Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560-1611 (Del 3)

deres sotteseng». Trygge Kristensson hadde derfor sendt (to) menn til dem for å innhente deres ord. Under saken forteller Ånon Løvoll og Stian Åsbie at Ingeborg fortalte dem at hennes far hadde bodd på His, og at han flyttet derfra og til Bie. Hun visste at det het Strømsbu, som de da hadde til «Buoder». Det andre, ovenfor tjernet, kalte de Biekjærr (NHKI-avskrift av AAA- diplom folioark, nr. 338 (3). 1255. Ingeborg; ; Lyngsvann(?); Mandals len;. I en sak for Herredagen i Skien 16.8 1613 møter Salve Osmundsson på Trøe i Nedenes len som saksøker på vegne av seg selv og sine søsken. Sammen med Åse Timenes og hennes barn har han stevnet følgende personer for odelsretten til gården Trøe: Vrål Støles arvinger i Sannidal i Bratsberg len, Eivind Flosta i Flosta sokn i Nedenes len, Tomas Bjelland (i Tromøy), Tarald "Haffuos" arvinger (Hove eller Høvåg?) som er Nils og Ola og deres søster Åshild, Jngeborrig Liungsmandt i Mandals leenn, Torborg Fjære (i Fjære), Åse "Ronnass" (Røynås i Birkenes?), Gjertrud Vallesvær (i Høvåg), Vrål Solberg (i Holt) og Tore Steindal (i Høvåg). På Herredagen i 1613 er det bare Tore Håvardsson på Steindal og Tomas Amundsson på Bjelland som møter, men de har med fullmakt fra Rolv Vrålsson, Vrål Torgrimsson, Eivind Flosta, samt Ola og Nils Taraldssønner og deres medeiere. Herredagen avsier dom om at begge parter må respektere en forlikskontrakt inngått 11.6 1602 (for ytterligere saksinfo, se Tore Håvardsson Steindal). Merknad (PRC): "Liungsmandt" henspiller trolig på et stedsnavn, men ordet kan være så forvrengt at endelsen -mann f.eks skulle vært - vann eller -land (NHD, 2. r., bd III, s 55–58). 1256. Ingeborg; ; Skarpenes; Øyestad;. Slekt: Gift med Åsulv Skarpenes og mor til Eiliv og Anders Åsulvssønner, muligens også til Stian Åsulvsson. Kilder: Under en markegang 15.5 1600 mellom Åsbie og Bie på den ene siden og Klådeborg på den andre siden, nevnes det at "de Klådeborgs eiere", Eiliv og Anders og deres mor Jngeborig ulovlig har hogd eiketømmer i et omtvistet skogsstykke opp til Sørsvatn, til tross for at det var fredet siden en oppsettelsesdom 27.9 1595. Det refereres også til seks menns provsbrev datert 6.10 1595, men her gjengis ingen navn. Videre oppgis det at Åsulv Skarpnes var far til Klådeborgs eiere, brødrene Stian, Eiliv og Anders Åsulvssønner, som nå gjør krav på skogsstykket. De kan imidlertid ikke føre bevis i denne omgang, og skogen fredes i påvente av at saken skal opp igjen til høsten (AAA-diplom papir, AA 1032, nr 11). 1257. Ingeborg; Asbjørnsdotter; Åmland; Spangereid;. Slekt: Gift med Sommund Gunnarsson, siden med Jon Sjurdsson. Kilder: Seks lagrettemenn i Lista len og tingskriveren i Audnedal dømmer 28.11 1614 i en tvist mellom Åsulv og Bjørn Sommundssønner og deres "medbrødre" på den ene siden og Jon Sjurdsson på Åmland på den andre siden. Tvisten gjelder åsetet på Valle prestebols jord Åmland (i Spangereid, jf merknad). Åsulv og Bjørn mener at de bør følge gården, både fordi den ble ryddet og bebygd av øde av deres "godfar" (dvs bestefar) Gunnar Jåsund og fordi deres far Sommund Gunnarsson og deres mor Ragnhild hadde store omkostninger med å hevde gården fra fremmede folk og få festet den fra jorddrotten. De hevder at Jon og hans kvinne er fremmedfolk, men at Jons kvinne som deres stemor sitter med et bygselsbrev som soknepresten herr Peder en gang ga deres far. Jon og hans kvinne Ingeborg svarer under ed at de ikke vet hvor dette brevet befinner seg. Selv viser de retten tre bygselsbrev som herr Peder Claussøn ga dem. Det første bygselsbrevet, datert Valle 6.12 1610, har soknepresten utstedt til Jngeborrig Aßbiørnßdatter . Herr Peder nevner her at han er klar over at Gunnar Åmland tok gården med eikeskog opp av øde og brukte den resten av sitt liv. Han vektlegger dog et ønske fra dennes avdøde sønn Sommund, som også bygslet Åmland på livstid, om at gården skal forsørge hans enke og tre umyndige barn fremfor hans voksne barn, som han allerede har hjulpet til "manns". Det neste bygselsbrevet, datert Valle 28.5 1611, utstedes til Jngeborg Amlanndt og ungkaren Jon Sjurdsson, som hun skal eller har ektet. I det siste bygselsbrevet, utstedt fra Valle 20.10 1613, nevner herr Peder at det har oppstått en bygselstvist.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY4NjUz