Norsk Heraldisk Forening

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Norsk Heraldisk Forening
Norsk Heraldisk Forening merke.png
Org.nr.:983 432 786
Stiftet27. februar 1969
TilholdsstedOslo
LederKaare Seeberg Sidselrud
NestlederJan Eide
Medlemmer218[1]
LokallagRogaland
TidsskriftVåpenbrevet
NettstedHeraldikk.no

Norsk Heraldisk Forening ble stiftet 27. februar 1969 i Riksarkivets lokaler i Oslo.[2]

Stiftelse og formål

Grunnleggingen skjedde etter lang tids forberedelse med utsendelse av innbydelser vedlagt Historisk Tidsskrift, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og det nordiske Heraldisk Tidsskrift. Foreningens formål skulle være gjennom møter, foredrag og utsendelser å fremme studiet av og kjennskapet til heraldikk og beslektede emner som flagg, segl og bumerker, samt være et opplysende og veiledende organ i slike spørsmål. Dette er fortsatt foreningens formål. I de siste ti år har medlemstallet økt fra ca. 150 til ca. 250 i 2014.

Foreningens ledelse

Som første formann ble valgt ornitologen, dr.philos. Herman L. Løvenskiold. Etter fire år overtok rektor C.S. Schilbred som formann for ett år, og deretter kommandørkaptein Andreas Stang i tre år. Etter Stang ledet advokat Hans Cappelen foreningen i hele tretten år. I 1990 mottok fylkeskonservator Geir Helgen formannsklubben, også han for hele tretten år. Advokat Tom S. Vadholm overtok i stafettpinnen i 2003, og ble avløst av Kaare Seeberg Sidselrud i 2015.

Av andre kjente styremedlemmer kan nevnes generalmajor Arne D. Dahl, kjent fra kampene i Finnmark, førstearkivar dr.philos. og lokalhistoriker Gunnar Christie Wasberg, seglkonservator og kunstner Odd Fjordholm, generalmajor Thorbjørn B. Bergersen, hovedansvarlig for gjeninnføring av heraldikken i forsvaret, samt oberst Jan Eide som i dag er forsvarets heraldiske konsulent. I 2005 fikk styret sitt første kvinnelige medlem ved professor dr.philos. Erla Bergendahl Hohler. Senere har det variert med å være to eller tre kvinner av foreningens totalt ni styremedlemmer.

Styret 2018–2019

Kaare Seeberg Sidselrud (formann), Jan Eide (viseformann), Anne Lise Karlsen, Lars Inge Ritland Jørgensen, Geir Nordhus (webredaktør), Lyder Marstrander, Bjørg Idun Sørbo, Bjørn Aksel Sund.[3]

Spesialutvalg og arbeidsgrupper

Fra 1997 har Norsk Heraldisk Forening hatt et Historisk utvalg og et Rådgivende Utvalg. Historisk Utvalg tar seg av heraldiske spørsmål av historisk karakter. Rådgivende utvalg avgir uttalelser bl.a. om spørsmål vedrørende nye eller arvede våpen så vel som saker av mer juridisk karakter. Største oppdrag har vært to ganger å utarbeide retningslinjer for bruk av kommunevåpen for Kommunenes Sentralforbund. Fra 2007 har foreningen også hatt en Kirkeheraldisk Arbeidsgruppe som skal ivareta denne side ved heraldikken.[4]

Historisk utvalg

Anders Bjønnes (formann), Bjørn Bratbak, Anders Guldhaug, Brita Nyquist.

Rådgivende utvalg

Jan Eide (formann), Hans Cappelen, AIH (viseformann), Stein Davidsen, Kaare Seeberg Sidselrud, AIH, Lars Tangeraas, AIH, Tom S. Vadholm, aih.

Kirkeheraldisk gruppe

Einar Evar, Alf Hammervold, Trond E. Svandal, Geir Nordhus.

Heraldisk verksted

Anders Bjønnes, Bjørg I. Sørbo.

Møter og utflukter

Medlemsmøtene har vært av de viktigste begivenheter i foreningen. Men på grunn av Norges spredte bosetning, har disse – med unntak for Stavanger – alltid vært holdt i Oslo eller i forbindelse med en tur fra Oslo. Noen møteprogram ble først kalt «Medlemmenes egen aften». Dette ble fra 1999 institusjonalisert som såkalte Heraldiske verksteder. Normalt holdes det fire foredragsmøter (medregnet årsmøtet), to heraldiske verksteder og én ekskursjon i løpet av året. Hvert annet år erstattes septembermøtet gjerne med en tur.

Både spesialister blant medlemmene og andre har holdt foredrag på møtene om sine spesielle emner, ofte med historisk eller kunstnerisk innhold. Man har også hatt besøk av kjente heraldikere fra utlandet, således flere fra Sverige, Danmark og Storbritannia. I de senere år har møtene som regel vært i Norsk Slektshistorisk Forenings lokaler i Akersgata, i Ullevålsveien, i Lakkegata eller Øvre Slottsgate, de to nestsist nevnte også disponert av foreningene Slekt og Data (tidligere DIS-Norge) og Slekt og Data Oslo/Akershus).

Rogaland Lokalavdeling

I mars 2009 ble det dannet en Rogaland Lokalavdeling av Norsk Heraldisk Forening. Lokalavdelingen fikk agent Axel H. Leversen som lokalavdelingsleder. Senere har tingrettsdommer Henrik Lunde overtatt som kontaktmann. Man forsøker å arrangere ett årlig møte i Stavanger i nært samarbeid mellom den lokale ledelse og foreningens styre.

Forholdet til det nordiske «Heraldisk Selskap» og foreninger i våre naboland

Norsk Heraldisk Forening har et utstrakt samarbeid med det nordiske Heraldisk Selskap (Societas Heraldica Scandinavica – SHS) med opprinnelig bakgrunn fra Danmark. Fra stiftelsen i 1969 til 1988 var Norsk Heraldisk Forening formelt en underavdeling av SHS. De fleste av foreningens formenn har vært medlem eller varamedlem i SHS' styre, og flertallet av foreningens medlemmer er også medlem av SHS og mottar to ganger årlig Heraldisk Tidsskrift med et høyt, faglig nivå. SHS arrangerer dessuten nordiske konferanser hvert annet år på omgang mellom landene. Foreningen står også i nær forbindelse med de heraldiske foreninger i Sverige, Finland og Island.

Deltakelse i konferanser, kongresser o.l.

Normalt avholdes det hvert annet år en internasjonal genealogisk og heraldisk kongress. Kongressen i 2014 ble avholdt i Oslo, for første gang i Norge. Mellom disse avholder gjerne L'Académie internationale d'héraldique et kollokvium. Som foran nevnt avholder også Heraldisk Selskap (SHS) egne, nordiske konferanser hvert annet år. Via foreningen får medlemmene invitasjon til slike arrangementer.

Våpenbrevet

Fra 1975 ble et stensilert rundskriv til medlemmene kalt «Meddelelse til medlemmene». Til å begynne med inneholdt det stort sett praktiske opplysninger om foreningens program. Etter hvert kom det også opplysninger om andre heraldiske forhold. I 2002, nr. 64, endret bladet navn til «Våpenbrevet». I 2005 gikk man over fra A4-format til A5-format og høsten 2008 kom Våpenbrevet i farger. Våpenbrevet utkommer to eller tre ganger årlig som et fyldig og smakfullt medlemsorgan for foreningen-

Hjemmeside

Foreningen hadde lenge en egen hjemmeside, men utelukkende med en kort, generell opplysning om foreningen og kort om hva heraldikk er, samt en oversikt over styrets og utvalgenes sammensetning, det hele på norsk (bokmål) og engelsk. Opprinnelig kom man kun dit gjennom SHS' hjemmeside. For noen år siden fikk foreningen sitt eget domene; www.heraldikk.no. Foreningen arbeider iherdig for å gjøre hjemmesiden større og bedre for medlemmene og andre interesserte.

Foreningens merke

Fra 1981 hadde foreningen Baldisholteppets rytter med skjold og spyd som sitt merke tegnet av styremedlemmet Odd Fjordholm. I 2001 ble det utlyst konkurranse om et heraldisk våpen for foreningen. Først i 2005 ble foreningens skjoldmerke endelig fastsatt. I 2007 ble foreningens fullstendige våpen vedtatt med følgende tekst (blasonering): «Foreningens merke er i rødt skjold to oppvoksende, adosserte sølv stridsøkser med gull skjefter og med et gull skjold lagt over skjeftene. Skjoldet kan være utstyret med hjelm, vulst, hjelmklede og hjelmtegn. Hjelmtegnet er mellom to oppvoksende adosserte økser som i skjoldet, tre påfuglfjær delvis lagt over hverandre. Hjelmkledet er rødt med gull fôr.» Tegningene var utført av generalmajor Thorbjørn B. Bergersen.

Referanser

  1. Jf. årsberetningen for 2015, s. 2.
  2. Herværende artikkel om Norsk Heraldisk Forening bygger på versjon 23. mars 2014 forfattet av foreningens daværende formann Tom S. Vadholm med senere endringer.
  3. Jf. Våpenbrevet nr. 105, mars 2019, s. 2.
  4. Navneoversikten er hentet fra Norsk Heraldisk Forenings nettside, undersiden Utvalg (sist besøkt 9. mai 2016).

Eksterne lenker