galei'''
|
+
|= langt, lavt krigsskip, drevet frem med årer, brukt i Norge til 1808.
 
+
|-
Galei = langt, lavt krigsskip, drevet
+
|'''Galiot'''
frem med årer, brukt i Norge til 1808
+
|= lite, to-mastet krigsskip, brukt i Nord-Europa til ca. 1850.
GaLlol = lite, to-mastet krigsskip, brukt
+
|-
i Nord-Europa til ca. 1850
+
|'''Gallus'''
GaLLud = 16. oktober
+
|= [[16. oktober]].
GammeL dilL = tidsregning etter den julianske
+
|-
kalender; i Norge og Danmark
+
|'''Gammel stil'''
før år 1700, i Sverige før ca.
+
|= tidsregning etter den julianske kalender; i Norge og Danmark før år 1700, i Sverige før ca. 1753. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – N|Ny stil]].
1753. Kfr. Ny stil
+
|-
Gangdagene = kirkelige prosesjonsda
+
|'''Gangdagene'''
ger. l : Marcus ev. = 25. april.
+
|= kirkelige prosesjonsdager. l: Marcus ev. = [[25. april]]. 2: Mandag, tirsdag og onsdag før Kristi himmelfartsdag.
2: Mandag, tirsdag og onsdag før
+
|-
Kristi himmelfarts dag
+
|'''Gangfasten'''
Gangfadlen = den forberedende faste
+
|= den forberedende faste før de store høytider, særlig de tre uker før St. Hans, Mikkelsmesse og jul.
før de store høytider, særlig de
+
|-
tre uker før St. Hans, Mikkelsmesse
+
|'''Gardar'''
og jul
+
|bispesete i Nordøst-Grønland fra 1100- til 1300-tallet.
Gardar = bispesete i Nordøst-Grønland
+
|-
fra l l 00- til 1300-tallet
+
|'''Gardarike'''
Gardarike = riket omkring Holmgard i
+
|= riket omkring Holmgard i Russland, nåværende Novgorod, sønnafor Ladoga, grunnlagt av svenske vikinger ca. 860.
Russland, nåværende Novgorod,
+
|-
sønnafor Ladoga, grunnlagt av
+
|'''Gaukmesse'''
svenske vikinger ca. 860
+
|= Toapostelmesse, [[1. mai]].
Gaukmedde = ToaposteImesse, l. mai
+
|-
GauLar i sagatiden = nuværende Gaular
+
|'''Gaular i sagatiden'''
(Indre Holmedal) i Sunnfjord
+
|= nuværende Gaular (Indre Holmedal) i Sunnfjord.
GauLdaL4yLke = Gauldal, Klæbu, Tiller
+
|-
og Bratsberg i Sør-Trøndelag
+
|'''Gauldalsfylke'''
Gaulland = landet sør for Vanern. Gotaland,
+
|= Gauldal, Klæbu, Tiller og Bratsberg i Sør-Trøndelag.
særlig Vastergotland
+
|-
Ge-, se også Gje-
+
|'''Gautland'''
Gedinghauer = akkordarbeider ved et
+
|= landet sør for Vänern. Götaland, særlig Västergötland.
bergverk
+
|-
Geedl = høyereliggende, tørt og magert
+
|'''Ge-''',
land, bl. a. i Slesvig- Holstein.
+
|se også Gje.
Kfr. Marsk
+
|-
Gefreider = "akta" løsnings fører, enten
+
|'''Gedingbauer'''
soldat eller korporal
+
|kkordarbeider ved et bergverk.
Gebeimeelaldraad = høy dansk æ r estitel
+
|-
med rang i 2nen rangklasse
+
|'''Geest'''
Geheimekonferendraad = høy dansk ærestitel
+
|= høyereliggende, tørt og magert land, bl.a. i Slesvig-Holstein. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – M|Marsk]].
med ra ng i l ste rangklasse og
+
|-
med predikatet Excellence
+
|'''Gefreider'''
Geheimeraad = høy dansk ærestitel med
+
|= vaktavløsningsfører, enten soldat eller korporal.
rang i l ste rangklasse
+
|-
- , "irkeLig = titel for medlemmer av Geheimeraadet,
+
|'''Geheimeetatsraad'''
et kgl. råd bestående
+
|= = høy dansk ærestitel med rang i 2nen rangklasse.
av høyere embetsmenn
+
|-
Genanl = eL bestemt k,oantum naturalier
+
|'''Geheimekonferensraad'''
til underhold
+
|= høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse og med predikatet Excellence.
GeneaLogi = læren om slektenes opprinnelse,
+
|-
utfoldelse og indre og innbyrdes
+
|'''Geiheimeraad'''
sammenheng
+
|= høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse.
Gener = a r vefaktorer
+
|-
GeneraLfi'JkaL = øverste offentlige anklager,
+
|'''Geiheimeraad, virkelig'''
overordnet landfiskaIene
+
|titel for medlemmer av Geheimeraadet, et kgl. råd bestående av høyere embetsmenn.
Generalion ~ slektl edd, også avling
+
|-
GeneralionJ.lorJkyvning = detforhold aH.
+
|'''Genant'''
eks. søsk enbarn tilhører fors kj ellige
+
|= et bestemt kvantum naturalier til underhold.
generasjoner på en slektstavle. Forholdet
+
|-
fremkommer bl. a. ved kvinnens
+
|'''Genealogi'''
hurtigere modning, ved a ldersforskje
+
|= læren om slektenes opprinnelse, utfoldelse og indre og innbyrdes sammenheng.
ll i en større søskengruppe
+
|-
eller ved høy a lder ved inngåelse
+
|'''Gener'''
av ekteskap, hvilket hver for seg
+
|= arvefaktorer.
forrykker generasjonsvekselen i de
+
|-
fors kj ellige linjer og for de forskj
+
|'''Generalfiskal'''
ellige kull .
+
|= øverste offentlige anklager, overordnet landfiskalene.
Genelrix = mor
+
|-
Gend = slekt, ætt, se der
+
|'''Generation''' [Generasjon]
GenliLed = a lle som tilhører samme slekt
+
|= slektledd, også avling.
eller rangklasse; av rang
+
|-
GenuJ = slekt, også art
+
|'''Generationsforskyvning''' [Generasjonsforskyvning]
GeorgiuJ = 23. april
+
|= det forhold at f.eks. søskenbarn tilhører forskjellige generasjoner på en slektstavle. Forholdet fremkommer bl.a. ved kvinnens hurtigere modning, ved aldersforskjell i en større søskengruppe eller ved høy alder ved inngåelse av ekteskap, hvilket hver for seg forrykker generasjonsvekselen i de forskjellige linjer og for de forskjellige kull.
GermalZlld = bror. GermalZa = søster
+
|-
GeJChWOrefler = leder av et grubeaysnitt
+
|'''Genetrix'''
ved et bergverk. Bergmester ens
+
|= mor.
umiddelbart underordnede. Egentlig
+
|-
edsvoren
+
|'''Gens'''
GeJeLL = svenn, "ed hånd\' erk og handel
+
|= [[slekt]], [[Ordliste for ættegranskere (bok) – Æ|ætt]], se der.
GevaLdiger = politiunderoffiser ved et
+
|-
regiment. Leiroppsynsmann, fe ng'se
+
|'''Gentiles'''
lsbetjent. Kfr. Profos
+
|= alle som tilhører samme slekt eller rangklasse; av rang.
Geworben = vervet soldat eller underoffiser
+
|-
GhibeLLiner = keiserens tilhengere i middelalderen.
+
|'''Genus'''
Kfr. Welfer
+
|= slekt, også art.
Gild = gyldig, gjeld, betaling, erstatning
+
|-
Gade = fest, selskapelig sammenslutning.
+
|'''Georgius'''
Broderskap, forbund av yrkeseller
+
|= [[23. april]].
standsfeller til gjensidig støtte.
+
|-
Gildebroder = medlem av et gilde.
+
|'''Germanus'''
Kfr. Laug
+
|= bror.
GidJel = person tvangsforpliktet med liv
+
|-
og lemmer for oppfyllelsen ay et krav
+
|'''Germana'''
GiLje = beile, fri til
+
|= søster.
Gjaldkere = skattoppkrever, byfoged
+
|-
Gjengjerd = opprinnelig utredsel i naturalier,
+
|'''Geschworener'''
senere ekstra skatt i sølv
+
|= leder av et grubeaysnitt ved et bergverk. Bergmesterens umiddelbart underordnede. Egentlig edsvoren.
eller mynt ved kongebesøk, krig
+
|-
etc. Etter 1620 årlig skatt
+
|'''Gesell'''
Gjerd = avgift
+
|= svenn, ved håndverk og handel.
GjerLrudmeJJe = 17. mars
+
|-
GjeJLer = kongens huskarer, medlemmer
+
|'''Gevaldiger'''
av hirdens politi- og speiderkorps,
+
|= politiunderoffiser ved et regiment. Leiroppsynsmann, fengselsbetjent. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – P|Profos]].
rang mellom alminnelige huskarer
+
|-
og hirdmenn
+
|'''Geworben'''
Gjørtler = metallstøper
+
|= vervet soldat eller underoffiser.
GLoJJa = fortolkning. GloJJarium = glossar,
+
|-
ordbok
+
|'''Ghibelliner'''
Gode = prest ved gudehov
+
|= keiserens tilhengere i middelalderen. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – W|Welfer]].
GOdfar = gudfar
+
|-
Gomaaned = annen måned etter jul, fra
+
|'''Gild'''
medio februar til medio mars
+
|= gyldig, gjeld, betaling, erstatning.
Gothakalenderen utgitt i Gotha, Tyskland:
+
|-
årlig kalender fra 1763 over
+
|'''Gade'''
regjerende og detroniserte fyrstehus,
+
|= fest, selskapelig sammenslutning. Broderskap, forbund av yrkes- eller standsfeller til gjensidig støtte.<br>''Gildebroder'' = medlem av et gilde. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – L|Laug]].
adelsslekter m. v.
+
|-
GoLiJk Jkrift = en kantet spissvinklet
+
|'''Gidsel''' [gissel]
skrift som oppstod ca. 1200
+
|= person tvangsforpliktet med liv og lemmer for oppfyllelsen av et krav.
Frankrike og senere gikk over i den
+
|-
såkalte tyske skrift; brukt i Norden
+
|'''Gilje'''
opp mot 1850-årene
+
|= beile, fri til.
Grande = granne, nabo; også spansk
+
|-
adelsmann
+
|'''Gjaldkere'''
Gratia = nåde
+
|= skattoppkrever, byfoged [byfogd].
Gratification = godtgjørelse
+
|-
Gravida = svanger
+
|'''Gjengjerd'''
GregoriuJ-, GregorJmeJJe = 12. mars,
+
|= opprinnelig utredsel i naturalier, senere ekstra skatt i sølv eller mynt ved kongebesøk, krig etc. Etter 1620 årlig skatt.
skuddår = 17. mars
+
|-
GregorianJk kalender = den kalender som
+
|'''Gjerd'''
er grunnlaget for vår tidsregning (ny
+
|= avgift.
stil). Innført av pave Gregor XIII
+
|-
i 1582. T nnført bl. a. i Norge og
+
|'''Gjertrudmesse'''
Danmark år 1700, da 18. februar
+
|= [[17. mars]].
etterfulgtes umiddelbart av l. mars.
+
|-
Kfr. Juliansk kalender
+
|'''Gjester'''
Grend = grandskap, samling gårder som
+
|= kongens huskarer, medlemmer av hirdens politi- og speiderkorps, rang mellom alminnelige huskarer og hirdmenn.
støter opp til hverandre
+
|-
Grenland, egentlig strøket omkr. N 01'sjø
+
|'''Gjørtler'''
i nedre Telemark; i videre forstand
+
|= metallstøper.
Grænafylke, kyststrøket mellom
+
|-
Vestfold og Aust-Agder
+
|'''Glossa'''
Grenmar = Langesundsfjorden
+
|= fortolkning.
Greve = adelig grad over baron og fri··
+
|-
herre
+
|'''Glossarium'''
GrevJkaberne = Jarlsberg og Laun-ig, se
+
|= glossar, ordbok.
der
+
|-
Grid = foreløpig løfte om personlig
+
|'''Gode'''
sikkerhet
+
|= prest ved gudehov.
Grænafylke, se Grenland
+
|-
GræJk korJ ~ et likearmet opprettstående
+
|'''[[Godfar]]'''
kors
+
|= gudfar.
Grønland, norsk land til 1814
+
|-
GraaJkind, graavare = ekornskinn
+
|'''Gomaaned''' [gomåned]
Guardein = egentlig vokter; autorisert
+
|= annen måned etter jul, fra medio februar til medio mars.
kontrollør av gehalten i mynter og
+
|-
arbeider i edelt metall
+
|'''Gothakalenderen'''
Gudmunddagen = 16. mars
+
|utgitt i Gotha, Tyskland: årlig kalender fra 1763 over regjerende og detroniserte fyrstehus, adelsslekter mv.
GudJifar = fadder
+
|-
Glleljer, se Welfer
+
|'''Gotisk skrift'''
Gulating = lagting for Rogaland, Hordaland,
+
|= en kantet spissvinklet skrift som oppstod ca. 1200 i Frankrike og senere gikk over i den såkalte tyske skrift; brukt i Norden opp mot 1850-årene.
Sogn og Fjordane, Sunnmøre,
+
|-
Valdres, Hallingdal, Setesdal,
+
|'''Grande'''
Otradal og Agder. Tingsted :
+
|= granne, nabo; også spansk [[adel|adelsmann]].
Gulen, Ytre Sogn
+
|-
Gylden (g., gId., også fl. = florin) = mellomeuropeisk
+
|'''Gratia'''
gullmynt fra 1300-
+
|= nåde.
tallet, nordisk fra 1500-tallet. I
+
|-
Norden forandredes betegnelsen
+
|'''Gratification'''
hurtig til daler, se der. Bergengylden,
+
|= godtgjørelse.
mynt fra 14oo-tallet = 12
+
|-
skilling
+
|'''Gravida'''
Gaarddrønt = gammelt bornholmsk ord
+
|= svanger.
for yngste sønn, som der arvet
+
|-
gården
+
|'''Gregorius-''', '''Gregorsmesse'''
 
+
|= [[12. mars]], i skuddår = [[17. mars]].
 
+
|-
-->
+
|'''Gregoriansk kalender'''
 +
|= den kalender som er grunnlaget for vår tidsregning (ny stil). Innført av pave Gregor XIII i 1582. Innført bl.a. i Norge og Danmark år 1700, da [[18. februar]] etterfulgtes umiddelbart av [[1. mars]]. Kfr. [[Ordliste for ættegranskere (bok) – J|Juliansk kalender]].
 +
|-
 +
|'''Grend'''
 +
|= grandskap, samling gårder som støter opp til hverandre.
 +
|-
 +
|'''Grenland''',
 +
|egentlig strøket omkr. Norsjø i nedre Telemark; i videre forstand Grænafylke, kyststrøket mellom Vestfold og Aust-Agder.
 +
|-
 +
|'''Grenmar'''
 +
|= Langesundsfjorden.
 +
|-
 +
|'''Greve'''
 +
|= adelig grad over baron og friherre.
 +
|-
 +
|'''Grevskaberne''' [Grevskapene]
 +
|= [[Ordliste for ættegranskere (bok) – J|Jarlsberg og Laurvig]], se der.
 +
|-
 +
|'''Grid'''
 +
|= foreløpig løfte om personlig sikkerhet.
 +
|-
 +
|'''Grænafylke''',
 +
|se Grenland.
 +
|-
 +
|'''Græsk kors''' [Gresk kors]
 +
|et likearmet opprettstående kors.
 +
|-
 +
|'''Grønland''',
 +
|norsk land til 1814.
 +
|-
 +
|'''Graaskind''', '''graavare''' <br>[Gråskinn, gråvare]
 +
|= ekornskinn.
 +
|-
 +
|'''Guardein'''
 +
|= egentlig vokter; autorisert kontrollør av gehalten i mynter og arbeider i edelt metall.
 +
|-
 +
|'''Gudmunddagen'''
 +
|= [[16. mars]].
 +
|-
 +
|'''Gudsifar'''
 +
|= fadder.
 +
|-
 +
|'''Guelfer''',
 +
|se [[Ordliste for ættegranskere (bok) – W|Welfer]].
 +
|-
 +
|'''Gulating'''
 +
|= lagting for Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Valdres, Hallingdal, Setesdal, Otradal og Agder. Tingsted: Gulen, Ytre Sogn. [Dagens Gulating lagmannsrett dekker kun de tre førstnevnte fylkene.]
 +
|-
 +
|'''Gylden''' (g., gld., også fl. = florin)
 +
|= mellomeuropeisk gullmynt fra 1300-tallet, nordisk fra 1500-tallet. I Norden forandredes betegnelsen hurtig til daler, se der. ''Bergengylden'', mynt fra 14oo-tallet = 12 skilling.
 +
|-
 +
|'''Gaarddrønt'''
 +
|= gammelt bornholmsk ord for yngste sønn, som der arvet gården.
 +
|}
  
 
==Se også==
 
==Se også==

Nåværende revisjon fra 5. sep. 2021 kl. 22:36

Dette er oppslagsord under bokstaven G i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Galei = langt, lavt krigsskip, drevet frem med årer, brukt i Norge til 1808.
Galiot = lite, to-mastet krigsskip, brukt i Nord-Europa til ca. 1850.
Gallus = 16. oktober.
Gammel stil = tidsregning etter den julianske kalender; i Norge og Danmark før år 1700, i Sverige før ca. 1753. Kfr. Ny stil.
Gangdagene = kirkelige prosesjonsdager. l: Marcus ev. = 25. april. 2: Mandag, tirsdag og onsdag før Kristi himmelfartsdag.
Gangfasten = den forberedende faste før de store høytider, særlig de tre uker før St. Hans, Mikkelsmesse og jul.
Gardar bispesete i Nordøst-Grønland fra 1100- til 1300-tallet.
Gardarike = riket omkring Holmgard i Russland, nåværende Novgorod, sønnafor Ladoga, grunnlagt av svenske vikinger ca. 860.
Gaukmesse = Toapostelmesse, 1. mai.
Gaular i sagatiden = nuværende Gaular (Indre Holmedal) i Sunnfjord.
Gauldalsfylke = Gauldal, Klæbu, Tiller og Bratsberg i Sør-Trøndelag.
Gautland = landet sør for Vänern. Götaland, særlig Västergötland.
Ge-, se også Gje.
Gedingbauer kkordarbeider ved et bergverk.
Geest = høyereliggende, tørt og magert land, bl.a. i Slesvig-Holstein. Kfr. Marsk.
Gefreider = vaktavløsningsfører, enten soldat eller korporal.
Geheimeetatsraad = = høy dansk ærestitel med rang i 2nen rangklasse.
Geheimekonferensraad = høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse og med predikatet Excellence.
Geiheimeraad = høy dansk ærestitel med rang i lste rangklasse.
Geiheimeraad, virkelig titel for medlemmer av Geheimeraadet, et kgl. råd bestående av høyere embetsmenn.
Genant = et bestemt kvantum naturalier til underhold.
Genealogi = læren om slektenes opprinnelse, utfoldelse og indre og innbyrdes sammenheng.
Gener = arvefaktorer.
Generalfiskal = øverste offentlige anklager, overordnet landfiskalene.
Generation [Generasjon] = slektledd, også avling.
Generationsforskyvning [Generasjonsforskyvning] = det forhold at f.eks. søskenbarn tilhører forskjellige generasjoner på en slektstavle. Forholdet fremkommer bl.a. ved kvinnens hurtigere modning, ved aldersforskjell i en større søskengruppe eller ved høy alder ved inngåelse av ekteskap, hvilket hver for seg forrykker generasjonsvekselen i de forskjellige linjer og for de forskjellige kull.
Genetrix = mor.
Gens = slekt, ætt, se der.
Gentiles = alle som tilhører samme slekt eller rangklasse; av rang.
Genus = slekt, også art.
Georgius = 23. april.
Germanus = bror.
Germana = søster.
Geschworener = leder av et grubeaysnitt ved et bergverk. Bergmesterens umiddelbart underordnede. Egentlig edsvoren.
Gesell = svenn, ved håndverk og handel.
Gevaldiger = politiunderoffiser ved et regiment. Leiroppsynsmann, fengselsbetjent. Kfr. Profos.
Geworben = vervet soldat eller underoffiser.
Ghibelliner = keiserens tilhengere i middelalderen. Kfr. Welfer.
Gild = gyldig, gjeld, betaling, erstatning.
Gade = fest, selskapelig sammenslutning. Broderskap, forbund av yrkes- eller standsfeller til gjensidig støtte.
Gildebroder = medlem av et gilde. Kfr. Laug.
Gidsel [gissel] = person tvangsforpliktet med liv og lemmer for oppfyllelsen av et krav.
Gilje = beile, fri til.
Gjaldkere = skattoppkrever, byfoged [byfogd].
Gjengjerd = opprinnelig utredsel i naturalier, senere ekstra skatt i sølv eller mynt ved kongebesøk, krig etc. Etter 1620 årlig skatt.
Gjerd = avgift.
Gjertrudmesse = 17. mars.
Gjester = kongens huskarer, medlemmer av hirdens politi- og speiderkorps, rang mellom alminnelige huskarer og hirdmenn.
Gjørtler = metallstøper.
Glossa = fortolkning.
Glossarium = glossar, ordbok.
Gode = prest ved gudehov.
Godfar = gudfar.
Gomaaned [gomåned] = annen måned etter jul, fra medio februar til medio mars.
Gothakalenderen utgitt i Gotha, Tyskland: årlig kalender fra 1763 over regjerende og detroniserte fyrstehus, adelsslekter mv.
Gotisk skrift = en kantet spissvinklet skrift som oppstod ca. 1200 i Frankrike og senere gikk over i den såkalte tyske skrift; brukt i Norden opp mot 1850-årene.
Grande = granne, nabo; også spansk adelsmann.
Gratia = nåde.
Gratification = godtgjørelse.
Gravida = svanger.
Gregorius-, Gregorsmesse = 12. mars, i skuddår = 17. mars.
Gregoriansk kalender = den kalender som er grunnlaget for vår tidsregning (ny stil). Innført av pave Gregor XIII i 1582. Innført bl.a. i Norge og Danmark år 1700, da 18. februar etterfulgtes umiddelbart av 1. mars. Kfr. Juliansk kalender.
Grend = grandskap, samling gårder som støter opp til hverandre.
Grenland, egentlig strøket omkr. Norsjø i nedre Telemark; i videre forstand Grænafylke, kyststrøket mellom Vestfold og Aust-Agder.
Grenmar = Langesundsfjorden.
Greve = adelig grad over baron og friherre.
Grevskaberne [Grevskapene] = Jarlsberg og Laurvig, se der.
Grid = foreløpig løfte om personlig sikkerhet.
Grænafylke, se Grenland.
Græsk kors [Gresk kors] et likearmet opprettstående kors.
Grønland, norsk land til 1814.
Graaskind, graavare
[Gråskinn, gråvare]
= ekornskinn.
Guardein = egentlig vokter; autorisert kontrollør av gehalten i mynter og arbeider i edelt metall.
Gudmunddagen = 16. mars.
Gudsifar = fadder.
Guelfer, se Welfer.
Gulating = lagting for Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Valdres, Hallingdal, Setesdal, Otradal og Agder. Tingsted: Gulen, Ytre Sogn. [Dagens Gulating lagmannsrett dekker kun de tre førstnevnte fylkene.]
Gylden (g., gld., også fl. = florin) = mellomeuropeisk gullmynt fra 1300-tallet, nordisk fra 1500-tallet. I Norden forandredes betegnelsen hurtig til daler, se der. Bergengylden, mynt fra 14oo-tallet = 12 skilling.
Gaarddrønt = gammelt bornholmsk ord for yngste sønn, som der arvet gården.

Se også

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden