| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

Folk i Modum og Tverrdalene (Sigdal, Eggedal og Krødsherad) 1250-1600

Folk i middelalderen og på 1500-tallet, publisert av Norsk Slekshistorisk Forening. Forfattet av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1990-2002.


Innhold
Alfabetisk ordnede biografier A-B, C-F, G-H, I-L, M-O, P-S, T-Å.
Anonyme personer; Tilnavns- og slektsnavnsregister; Stedsnavnsregister.
Registre over embeder og embedsområder (prester, proster, tinglag og lagdømme, syssel og len, lensmann)
Kilder (Dokumentfortegnelse for Modum og Tverrdalene)
Personnavnfrekvens.
Slektstavler (vil bli reservert for den trykte utgaven).

Registre over embeder og embedsområder
Sogn og prestegjeld
Hovland sogn, Olberg sogn og Holmen sogn var selvstendige sogn med egne prester på 1300-tallet - ihvertfall til ca 1360. Etter denne tid, trolig innen ca 1400, kanskje allerede på slutten av 1300-tallet, ble Hovland sogn og Olberg sogn innkorporert inn under Holmen hovedsogn. Den bevarte skrå eller forbønnsliste for Sigdal fra 1300-tallet inneholdt bare gårdsnavn i Holmen sogn. Dette begrunner, sammenholdt med at navnelistens tilkomst kan dateres til 2. del av 1300-tallet, at innkorporeringen ennå ikke ved denne listens tilkomst var funnet sted.

Sigdal prestegjeld besto i senmiddelalderen således av Holmen hovedsogn i Sigdal, Hovland annekssogn i Eggedal og Olberg annekssogn i Krødsherad.

Det senere Modum prestegjeld besto tilsvarende av Heggen sogn og Snarum sogn. Nykirke sogn på Modum var i senmiddelalderen en del av Sigdal prestegjeld, - slik på 1400-tallet og til omkring 1530, men hørte til Modum fra senest 1575.

Sigdal prestegjeld grenset i nord til Flå annekssogn i Nes prestegjeld i Hallingdal i Stavanger biskopdømme, i øst til Lunner annekssogn i Soknedalen i Norderhov prestegjeld (Soknedalen var periodevis underlagt Hole under-prestegjeld), i sør til Nykirke annekssogn i Modum prestegjeld (Heggen hovedsogn) og i vest til Lyngdal sogn i Flesberg prestegjeld. Modum prestegjeld grenset i sør til Eiker prestegjeld.

Embedsregistre

Prester
Heggen sogn på Modum (hovedsognet for prestegjeldet og prostens residens)

Torgeir 1323

Torstein Joarsson 1345-1371

Sira Gunnar (før 1400)

Sira Asle Torsteinsson 1400-1421

Herr Lavrans Petersson 1478-1487

Herr Mikkel Matsson 1512-1526 prost over Tverrdalene

Herr Hans 1557-58

Herr Lage Tommesson 1574-77

Holmen sogn i Sigdal (hovedsognet for prestegjeldet)

Peter Wilhelmsson (før 1460)

Sira Svennung Andersson 1454-1476

Olav Jansson 1502

Herr Nils Persson 1574-77

Annekssogn til Sigdal

Nykirke sogn, til Sigdal inntil reformasjonen, deretter til Modum

Eivind 1331

Olberg sogn i Krødsherad

"Foedrum" Agmundsson 1347

Tord 1359

Hovland sogn i Eggedal

Sigurd Sigvardsson 1328-1334

Rollag sogn

Asbjørn Jonsson 1425

Prosti
Sigdal og Modum prestegjeld (og kan hende Flesberg prestegjeld med flere andre prestegjeld?) hørte til Tverrdalene prosti i Hammer biskopdømme (belagt 1512). Prosti-tilknytningen ved tiden nest etter reformasjonen er uklar. I 1575 hørte prestegjeldene til Bragernes prosti.

Hammers biskops ombudsmann over Modum og Tverrdalene prosti

Alv Ormsson 1429 (nevnt 1421)

Oleiv Hallvardsson 1429

Audun Aulesson 1429

Amund Audunsson 1446

Tinglag og lagdømme
Etter den rettslige inndelingen hørte Sigdal prestegjeld til Tverrdalene tinglag (belagt 1480-t). Området var i et regionalt rettsområde i lag med Modum. Dermed hørte vel hele middelalderens Sigdal og Modum prestegjeld til Oslo lagdømme? det finnes belegg for tilkhørighet til både Oslo og Tønsberg lagdømme. Eiker hørte gjennom hele senmiddelalderen til Tønsberg lagdømme.

Syssel og len
Egne kongsombudsmenn opererte i Sigdal og Eggedal omkring 1300, - området lå sikkert verdslig til Tverrdalene. Sigdal (Holmen sogn) lå i 1350 lå til Tønsberg fehirdsle. Området Tverrdalene hørte sammen med Eiker og Modum i et eget syssel (slik 1380-tallet og en tid etter).

På 1500-tallet hørte Sigdal prestegjeld sammen med Modum prestegjeld til Bragernes fogderi (slik i Akershus lensregnskap 1557-58 og 1560-61; stiftsjordeboka 1574-77).

Sysselmann

Torgaut Jonsson (Smør) 1350

Benkt Nikulasson (Benkt Nikulassons ætt [væpnet arm]) 1388-1392 ff

Lensmann

Orm Eivindsson, lensmann på Modum og Tverrdalene 1460

Benkt Benktsson, lensmann over Tverrdalene 1464-1476, nevnt 1458-1476

Tore lensmann 1528-29Kilder

Dokumentfortegnelse for Modum og Tverrdalene (Sigdal, Eggedal og Krødsherad)

1224 DN II nr. 5.

1301 1.9 Oslo. DN VI nr. 68.

1303 14.9? [Eggedal.] DN XIII nr. 3.

1306 29.6 Oslo. DN XIII nr. 4.

1323 DN I nr. 170.

1325 17.10 Gulsvik i Flå. DN X nr. 16.

1328 24.7 [Eggedal.] DN XIII nr. 6.

1328 DN XI nr. 12.

1331 DN II nr. 185.

1332 DN VI nr. 140.

1334 25.11 Skrautval på Nykirke skogen (i Modum). DN I nr. 230.

1336 DN V nr. 113.

1336 DN VI nr. 148.

1340 DN X nr. 41.

1343 13.12 Hedenstad i Øvre Eiker. DN IX nr. 142; RN V nr. 674.

1345 DN III nr. 228.

1347 26.1 Albjørk i Sigdal. DN XXI nr. 76; RN V nr. 910. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.3 1653.

1348 DN II nr. 296.

1350 20.7 Vad i Sigdal. DN VIII nr. 156.

1359 27.10 Olberg kirkegård (i Krødsherad). DN XXI nr. 99.

1371 DN V nr. 266.

1371 DN VI nr. 275.

1375 DN VI nr. 288.

[ca 1350-80] [Sigdal.] DN VIII nr. 205.

1388 6.3 Akershus. DN I nr. 511. (Benkt Nikulassons forleningsbrev på bl.a. Tverrdalene.)

1389 15.2 Korbrødrenes kommune i Oslo. DN IV nr. 558.

1390 Oslo. DN V nr. 346.

1391 DN V nr. 348.

1392 16.4 Oslo. (Benkt Nikulassons forleningsbrev på bl.a. Tverrdalene.)

1392 15.9 Gilhus (i Frogner sogn i Lier). DN XXI nr. 185.

1392 DN I nr. 539.

1395 DN IV nr. 652.

1396 DN IV nr. 669.

1396 DN V nr. 372.

1398 14.12 Rud i Heggen sogn på Modum. DN XXI nr. 206.

1399 23.1 Løken i Haug sogn på Ringerike. DN IX nr. 191.

[ca 1400] [Sigdal.] DN XIII nr. 56.

1390-1400 DN IX nr. 192.

1400 DN XVI nr. 41.

1401 DN XIV nr. 21.

1404 DN IX nr. 199.

1405 DN IV nr. 744.

1407 3-9.2 Uten sted. DN XXI nr. 240.

1409 DN III nr. 592 eller 593.

1411 2.2 [Nedregarden i Sigdal]. DN XXI nr. 253.

1411 3.8 Hov i Holmens kirkesogn (i Sigdal). DN XXI nr. 256.

1413 DN IV nr. 791.

1414 4.4 Frogner kirke i Lier. DN XIII nr. 75.

1414 DN IX nr. 222.

1415 7.10 Rolsrud i Sigdal. DN XXI nr. 272.

1416 19.2 Lagmannsgården i Gol (i Hallingdal). DN I nr. 649.

1420 Reg.

1421 DN I nr. 673.

1422-23 sept [Hallingdal.] DN XIII nr. 88.

1424 17.6 Vatnås (i Sigdal). DN XXI nr. 302.

1425 31.1 Nørstegården i Bakke i Uvdal sogn (i Nummedal). DN IX nr. 239.

1429 6.5 Eiken i Holmen sogn i Sigdal prestegjeld. DN XXI nr. 312.

1429 DN VII nr. 385.

1430 8.9 Prestegården i Ål i Hallingdal. DN XV nr. 58.

1433 28.2 Ørpen i nordre stuen (i Krødsherad). DN XIII nr. 100.

1433 4.4 Olberg i Krødsherad. DN XXI nr. 338.

1438 13.1 Båsheim i Sigdal. DN XII nr. 198.

1438 Hegne. DN XVI nr. 105.

1439 DN III nr. 756.

1440 Kjøpsbrev Nos i Ål. Inntatt i utrykt dipl. 21.7 1645.

1441 2.11 Ukjent sted i Krødsherad. DN XXI nr. 401.

1443 7.1 Hoffar i Sigdal. DN XXI nr. 410.

1445 8.2 Olavsby på Snarum. DN XXI nr. 427. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.3 1653.

1445 DN IX nr. 295.

1446 14.5 Nordregården i Hval i Heggen sogn på Modum. DN VIII nr. 328.

1447 19.3 "Hægen" (Haugan i Sigdal eller Heggen på Modum). DN XVI nr. 160.

1448 3.3 Sigdal ("a Leggesz") (eller Leiknes i Flå). DN XVI nr. 162.

1449 DN I nr. 808.

1450 24.7 Teige (i Eggedal). DN XII nr. 217.

1450 DN IX nr. 312.

1451 lørdag etter kyrmessedagen. Gressvik (i Sigdal). DN V nr. 773.

1454 26.5 Frøvoll (i Eggedal). DN IX nr. 321.

1454 14.10 Nedregården i Holmen (i Sigdal). DN XVI nr. 181.

1454 14.10 Nedregården (i Holmen i Sigdal). DN XVI nr. 182.

1455 Reg. 41

1456 DN V nr. 797.

1456 DN III nr. 836.

1458 28.3 Horsrud i Haug sogn på Eiker. DN XXI nr. 492.

1458 Inntatt i åstedssak 1692-93 mellom Kodalen og Berget i Sigdal (Andreas Mørch, Sigdal og Eggedal III s. 984, 1175, 1214).

1459 11.6 DN XIII nr. 78.

1450-t. Vitnebrev. Inntatt i utrykt dipl. 21.7 1645.

1460 12.2 DN XVIII nr. 79.

("1460" DN XI nr. 212 - skal være 1560).

1461 26.10 Norderhov på Ringerike. DN VI nr. 558.

1464 15.6 Haugen i Holmen sogn i Sigdal. DN XVI nr. 221.

1464 Inntatt i RA-dipl-papir Localia, dat. Brones på Modum 28.2 1680.

1465 DN X nr. 232.

1466 DN VII nr. 465.

1470 28.9 Olberg i Krødsherad. DN I nr. 890.

ca 1470 Ulleland på Eiker. DN XXI nr. 603.

1471 15.3 Holmen (i Sigdal). DN VIII nr. 393.

1473 3.7 Røisland (i Uvdal sogn i Rollag prestegjeld i Nummedal). Utrykt avskr. i RA/KJ.

1476 13.1 Vad rette stevneby i Holmen sogn i Sigdal. DN XII nr. 601 (seglremmer til brev 15.6 1542).

1478 DN III nr. 921.

1479 10.3 Hallingdal. DN XXI nr. 584.

[ca 1480-90] Nes (i Hallingdal). DN XIII nr. 156.

1482 7.2 (Gulsvik) i Hallingdal. DN III nr. 936.

1483 26.7 Frøvoll i Eggedal. DN XIII nr. 149.

1483 30.9 Rette stevnebø på Olberg i Krødsherad. DN X nr. 259.

1483 DN IV nr. 993.

1485 3.12 DN II nr. 931.

1489 11.7 Nore i Krødsherad i Olberg sogn. DN XXI nr. 632.

1490 12.6 Kjøpsbrev. DN XVIII nr. 116. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.9 1652.

1490 Noss i Ål kirkesogn i Hallingdal. DN XV nr. 113.

1491 febr. [Eggedal.] DN XV nr. 116.

1491 2.12 Kopseng i Hovland sogn i Eggedal. DN XII nr. 259.

1495 10.1 Ringnes i Krødsherad i Olberg sogn. DN IV nr. 1020.

1497 6.2 Oslo. DN III nr. 1003.

1497 Inntatt i åstedssak 1692-93 mellom Kodalen og Berget i Sigdal (Andreas Mørch, Sigdal og Eggedal III s. 984, 1175, 1214).

1498 31.3 Kjøpsbrev. DN XVIII nr. 160. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.9 1652.

1498? Plettan (i Sigdal). DN XV nr. 123.

1499? 21.2 Vik i Flå kirkesogn i Hallingdal. DN XV nr. 125.

1500 22.11 Vike stevnestue på Modum. Vitneprov. Inntatt i 24-mannsdom Radipl. Holeskogen 16.6 1601.

1504 25.7 DN VII nr. 524.

1505 21.9 Noss i Hallingdal. DN XXI nr. 694.

1512? 18.12 Heggen (i Modum). DN XII nr. 279.

1513 30.4 Stevning (i Haug sogn på Eiker). DN XV nr. 143.

1513 Reg. 40

1514 2.6 DN IV nr. 1067.

1516 23.7 DN IV nr. 1072 (også om Ringerike).

1517 15.11 Nore (i Krødsherad). DN III nr. 1076.

1518 Kjøpebrev på del av Bergan, Sigdal. Inntatt i utrykt dipl. [juni] 1583.

1521 10.2 [Sigdal.] DN XIII nr. 182.

1522 23.2 (Hallingdal). DN XXI nr. 735.

1522 20.9 (22.2?) Inntatt i Ra-dipl-papir Localia, dat. Brones på Modum 28.2 1680.

1524 14.5 Frøvoll (i Hovland sogn i Eggedal i Sigdal prestegjeld). DN VIII nr. 521.

1524 DN IV nr. 1084.

1527 30.5 Holmen (i Sigdal). DN VIII nr. 560.

1530 7.6 Hammer. DN XXI nr. 770.

1537 1.11 [Krødsherad.] DN V nr. 1089.

1537 Ulberg. Kjøpsbrev. Inntatt i Ra-dipl-papir Ulberg 29.10 1642.

1538 DN XIII nr. 643.

1538 DN XIII nr. 644.

1540 Forliksbrev om dele. Inntatt i Innl. dipl. avskr. i RA 3.2 1646.

1540 Avskrift eller referat i en kilde fra 1600-tallet: angivelig skifte etter Narve på Kopseng. Ukjent kildetekst.

1541 9.2 Kjøpsbrev. DN XVIII nr. ?. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.9 1652.

1541 1.10 Ringnes i Krødsherad. DN XXI nr. 855.

1542 15.6 Sattekleiva mellom Arnestad og Ødeberg (i Flesberg). DN XII nr. 601.

1542 23.6 [Sigdal.] DN XIII nr. 671.

1543 13.5 Hestegården ved Holmen kirke (i Sigdal). DN XIII nr. 674.

1543 5.10 Fossem i Rollag sogn (i Nummedal). DN VI nr. 752.

1543 Gjenløsningsbrev. Inntatt i Ra-dipl-papir Ulberg 29.10 1642.

1545 24.5 Fr¢voll. DN XXI nr. 897.

1545 25.10 Holmen (i Sigdal). DN XIII nr. 681.

1547 21.2 Lo (på Eiker). DN X nr. 728.

1549 26.11 Hoffar (i Sigdal). DN XII nr. 627.

1552 23.2 Rollag (i Nummedal). DN XXI nr. 967.

1552 Ordskurd om del av Bergan, Sigdal. Inntatt i utrykt dipl. [juni] 1583.

1553 Ordskurd om del av Bergan, Sigdal. Inntatt i utrykt dipl. [juni] 1583.

1554 25.5 Holmen (i Sigdal). DN XXI nr. 998.

1555 12-mannsdom. Inntatt i Innl. dipl. avskr. i RA 3.2 1646.

1558 3.1 Søndrol (i Hol i Hallingdal). DN XIII nr. 710.

1560 ("1460") DN XI nr. 212.

1562 22.3 Olberg. Utrykt. RA-dipl.

1563 13.3 Rakkestad på Eiker. DN X nr. 762.

1563 27.3 Gulsvik i Flå kirkesogn i Hallingdal. DN X nr. 763.

1563 17.4 Hovland (i Sigdal prestegjeld). DN XXI nr. 1105. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.3 1653.

1563 Ringnes i Krødsherad.

1563 Gulsvik (i Flå sogn i Hallingdal). DN X nr. 765.

1565 10.2 Provsbrev. Inntatt i innl. dipl. 1679 20.6.

1565 30.6 Grasvik i Holmen sogn i Sigdal. DN XIII nr. 730.

1565 10.8 Børgen. RA-dipl.

1567 30.8 Holmen (i Sigdal). DN VIII nr. 815.

1568 7.6 Frøvoll i Hovland sogn i Eggedal. DN XI nr. 730.

1570 28.9 Lunde i Uvdal sogn i Rollag prestegjeld i Nummedal. DN XI nr. 738.

1570 1.11 RA-dipl. Holmens hestevoll. Provsbrev.

1572 20.10 Knive. Innl. dipl. RA-dipl. Makeskiftebrev.

1573 17.6 Buskerud. Stadfesting av odelsløsning. Innlånt diplom, xerox-kopi av orig. og avskrift.

1573 udat. RA-dipl. Vitnebrev om skjøtning på 4 øresbol i Gren søndre.

1578 Inntatt i åstedssak 1692-93 mellom Kodalen og Berget i Sigdal (Andreas Mørch, Sigdal og Eggedal III s. 984, 1175, 1214).

1580 Kjøpsbrev. Inntatt i RA-dipl-papir Ulberg 29.10 1642.

1582 16.4 RA-dipl. S. Gren. Vitnebrev om overdragelse av 1/2 fj. rente i Åby og halve Bergan, Sigdal.

1582 29.4 Holmen kirke. Inntatt i delegangsbrev RA Innlån 7.7 1681.

1582 13.5 Olberg kirke. Inntatt i delegangsbrev RA Innlån 7.7 1681.

1583 17.2 Innl dipl-papir. Eiker. Makeskifte.

1583 3.4 Modum. RA-dipl, Fra DRA 1937 No. Saml 5, fasc 14, 89b.

1583 [juni] mandagen i lagtinget. RA Innl. dipl. Tønsberg rådstue. Lagtingsdom om 8 øresbol i Bergan, Sigdal. Fremlagt i retten brev: ordskurd 1552, ordskurd 1553, kjøpebrev 1518

1584 8.9 Bolstad. RA-dipl.

1585 18.4 RA-dipl. Makeskifte om Fossum.

1587 14.9 Sigdal. Innl dipl AM fasc CIII 38.

1588 Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.3 1653.

1589 (Krødsherad). Finne-Grønn: Dipl.Ring. 13.

1589 (Krødsherad). Utrykt. RA-dipl. Skjøte på 4 sett. i Lesteberg. mv.

1590 28.3 Ulleland. RA-dipl.

1593 14.1 Innl dipl Tråen i Rollag. Også RA-dipl.

1593 21.5 Nes prestegård i Hallingdal. Inntatt i 24-mannsdom Radipl. Holeskogen 16.6 1601.

1593 24.11 RA-dipl. Jordebytte. Se Mo i Rollag.

1593 15.12 RA-dipl. Makeskiftebrev.

1593 21.12 Ringnes (i Krødsherad). Finne-Grønn: Dipl.Ring. 14.

1593 Gjenløsningsbrev. Inntatt i RA-dipl-papir Ulberg 29.10 1642.

1594 23.5 Hole. Inntatt i 24-mannsdom RA-dipl. Holeskogen 16.6 1601.

1594 14.6 Grasvik i Sigdal. Inntatt i 24-mannsdom Radipl. Holeskogen 16.6 1601.

1594 24.6 Inntatt i 24-mannsdom RA-dipl. Holeskogen 16.6 1601.

1594 10.7 Dom. Inntatt i 24-mannsdom RA-dipl. Holeskogen 16.6 1601.

1595 16.3 RA-dipl-perg. Se Rud.

1595 16.6 RA-dipl. Solum. DN XIII nr. 56.

1596 15.5 Askjum. Deichm. dipl 24,22 perg. Arveskifte.

1598 3.3 RA-dipl. Sund i Sigdal. Arveskifte.

1598 10.4 Langerud på Snarum. RA-dipl. Pantevrev.

1598 24.2 Viker på Modum. RA-dipl.

1598 25.4 Øverby i Sigdal. Dom. Innl dipl II nr 68.

1598 28.5 Overby. Brev om jordeskifte. Innl. dipl-perg.

1598 30.9 Haugen stevnestue i Sigdal. 6-manns dom i arveskifte. RA-dipl.

1598 Kjøpsbrev på Pletan. Inntatt i utrykt dipl. 21.7 1645.

1600 8.8 Solum. Innlånt dipl. Makeskiftebrev 4 kyrlag i Blekeberg Østre. Jfr. Solum.

1600 20.11 Ringnes. RA-dipl.

1601 25.5 Arveskifte. Inntatt i RA-dipl-papir Ulberg 29.10 1642.

1601 16.6 RA-dipl Holeskogen RA-dipl. 24-manns dom. Inntatt dom 10.7 1594; vitneprov 22.11 1500 Vike stevnestue på Modum; Nes prestegård i Hallingdal 21.5 1593; Hole 23.5 1594; 14.6 1594 Grasvik i Sigdal; 24.6 1594.

1609 25.9 Prestgarden i Eggedal. Makeskifte. RA-dipl.

1612 15.11 RA-dipl. Skiftebrev, Bergan. Se Hoffar.

1632 Arveskifte. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.9 1652.

1642 29.10 Ulberg. RA-dipl papir. Inntatt: kjøpsbrev Ulberg 1537, gjenløsning 1543, kjøpsbrev 1580, gjenløsning 1593, arveskifte 25.5 1601 mfl.

1645 DN XV nr. 565. Inneholder dipl. :

1645 21.7 Medalen. RA reg. Nordiska Museet i Stockholm. 6-manns-dom om beiterett for Eggedal. Lagt frem eldre makeskiftebrev. Se DN XV nr. 123, 113, 116.

1645 21.7 Medalen. Innlånt perg, avskrift i RA. Inntatt: kjøpsbrev Pletan 1598; kjøpsbrev Nos i Ål 1440, Vitnebrev 145?.

1646 3.2 Houffven alm. tingstue. Innl. dipl? Avskrift i RA. 6-manns dom. Innhold: bl.a. forliksbrev om dele 1540, 12-mannsdom 1555.

1652 21.9 RA-dipl-perg. Inntatt kjøpsbrev 12.6 1490 (DN XVIII nr. 116), 31.3 1498 (DN XVIII nr. 160), 9.2 1541 (DN XVIII nr. ?), med flere.

1653 21.3 Hole. RA-dipl-perg. Sorenskriver- og 6-manns dom om bygselsrett. Innlagt: Vitnebrev Albjørk 26.1 1347 (DN XXI 76); Olavsby på Modum 8.2 1445 (DN XXI 427); Hovland 17.4 1563 (DN XXI 1105; 1588, m.fl. yngre brev.

1679 20.6 Innl. dipl. Heri: provsbrev 10.2 1565 mfl. yngre.

1680 28.2 Brones på Modum. RA-dipl-papir Localia, Krødsherad. Inntatt dipl. 20.9 (22.2?) 1522, 5.4 1464.

1681 7.7 RA Innlån, delegangsbrev. Inntatt: Olberg kirke 13.5 1582; Holmen kirke 29.4 1582.

1682 5.4 Skartum tingstue. RA-dipl-papir. Innlagt: bl.a. DN XII nr. 217.

1692-93 Åstedssak mellom Kodalen og Berget i Sigdal; skal det være lagt fram brev fra 1458, 1497 og 1578 (Andreas Mørch, Sigdal og Eggedal III s. 984, 1175, 1214). Ukjent kildested.

Falskt? "Ramstad i Holmen sogn i Sigdal 1331 18.6" DN IX nr. 102.

Regnskaper

1514 Gjengjerden av Modum, Sigdal, Tverrdalene, NRJ I s. 28-29.

1528 Manntallet for gjengjerden av Bragernes [len]: Sigdal (49 b¢nder), NRJ IV s. 82-84; Manntallet av Krødsherad (14 b¢nder) s. 87; manntallet av Modum (51 bønder) s. 88-89.

1529 Sakefall i Akershus lensregnskap 1528-29, NRJ IV s.

1557-58 NLR I, s. 55.

1560-61 NLR II, s. 84.

Personnavnfrekvens

Kvinnenavn
Gurid, Gudrid, Gyrid, Guri, Guro 8 = 9,2%

Sigrid, Siri 6 = 6,9%

Bergitte, Birgitte, Birgit 5 = 5,7%

Groa, Gro 5

Ingeborg (Ingebjørg) 5

Anne 4 4,6%

Gudbjørg 3 3,4%

Gurun, Guren, Gudrun 3

Helga (Helge) 3

Liv, Live 3

Brynild 2

Gunnbjørg 2

Gunnild 2

Ingeleiv 2

Margareta, Margrett 2

Ragna 2

Åsa 2

Åsta 2

Adelis 1

Anbjørg 1

Asbjørg 1

Astrid 1

Atlaug 1

Barbra 1

Cecilie 1

Eldrid 1

Elin 1

Fride 1

Gjertrud 1

Gunna 1

Gunnor 1

Herborg 1

Jorunn 1

Karen 1

Kristin 1

Maline 1

Ragnild 1

Rangdid 1

Ronnog 1

Sunnive 1

Tarann 1

Torgunna 1

Ulvild 1

Una 1

SUM 87 (44 ulike navn)

Mannsnavn
Olav 93 = 6,9%

Hallvard (Halvor) 65 = 4,9%

Bjørn 50 = 3,7%

Jon 50

Helge 37 = 2,8%

Torstein, Tosten 37

Torgeir, Torger 32 = 2,9%

Anders, Andres 31 = 2,3%

Eivind (Even) 31

Kjetil, Kittil, Kjell 31

Peter, Per 28 = 2,1%

Lavrans, Laures, Laurits, Lass 27 = 2,0%

Amund, Augmund, Agmund, Omund 23 = 1,7%

Rolv 23

Erik (Eirik) 20 = 1,5%

Knut 20

Nikolas, Nikles, Nils, Nisse 19 = 1,4%

Tord 19

Asle 18 = 1,3%

Gunnar (Gunner) 18

Gudbrand (Gulbrand) 17 = 1,3%

Reidar, Redar, Reder 17

Sigurd, Sjurd, Siver 17

Øystein, Essten 15 = 1,1%

Guttorm 14 = 1,0%

Orm 14

Alv 13

Eiliv (Ellev) 13

Solve, Salve 13

Torgils, Torgjuls, Truls 13

Tore 12

Arne 11

Aslak 11

Gjermund 11

Gudulv (Gul) 11

Svein (Sven) 11

Engelbret 10 = 0,7%

Jens 10

Narve 10

Torkjell, Torkel 10

Torleiv 10

Audun 9

Bent (Benkt) 9

Håvard 9

Mattis, Mats 9

Ånund, Anund 9

Asbjørn 8

Ivar 8

Klemet 8

Erland (Erlend, Ellend) 7

Trond 7

Berger, Birger, Ber(dor?), Borgar 6 = 0,4%

Bård 6

Gunnulv 6

Harald (Harild) 6

Toralde, Tarald 6

Torbjørn 6

Erling (Elling) 5

Gunnbjørn 5

Hallkjell 5

Kristoffer 5

Vigleik 5

Arnulv 4

Dyre 4

Gjest 4

Gunnleik 4

Hallstein 4

Henrik 4

Herbrand 4

Håkon 4

Jakob, Jeppe 4

Jorund, Jarund 4

Jørgen 4

Odd 4

Magnus, Mogens, Mons 4

Mikkel 4

Roar 4

Sevat, Sigvard, Syvat 4

Søren (Severin) 4

Torgrim 4

Vebjørn 4

Vidar 4

Åsmund, Osmund, Asmund 4 = 0,3%

Aule, Olve 3

Arnstein 3

Endre, Eindride 3

Finngard 3

Gard 3

Gaute 3

Gudleik 3

Hans 3

Oleiv 3

Kolbjørn 3

Morten 3

Nub 3

Pål 3

Rane 3

Svennung 3

Tormod 3

Asgeir 2

Bjarne 2

Brønnild 2

Brynjulv 2

Finn 2

Gunne 2

Grim 2

Herbjørn 2

Hjørmund 2

Hunnulv 2

Joar 2

Jusse, Jøns 2

Kristen 2

Lidvard 2

Nerid 2

Ottar 2

Sebjørn 2

Sindre 2

Stein 2

Stillaug, Stillog 2

Stolv 2

Tomas 2

Torvard 2

Tove 2

Ulv 2

Åsulv 2

Ulvrekar 1

Valdjuv 1

Verbrand 1

Vegeir 1

Viger 1

Wilhelm 1

Ørjen 1

Tolv 1

Torodd 1

Tryg 1

Tjodulv 1

Tjøstolv, Tjøstel 1

Toralv 1

Torgaut 1

Rormag 1

Rudulv 1

Sigbjørn 1

Simon 1

Skule 1

Staffan 1

Steinrov 1

Redulv 1

Rellik 1

Repper 1

Roald 1

Roland 1

Rollaug 1

Ljot 1

Lodin 1

Megin 1

Palme 1

Lage 1

Levor 1

Liv 1

Karl 1

Klaus 1

Kytulv 1

Jahann 1

Jan 1

Joke 1

Henning 1

Hergjuls 1

Hervor 1

Hjerleik 1

Hæmod 1

Køke (Joke?) 1

Hall 1

Hallbjørn 1

Halldor 1

Hallgrim 1

Hallrod 1

Heborg 1

Grunde 1

Gudbjørn 1

Gumme 1

Gifvor 1

Gisle 1

Gjert 1

Gjeval 1

Gjord (Gyrd) 1

Gløder 1

Gregorius 1

Greip 1

Grjotgard 1

Fibian 1

"Foedrum" 1

Folkvard 1

Dominikus 1

Einar 1

Eker 1

Anbjørn 1

Armod 1

Arnvid 1

Asgaut 1

Assar 1

Aude 1

SUM 1339 (201 ulike navn)