Forskjell mellom versjoner av «Ordliste for ættegranskere (bok) – C»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 32: Linje 32:
  
 
<Ordlisten skal inn her.>
 
<Ordlisten skal inn her.>
 +
 +
<!--
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
 +
 +
C, se også K
 +
C = romertall for 100
 +
Cadel = yngre sønn. Cadetle = yngre
 +
datter
 +
CaLeialor = skomaker
 +
CaLedonia = nordlige Skottland
 +
CaLendarium = fortegnelse over å rets
 +
dager, særlig kirkelige festdager.
 +
CaLixlud = 14. oktober
 +
CanceiLare = utslette, foreta strykninger i en skrivelse. CanceLLariuJ =
 +
ka nsler, se der
 +
CaneeLL!, se Kancelli
 +
Candeiarum = ky ndelsmesse, 2. februar
 +
Candidat (Cand.) = i alm. en som har
 +
avlagt embetseksamen
 +
Canon = regel. CanonicUd = kannik, medlem
 +
av domkapitlet ved et bispesete.
 +
O gså kanonisk, overensstemmende
 +
med kirkeretten. Canonidk komputalion,
 +
se Komputation
 +
Canlale = 4de søndag etter påske. Også
 +
sang
 +
Canlor = leder av kirkekoret
 +
Canulud = Knut
 +
Capilain ded armed = høyeste underoffisersgrad
 +
Capul = hode. Capul jamiLiae = slektens
 +
overhode. Capuljejunii = askeonsdag,
 +
onsdag etter fastelavn
 +
Carbonariud = kull brenner
 +
Carena = de 40 dagers faste
 +
Cårgadør = den som følger, overvåker
 +
og omsetter en skipslast (cargo)
 +
Carmina = leilighetsdikt
 +
Carn~fex = slakter, skarpretter
 +
Carnid privium = fasten
 +
Carpenlariud = tømmermann
 +
Cadlrum doLor!d = parade seng
 +
Calharina = Karimesse, 25. november
 +
Calhedra Pelri = Petersmesse, Peters
 +
stol, 22. februar
 +
CalhoLieud = alminnelig, katolsk
 +
Caupo, eaupona = gjestgiver, vertshusholder
 +
CaUda = årsak
 +
Caveringdmand = forlover. Se Kavere
 +
CeeiLiamedde = 22 . november
 +
CeLebrare = feire
 +
CeLLarium = kjeller. CeLLariud = kjellereller
 +
kjøgemester
 +
Cemilerium = kirkegård
 +
Cenolaph = minnesmerke
 +
Cendud = folketelling. Også skatt, avgift
 +
Charge = embete
 +
Charlariud = papirmaker
 +
Chridl-, se også Krist-
 +
Chridli forklarelde = 6. august
 +
- føddeL = Kristmesse, ] ste juledag, 25.
 +
desember
 +
- himmeLfarl = 2nen torsdag før pinse
 +
- Legemddag = 2nen torsdag etter pinse
 +
- omdkjæreLde = l. januar
 +
- aabenbaring = 6. januar
 +
Chri41ina virgo = 24. juli
 +
Ci-devanl = forhenværende
 +
CiLianuJ = 8. juli
 +
Cingariud = sigøyner
 +
Cireumcidio = omskjærelse
 +
- Chridli eller Domini = l. Januar
 +
Cide, se deeide. Cidemedler = inkassator
 +
av aCClsen
 +
CiviL = b orgerlig, ikke militær
 +
CiviL kompulalion, se Komputation
 +
Civid, eividde (Civ.) = borger, borgerinne
 +
CLaudlrariud = låssmed
 +
CLaudlrum = kloster
 +
CLauduLa = klausul, særlig bestemmelse
 +
CLemend papa = Klementsmesse, :!3. nov.
 +
CLerieud = geistlig
 +
CLerud = geistlighet
 +
Coelebd = ugift
 +
Coemelrium = kirkegård
 +
Coena = måltid. Coenae Domini = skjærtorsdag
 +
Cognadeere = granske, erkjenne
 +
Cognaler, se Kognater
 +
Cognalud = blodsbeslektet gjennom
 +
kvinneledd. Kfr. Acznatus
 +
CoLLaleraL = slektning i sidelinje
 +
CoLLalionare = sammenligne en avskrift
 +
med originalen
 +
CoLLega = medarbeider, embetsbr:or
 +
CoLLegium = forsamling, særlig ay embetsmenn
 +
eller lærere
 +
CoLumbamedJe = Kolbjørn med laksen,
 +
9· JUnI
 +
ComeJ = greve, jarl.
 +
Commaler = kvinnelig fadder. Kfr. Compater
 +
Commemoralio = erindring
 +
- annimarum = 2. november
 +
- adeenJionld dominieae = 5. mai
 +
- - addumplionid j'/fariae = 23. september
 +
- omnium danclorum = alle helgens dag,
 +
]. november
 +
- Pauli = 30. juni
 +
CommendaLldl = bordfelle
 +
CommereelæJl = mål for fartøyers drektighet,
 +
2 tons, 5'9 m3
 +
Commereeraad, se Kommerceraad
 +
Commillere = overgi, betro, forse seg
 +
Compaler = mannlig fadder. Kfr. Commater
 +
Comploir = contoir, kontor
 +
Compulare = beregne, telle
 +
Compulalio eanoniea eller jurid canon iea
 +
= den kanoniske beregningsmåte for
 +
slektskapsgraden
 +
- elvi/id eller jurid romani = den sivile
 +
beregningsmåte for slektskapsgraden.
 +
Kfr. Komputation
 +
Condepllo j'/fariae virgo = Maria unnfangelse,
 +
Marimesse, 8. desember
 +
ConceJJio = konsesjon, bevilling, lOnrømmelse
 +
Concionator = prest, geistlig
 +
Concubina = frille
 +
Condemnare = dømme, fordømme
 +
Conditio = yrke, vilkår. Condilio JinC
 +
qua non = ufravikelig forutsetning
 +
Conduktor = forpakter
 +
ConjeJJio = bekjennelse, skriftemål.
 +
ConjeJJionariuJ = skriftefar, hoffprest
 +
Confirmare = bekrefte, stadfeste
 +
Confitcnl = nattverdsgjest. Kfr. Kommunikant
 +
Conjux (Conj.) = ektefelle. ConjurcJ =
 +
ektefeller
 +
COllnubium = ekteskap
 +
CondanguincUd = slektning. Condanguinilad
 +
= konsanguinitet, slektskap
 +
ConJiLariuJ = rådgiver, rådsherre. ConJiLium
 +
= konsil, råd, sammensatt av
 +
høyere geistlige. ConJiLium abeundi
 +
= oppfordring til å trekke seg tilbake
 +
fra embete eller universitet. Kfr.
 +
Relegere
 +
ConJiJlorium = rådsmøte
 +
ConJobrinUd = slektning på mors side
 +
ConduL = også horgermester
 +
Contra = imot
 +
ConIraproberer = Berggegenproberer,
 +
se der
 +
Converdio PauLi ap. = Paalsmesse, 25.
 +
Januar
 +
ConvenluJ = konvent, forsamling av
 +
geistlige, kloster
 +
Copia vidimala (Cop. vid.) = bekreftet
 +
avskrift
 +
CopuLaluJ (Cop.) = viet. CopuLalio =
 +
vielse
 +
CorpuJ = legeme. CorpuJ CbriJti = Hellige
 +
legems dag, 2nen torsdag etter
 +
plOse
 +
Corripere = gripe, arrestere
 +
COJmad et DamianUd = 27. september
 +
COdta = kvinne, egentlig ribben
 +
Cour = oppvartning
 +
CouranldaLer, se Daler (riksdaler)
 +
Covenanl = pakt, forbund. Covenanler =
 +
skotske presbyterianere
 +
Crimen = stor forbrytelse. Crimen laeJae
 +
maiedialid = majestetsforbrytelse
 +
Crucid exaLtalio = korsmesse om høsten,
 +
14. september
 +
- inventio = korsmesse om våren, 3. mai
 +
Crux = kors
 +
CuLpa = skyld
 +
CuLlor = student
 +
Cum perlinenlid (C. p.) = med tilliggende
 +
«herligheter» (i lensbrey, skjøter 0.1.)
 +
Curalor = formynder
 +
CurriCllLum vilae = levnetsløp
 +
CUJloJ = vokter, klokker
 +
CyduJ = omløp
 +
CyriLLuJ et JlfetbodiuJ = 9. mars
 +
CæciLiameJJe = 22. november
 +
Co-, se også Coe-
 +
Colibal = ugift stand
 +
 +
-->
  
 
==Se også==
 
==Se også==

Revisjonen fra 1. feb. 2016 kl. 21:38

Dette er oppslagsord under bokstaven C i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

<Ordlisten skal inn her.>


Se også

A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden