| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Kilder

Sist ajourført:
11.03.2005

 

Rentekammerets
norske bestallinger
1660-1814


INNHOLD

Forord

A-B

C-F

G-H

I-L

M-Q

R-Ø


 

RENTEKAMMERETS NORSKE BESTALLINGER

RENTEKAMMERETS NORSKE
BESTALLINGER 1660-1814

R-Ø

Ramshart, Christian Henrik Mathiesen, kopist i det for Bergens stift, Søndmør undtat, og Christiansands stift oprettede kontor, henlagt under 4. byraa ved vort norske Kammer, 6 dec. 1771.

- Christian Henrik Mathiesen, hittil fuldmægtig i Bergens og Christiansands stifters kontor ved Rentekammeret; foged i Søndmørs fogderi under Romsdals amt istedetfor Mads Sørensen, som er forflyttet, 12 aug. 1779. Se Nordløf, A.

- Hans, auditør; virkelig kammerassessor 2 april 1761.

- Mathias Cort, forhen fuldmægtig i Kammerkancelliet paa Rentekammeret; stiftamtsskriver over Trondhjems stift i kancelliraad Chr. Ulrik Tønders sted 4 nov. 1741. Konf. 7 okt. 1746. Se Waager, G.

Randulf, Jens Pedersen, foged over Guldals fogderi i Trondhjems amt 3 okt. 1670.

- Peder, foged over Inderøens fogderi i Trondhjems stift istedetfor Henrik Hønne, som er dimittert, 20 febr. 1759. Konf. 17 juni 1766. Se Gunnerus, N. D.

- Søren, foged over Saltens fogderi i Jesper Andersen Kolderups sted, som er dimittert, 19 nov. 1714. Konf. 16 mai 1731. Se Myhre, N.

Rantzau, Frederik, kammerjunker; stiftsbefalingsmand over Trondhjems stift og amtmand over Trondhjems amt i Christian de Stockfleths sted, som er forflyttet, 5 dec. 1747. Se von Grambow, D. O.

- Peder, greve; ritmester i Norge 16 april 1667.

von Rappe, Frederik Otto, ridder, generalmajor av infanteriet og forhenværende oberst over et gevorbent regiment tilfots i Norge; stiftsbefalingsmand over Akershus stift og amtmand over Akershus amt i avg. Peter Neves sted 28 april 1740. Konf. 13 dec. 1746.

Rasbeck, Christian, foged over Nordmørs fogderi i Trondhjems amt 20 mai 1676.

Rasch, Christian, bestall. av 14 febr. 1764 som tolder ved Langesunds toldsted istedetfor Thomas Lange, naar denne dør eller tjenesten ellers blir ledig, konf. 23 juli 1772. – Resol. 2 juli 1772.

- Niels Axelsen, foged over Vesteraalen, Andenes og Lofotens fogderi i Andreas Brøggers sted 4 dec. 1745. Konf. 4 juli 1747. Se Krog, T.

- Oluf Steen, foged over Inderøens fogderi i avg. Jacob Hammonds sted 21 febr. 1735. Jfr. Jens Tausan.

- Oluf Steen, toldbetjent ved Bergens toldkammer i avg. Peter Andersen Wormarcks sted 25 juni 1735. Konf. 13 juni 1747.

Rasmussen, Anders, bestall. som tolder ved Søndhordlens tolderi , konf. 24 april 1661. Konf. 2 aug. 1670.

- Anders, og Johan Dideriksen, bestall. som forvaltere over sagbruket i Trondhjems len og særdeles i Nordmør, Fosen, Stjørdal, Orkedal, Guldalog Strinden fogderi konf. 10 okt. 1661.

- Anders, kontrolør ved Mandals toldsted 20 mai 1710.

- Anders, visitør ved Fredrikstad toldsted 8 juni 1711. Se Scavenius, P. N.

- Christian, toldbetjent ved Bergens toldsted, da Jørgen Christophersen med stor legems svakhet er beladt, saa han ei selv altid sin bestilling kan betjene, 30 juli 1677.

- Christian, overtoldbetjent i Bergen 29 jan. 1698.

- Claus, toldbetjent i Romsdalen. [Original findes i Fr. III Bestall. 1663-67 sub. dato 30 mai 1663.]

- Claus, se Haderslev, C. R.

- Hans, undertoldbetjent i Flekkefjord 12 juli 1662.

- Hans, toldbetjent i Fredrikstad 28 nov. 1670.

- Jens, konsumptionskontrolør ved konsumptionen i Christiansand 23 dec. 1680.

- Jens, toldbetjent og visitør over trælasttienden ved Christiansands toldsted 23 dec. 1682.

- Jens, toldbetjent og visitør ved Langesunds toldsted i forrige visitør Søfren Bygballs sted 1 okt. 1685. Konf. 27 jan. 1700. Se Hattum, L.

Rasmussen, Jens, slotsfoged paa Akershus og foged over Aker og i Follo fogderier 19 mai 1699. Konf. 2 dec. 1699.

- Johannes Peter, hittil kopist i Bergens og Christiansands stifts renteskriverkontor under Rentekammeret; foged for Fosens fogderi i Trondhjems amt i den removerte Poul Berentzens sted 6 jan. 1796. Se Gram, C.

- Johannes Peter, hittil foged for Fosens fogderi i Søndre Trondhjems amt; foged for Hedemarkens fogderi i Hedemarkens amt istedetfor assessor Christian Ludvig Spärch, som efter ansøkning er entlediget, 7 mars 1806.

- Peder, toldvæsenets maaler i Drammens tolderi 26 mars 1673.

- Rasmus, visiterer ved Søndhord amts toldsted 22 juni 1669. Konf. 4 sept. 1670.

- Søfren, foged over Inderøens fogderi i Trondhjems amt 13 jan. 1677.

Ravn, Rafn, Raufn, Caspar Conrad, assessor i politiretten i Kjøbenhavn; amtmand for Nordre Trondhjems amt 16 jan. 1805.

- Christian, tolder i Romsdalen 23 jan. 1667. Konf. 8 aug. 1670.

- David Johan, hittil foged for Senjens og Tromsø fogderier under Finmarkens amt; foged for Namdals fogderi under Trondhjems amt i avdøde Pleyms sted 19 mai 1802. Se Plesner, B.

- David Johan, hittil kopist i det Bergenske og Christiansandske kontor under Rentekammeret; foged for Senjens og Tromsø fogderier under Finmarkens amt istedetfor Peter Krejdal, som er forflyttet, 26 aug. 1801. Se Thams, J. F.

- Emanuel, hittil sekretær for det jyske og hollandske landvæsens Kontor under Rentekammeret; amtmand for Ringerike, Hallingdal, Eker og Buskerud amt i avdøde Herman Langes sted 17 juni 1803. Se Wedel Jarlsberg, H.

- Jacob, toldbetjent i Romsdalen 29 mars 1669. Konf. 10 dec. 1670.

- Jacob, toldbetjent i Romsdalen 29 jan. 1698.

- Jens Pedersen, adjungert toldbetjent ved Bergens toldsted hos den nuværende overtoldbetjent Otto Ahlewelt (uten løn saalænge sistnævnte lever, men med ret til at sukcedere denne) 23 febr. 1726.

- Jens Pedersen, bestall. av 23 feb 1726 som overtoldbetjent ved Bergens toldsted kon f. 16 mai 1731. Se Carlheim, B. G.

- Knud, skoginspektør ved Aardalske kobberverks underliggende skoger 8 mars 1723.

- Peder Ottesen, overtoldbetjent og strandfoged over Trondhjems amt utenfor Agdenes 8 mars 1663.

Rawert, Henrik, kontrolør ved Christiania toldsted 14 juni 1713. Konf. 1 mars 1731 og 2 juni 1747. Se Rosenfelt, C.

Reich, Christopher, forrige sekretær ved flaaten; stiftamtskriver over Bergens stift i Henrik Cocks sted 4 okt. 1684. Konf. 6 jan. 1700. Se Mohrsen, C. J.

Reichwein, Lorentz, generalmajor av infanteriet og fhv. amtmand over Rendsborg amt; stiftsbefalingsmand over Akershus stift [amtmand over Akershus amt] i avg. konferensraad og ridder Wilhelm de Tonsbergs sted 6 okt. 1731. Se Benzon, J.

Reielsen, Rasmus, foged over Raabyggelagets fogderi i Claus Michelsen Andrups sted 13 april 1697. Konf. 26 dec. 1699. Se Cornelisen, Cornelius.

Reiersen, Lars, forrige skaktstiger; overstiger ved Kongsberg sølvverk 31 jan. 1724.

Reinicke, Christian, holzførster Søndenfjelds 30 april 1739.

Reisner, se Resen.

Reitzer, Christian, etatsraad; stiftsbefalingsmand over Trondhjems stift og amtmand over Trondhjems amt i avg. konferensraad von Ahnens sted 25 jan. 1723. Se Benzon, J.

Resch, Georg Frederik, hittil kopist i Rentekammerets danske og norske Kancelli; foged for Senjen og Tromsø fogderi i Finmarkens amt istedetfor Johan Nicolai Klingenberg, som er forflyttet, 3 okt. 1810. Se Krog, J C.

- Wolfgang Sigismund, tolder ved Tønsberg toldsted i avg. Jens Christiansens sted 19 mai 1732. Konf. 4 juli 1747.

Resen, Anders Hansen, bestall. som tolder i Flekkerø konf. 24 aug. 1662.

- Niels, foged over Søndhord lens fogderi i Bergenhus amt 11 jan. 1668. Konf. 18 okt. 1670.

- Wilhelm, forrige kommandør tilsjøs; amtmand over Lister og Mandal 23 juni 1718. Konf. 5 mars 1731. Se Stoud, J.

Rested, Hans Rasmussen, foged i Rakkestad, Heggen og Frølands fogderi istedetfor kammerraad Peter Fehmann, som avstaar tjenesten til ham, 20 sept. 1751. Konf. 21 okt. 1766. Se Lie, A.

- Rasmus, fuldmægtig i Rentekammerets 1. Nordenfjeldske kontor; foged for Nordmørs fogderi i Romsdals amt istedetfor Christian Frederik Junge, som er entlediget, 19 juli 1813.

Reuss, Henrik, greve av Reuss og til Plauen, kammerherre, ridder; stiftsbefalingsmand over Christiansands stift og amtmand over Nedenes amt i Carl Juels sted 20 april 1742.

Rhode, Ulrik Anton, kontrolør ved Langesunds toldsted i avg. Jens Wæhrs sted 11 mai 1712.

Riber, Angrim, kontrolør ved Fredrikshalds toldsted i hans far Niels Jacobsen Ribers sted, naar denne dør eller tjenesten ellers blir ledig, 4 dec. 1725 (ifølge Res. av 24 nov. s. a.).

- Angrim, kontrolør ved Fredrikshalds toldsted i hans avg. far Niels Jacobsen Ribers sted 30 mars 1733. Se Leth, J. C.

- Henrik Henriksen, foged over Tromsø fogderi i Nordlandene i Lauritz Hansen Løfbergs sted 25 mai 1689.

- Henrik, foged over Senjen og Tromsø fogderier i Jørgen Jørgensens sted 15 jan. 1695. Se Jørgensen, Jørgen.

Riber, Jørgen Jørgensen, foged i Bamle, se Jørgensen, Jørgen, og Herstad, R P.

- Niels Jacobsen, kontrolør ved Fredrikshalds toldsted 23 aug. 1713. Konf. 25 mai 1731. Se Riber, A.

Rieck, Jacob, tolder i Øster-Risør i avg. Cort Jensens sted 5 aug. 1735. Konf. 4 juli 1747. Se Florentz, H. J.

Riedeman, Johan Gustav, tolder ved Arendals toldsted i avg. Anthon Günther Hillings sted 27 mai 1713.

- Johan Gustav, kommerceraad; bestall. av 27 mai 1713 som tolder ved Arendals toldsted konf. 25 mai 1731 og 18 juli 1747.

- Johan Gustav, kommerceraad samt tolder ved Arendals toldsted; kammerraad 5 aug. 1735. Se Ebbell, A.

Riegels, Andreas, skiktmester ved Kongsberg sølvverk i den til bergrevisor forfremmede Peter Knophs sted 21 aug. 1771. – Res. 16. juli s. a.

- Lucas, skiktmester ved Kongsberg sølvverk 5 aug. 1738. Konf. 12 juli 1747 og 20 jan 1767.

- Lucas, skiktmester ved Kongsberg sølvverk; tillike skriver ved Bergamtsretten s.steds i raadmand og byfoged Caspar Lorentz Wildhagens sted, som er entlediget, 19 sept. 1757.

- Lucas, bergamtsskriver og skiktmester ved [Kongsberg] sølvverk; virkelig kammerassessor 1 nov. 1760. Konf. 20 jan. 1767.

- Lucas, kammerassessor og skiktmester ved Kongsberg sølvverk; bestall. av 19 sept. 1757 som tillike skriver ved Bergamtsretten s.steds konf. 20 jan. 1767.

Riis, Bartholomæus Jacobsen, foged over Id og Marker fogderi 9 jan. 1700.

- Jacob Povelsen, foged over Mandals fogderi 24 juni 1669. Konf. 14 juli 1670.

- Jacob Povelsen, foged over Mandals fogderi; tillike adjungeres med sukcessionsret Johan Witte som amtsskriver i det Vesterlenske stift 4 jan: 1677.

- Lars Larsen, foged over Øvre Romerikes fogderi i avg. Hans Heides sted 29 mai 1706. Se Gamborg, M.

- Michael, tolder i Christiansand, naar Gotthard Melis dør eller tjenesten ellers blir ledig, 15 juni 1716.

- Michael, kancelliraad; bestall. av 15 juni 1716 som tolder i Christiansand konf. 4 mai 1731. Se Fuchs, B. N., se Knudsen, M.

Ringkjøbing, Nicolaus, bar i mange aar tjent under militsen indtil majors charge; major i Trondhjem istedetfor Bernt von Krog, som foruten at ha været stadsmajor tillike var privil. gjestgiver inden og uten samme by, 20 april 1668.

- Nicolaus, major i Nordlandene i Johan Richert von Buchwalts sted 23 aug. 1669.

Robsahm, Lars Engelhard, foged over Hedemarkens fogderi i Akershus stift i Lars Hvids sted.. som med allern. tilladelse avstaar ham tjenesten fra begyndelsen av aaret 1764, 18 april 1763. Konf. 10 juni 1766. Se Widerøe, F.

Robsahm, Lars Engelhard, foged over Hedemarkens fogderi i Akershus stift; virk. kammerraad 29 jan. 1769.

Rochlitz, Martin, undertoldbetjent i Trondhjem 31 juli 1669. Konf. , 2 okt. 1670. Se Andersen, F.

Rochov, Peter, renteskriver over Bergenhus stifts kontor paa Rentekammeret 2 aug. 1723. Konf. 23 febr. 1731. Se Tødslef, C.

Rogert, Andreas, kontrolør over kobbertolden og tienden i Trondhjem 26 nov. 1723. Konf. 25 mai 1731.

- Andreas, kobbertold- og tiendekontrolør i Trondhjem; tillike kammerassessor 8 okt. 1734.

- Andreas, kammerassessor samt kobbertold- og tiendekontrolør i Trondhjem; tillike assessor i det Nordenfjeldske Bergamt og med de øvrige kommitterte ha sessionem et votum i alle Bergamtets forretninger 8 okt. 1734.

- Andreas, kammerassessor og assessor i det Nordenfjeldske Bergamt. samt kobbertold- og tiendekontrolør i Trondhjem; tillike bergkontrolør og akciseskriver ved de Nordenfjeldske kobberverker i avg. Jens Bertelsen Worms sted 30 nov. 1743. Se Arentsen, C.

Rohde, Johan, tolder i Larvik og Sandefjord 4 jan. 1673. Se Eriksen, T.

- Ulrik Andersen, bestall. av 11 mai 1712 som kontrolør ved Langesunds toldsted konf. 28 mai 1731 ..Se Biener, F.

Romsdall, Hans Caspar, veier i Trondhjem 2 aug. 1669.

Rue, Hans Nielsen, foged over Nord- og Søndfjords fogderier i avg. Niels Hansens sted 2 juli 1708.

Rumohr, Claus Pedersen, tillikemed Hans Clausen overtoldbetjent i Bergen 14 juli 1663. Se Neindorf, J. C.

Runckel, Christen Nielsen, foged i Jæderen og Dalene 1 mai 1670.

Rosenfelt, Christian, hittil kabinetskurér j kontrolør ved Christiania toldsted i avg. Henrik Rawerts sted 3 mai 1756.

Rosenheim, Jens, amtmand over Lister amt 8 mai 1677 og tillike i Ove Juels fravær, dog under hans direktion og efter foregaaende kommunikation, om noget vigtig kunde forefalde, ha indseende med Christiansands stifts hovedamt.

Rosenhof, Jørgen, tolder i Kragerø i avg. Jacob Bredesens sted 1 mai .1719. Konf. 3 aug. 1731. Se Rottenborg, H. O.

Rosenkrantz, Axel, friherre til Rosendal, amtmand over Bergenhus amt 6 juli 1697. Konf. 30 dec. 1699.

- Ludvig, vicegeneralkrigskommissarius i Norge og efter Erik Banners død, eller naar bestillingen ellers lovlig ledig blir, generalkrigskommissarius s.steds 18 aug. 1671.

- Ludvig, generalkrigskommissær i Norge og amtmand over Stavanger amt 8 okt. 1673.

Rosenkrantz, Marcus Giøe, kammerherre; fra næstkommende 1 januar amtmand over Fredrikstads og Smaalenenes amt istedetfor Andreas Hofgaard, som fra samme tid efter ansøkning er entlediget, 19 dec. 1804. Se Sommerhjelm, M, O. L.

- Marcus Giøe, komm. av Dannebrog, kammerherre og hittil amtmand for Fredrikstads og Smaalenenes amt; stiftamtrnand for Akershus stift og amtmand for Akershus amt 9 jan. 1810. Se

Thygesen, N. E.

Rosenvinge, Jacob, foged over Vesteraalen, Andenes og Lofoten fogderier i Nordlandene 26 febr. 1712. Konf. 3 aug. 1731. Se Brøgger, A.

Rosing, Michael, sekondløitnant ved det 2. Vesterlenske nat. infanteriregiment ; konduktør eller landmaaler for Christiansands stift 30 juni 1774.

Rottenborg, Henrik Ovesen, tolder i Kragerø i avg. Jørgen Rosenhofs sted 17 juni 1741. Se Knap, S.

Rougtvedt, Andreas, foged over Nedre Telemarken og Bamle fogderi under Akershus stift i Peter Scavenius’ sted 11 jan. 1757. Konf. 2 sept. 1766.

- Andreas, foged over Nedre Telemarken og Bamle fogderi; virk. kammerraad 1 mai 1767. Se Thomson, S.

- Tøger, sekretær og hittil 1. fuldmægtig i Rentekammerets 1. Søndenfjeldske kontor; forvalter over det stemplede papir i Norge 24 april 1811.

Ruberg. Johan, foged over Fosens fogderi i Niels Cimbers sted, som med allern. tilladelse avstaar ham tjenesten, 15 nov. 1737. Konf. 6 juni 1747 og 29 juli 1766. Se Widerøe, H. A.

Rude, Bjørn, forhen maaneds-kapteinløitnant i vor sjøtjeneste; visitør ved Fredrikstad toldsted i avg. Peder Nielsen Scavenius’ sted 26 april 1734. Se Tostrup, M.

Rue, Hans Nielsen, se Nagel, H. T.

Ruhen, Henrik, holzførster 6 aug. 1761. Konf. 30 dec. 1766.

Runde, Christian August, hittil fuldmægtig i det Trondhjemske kontor paa Rentekammeret; foged i Helgelands fogderi under Nordlands amt istedetfor Jens Grønbech, som er entlediget, 8 juni i 1785. Se Lie, M.

Runge, Frederik Conrad, visitør ved Arendals toldsted i avg. Jørgen Andersen Bøegs sted 27 febr. 1753.

Ruus, Christopher, foged i Orke- og Guldalens fogderi i Edvard Mejer Ibsens sted 19 jan. 1751. Se Fesser, J. H.

- Lars, foged over Solør, Øster- og Odalens fogderi i Oplands amt 28 okt. 1758. Se Lund, G. Rye, Henrik, tolder i Bergen i avg. Niels Rasmussen Lindgaards sted 26 mai 1688.

- Henrik, kammerraad; toldforvalter Nordenfjelds, saalænge hans forpagtninger varer, 29 jan. 1698.

Rygh, J ens, forrige løitnant i Vesterlenske regiment; færgemand ved Lundefaret færgested i Lundeherred i Nedre Telemarken i Bratsberg amt i avg: Anders Drages sted 16 okt. 1713.

Rygh, John, hittil kopist i Sjælland og Fyens overformyndenregnskapers revisionskontor under Rentekammeret; foged for Saltens fogderi under Nordlands amt istedetfor Hans Michael Arnkiel, som efter ansøkning er entlediget, 23 jan. 1799. Se Berg, J. E.

Rynning, Ole, hittil materialforvalter ved Vardøhus fæstning; foged ; over Senjen og Tromsø fogderi under Nordlands amt i avg. Jørgen Hansen Wangs sted 17 sept. 1770. Se Holmboe, J.

Rødlind, Carsten, foged over Ringerike og Hallingdalen 7 aug. 1724. Konf. 4 mai 1731. Se Wiel, l. M.

- Carsten. foged over Ringerike og Hallingdalens fogderi i Akershus stift; tillike kammerassessor 3 jan. 1735.

Røed, Søren, slotsfoged paa Akershus slot samt foged over Aker og Follo fogderi i Jacob Tobiesens sted 31 dec. 1748. Se Spiesmacher, N. C.

Røgeberg, Hans Christophersen, se Sunne, P.

Rømcke, Christian, holzførster Søndenfjelds 30 april 1739.

- Christian, holzførster ved Kongsberg sølvverks circumferences skoger i Conrad Henrik Flecks sted 14 okt. 1748. Se Scholman, J. F.

- Christian, overførster ved [Kongsberg] sølvverk; virkelig kammerassessor 1 nov. 1760. Konf. 6 jan. 1767.

- Christian, holzførster; overførster ved Kongsberg sølvverk istedetfor Andreas Christian Hopstock, som er dimittert, 26 juli 1751. Konf. 6 jan. 1767.

Rømer, Johannes, skiktmester ved det første revier ved Kongsberg sølvverk i Albrecht Vogelsangs sted, som er bestilt til bergsekretær, 26 mars 1736. Konf. 18 juli 1747.

- Johannes, skiktmester; materialforvalter ved Kongsberg sølvverk istedetfor assessor i Overbergamtet Paul Henning Meyer, naar han dør eller tjenesten ellers blir ledig, 14 sept. 1751.

 - Johannes, skiktmester; auktionsforvalter ved Kongsberg sølvverk og bergstaden istedetfor assessor i Overbergamtet Paul Henning Meyer, naar han dør eller tjenesten ellers blir ledig, 14 sept. 1751. Se Scholman, J. F.

- Morten Pedersen, undertold- og tiendebetjent ved Christiania toldsted i avg. Vincentz Arentsens sted 14 sept. 1737. Se Smith, J.

- Palle, proviant-,. ammunitions- og materialforvalter ved Fredrikstad fæstnmg i avg. krigskommissær Kay Lorentz Lindholtz’ sted 19 sept. 1740. Konf. 7 febr. 1747. Se Wærn, M.

Rømøe, Michael, tolder ved Holmestrands toldsted i avg. Niels Hansen Overbergs sted 26 april 1756.

Røtter, Hans, hittil overstiger; adjungeres geschworner ved Kongsberg sølvverk Jens Hansen Berggrav med sukcessionsret 30 mai 1763. Konf. 23 juni 1767.

Røyem, Claus Nielsen, foged over Tønsberg amt 3 okt. 1670.

- Dominicus Jensen, proviant-, ammunitions- og materialforvalter ved Kongsvinger fæstning og underliggende forter 8 nov. 1704.

- Knut, foged over Tønsberg amt 30 aug. 1672.

- Knut, foged over Solør, Østerdalen og Odalens fogderi under Akershus amt 2 okt. 1674.

Sahlfelt, Claus, kontrolør ved Larvik og Sandefjords toldsteder i sin avg. far Jochum Sahlfelts sted 24 aug. 1716. Konf. 4 mai 1731 og 24 juli 1747. Se Mangaard, J., se Sahlfelt, J.

- Jochum, kontrolør ved Larvik og Sandefjords toldsteder i Marcus Arntsens sted 28 okt. 1709.

Sahm, Michel, veier og maaler ved Drammens toldsted 9 jan. 1708. Konf. 23 jan. 1731.

Samuelsen, Burchardt, toldbetjent over Svinesunds told i Fredrikshald 7 dec. 1677. Konf. 23 dec. 1699.

Sandfuchs, Ole, forrige krigsprotokollist; material-, proviant-. inventarie- og tøihusskriver ved Fredriksværns verft i Norge 24 febr. i 1750. Konf. 18 nov. 1766. Se Gjedde, C.

Sartorius, Michael, bestall. som tolder i Flekkefjord konf. 1 juni 1662 og 22 juli 1670.

Sass, Lorentz, veiermester ved Bergens toldsted i avg. Jochum Herman Petersens sted 18 juli 1732. Se Heiden, U. C.

Saxe, Peder, toldbetjent ved Stavanger i NieIs Kierulfs sted 4 okt. 1698.

- Peder, kontrolør ved Stavangers toldsted 24 nov. 1710. Konf. 16 mars 1731. Se Taarmarch, S.

- Peder Pedersen, tolder i Stavanger 4 nov. 1670.

- Peder Pedersen, vicetolder i Stavanger og de der underliggende smaa toldsteder hos Peder Sørensen, efter hvis død, eller hvis tjenesten ellers blir ledig, han, dog først efter fornyet best., virkelig, skal tiltræde bestillingen, 11 mai 1689.

Scavenius, Peder Nielsen, visitør ved Fredrikstads toldsted i Anders Rasmussens sted, som er dimittert, 20 aug. 1720. Konf. 25 mai 1731. Se Rude, B.

- Peter, foged over Nedre Telemarken samt Bamle fogderi under Akershus stift istedetfor Knud Borg, som avstaar ham tjenesten, 10 mai 1751. Se Rougtvedt, A.

Schaar, Daniel, hyttemester ved Kongsberg sølvverk i avg. Henrik Jacob Kahns sted 5 juni 1730.

- Hans Jørgen, bestall. av 26 mars 1715 som hyttemester, sølvbrænder og avdriver ved Kongsberg sølvverk konf. 10 jan. 1733.

Scheel, Frederik Otto, kammerjunker; amtmand over Stavanger amt istedetfor kammerherre Peter Ulrik Frederik Benzon, som er entlediget, 9 nov. 1785. Se Koren, U. W.

- Hans Jacob, oberstløitnant av fortifikationen, generalkvartermester og chef for den norske fortifikationsetat; kammerherre 29 april 1757.

Scheel, Hans Jacob, generalmajor av infanteriet og kommandant i Fredrikstads fæstning; bestall. av 29 april 1757 som kammerherre konf.. 8 april 1766.

- Jørgen Erik, kammerjunker og kommitteret i Kammerkollegiet; stiftsbefalingsmand over Bergens stift og amtmand over det søndre Bergenhusiske amt i geheimeraad, ridder Ulrik Frederik von Cicignons sted 13 mai 1766. Se Petersen, C.

- Jørgen Erik, ridder, geheimeraad og hittil landdrost i herskapet Pinnenberg; stiftsbefalingsmand over Akershus stift og amtmand over samme amt istedetfor geheimeraad Philip Levetzau, som er forflyttet, 16 juni 1784. Se Moltke, F.

- Wilhelm Mathias, kammerjunker; amtmand over Stavanger amt i avg. justisraad Gunder Hammers sted 10 dec. 1772. – Res. 3 dec. s. a. Se Benzon, P. F. U.

Scheen, Absalon, kontrolør og toldbetjent ved Tønsberg toldsted i avg. Erik Andersen Fjelderups sted 21 mai 1737. Konf. 2 mai 1747. Se Freese, A. G.

Schiort [Schørt], Frederik, amtmand over Vardøhus amt 2 juni 1666.

- Hans Jacobsen, bestall. av 22 febr. 1654 som oberst tilfots over 4. kompani i Akershus len konf. 10 nov. 1670.

Schindel, Frederik. bergjunker 30 sept. 1735.

- Frederik, bergjunker; assessor i Overbergamtet ved Kongsberg sølvverk i avg. Gottfried Klems sted, hvor han med de øvrige kommitterte skal ha sessionem et votum i Overbergamtets forretninger, 26 juli 1745. Konf. 12 juli 1747 og 23 dec. 1766.

- Frederik, assessor i Overbergamtet paa Kongsberg; bestall. av 30 sept. 1735 som bergjunker konf. 30 april 1748.

- Frederik, bergjunker og assessor i Overbergamtet paa Kongsberg; bergraad med rang som virkelig justisraad 1 nov. 1760. Konf. 23 dec. 1766.

- Frederik, bergraad og assessor i Overbergamtet; fremdeles assessor i Overbergamtet ved Kongsberg sølvverk, skal med de øvrige kommitterte ha sessionem et votum i Overbergamtets

forretninger, 7 sept. 1771. Han skal ha opsigt med sølvverkets circumferences skoger og deres behandling. Res. 9 aug. s. a.

Schinnes, Hans Evensen, holzførster Søndenfjelds 30 april 1739.

Schiødtz, Henrik, toldskriver ved Trondhjems toldsted i avg. Rasmus Hiardemaals sted 9 juli 1745. Konf. 28 febr. 1747.

Schiøning, Christian, hittil fuldmægtig i Sjællands stifts kontor paa Rentekammeret; renteskriver for de Nordenfjeldske stifters samt Islands og Færøernes kontor s.steds i den til kommitteret i Kammerkollegiet forfremmede justisraad Claus Olrogs sted 9 febr. 1768.

Schiøtt, Jens, konsumptionsskriver i Fredrikshald 1687.

- Rasmus Larsen, toldbetjent ved Langesund og Brevik [toldsted] i avg. Henrik Kierulfs sted 28 aug. 1724. Konf. 28 april 1731 og 2 juni 1747. Se Blix, J.

Schjelderup, Abraham, konfirmeres og bestilles til hytte mester ved Røros hytte under Røros kobberverk 7 nov. 1752.

- Mathias Schjerven, kopist ved Generalforstamtet i Norge i den til sekretær forfremmede Herman Langes sted 8 febr. 1763. Konf. 16 dec. 1766.

- Michael, konfirmeres og bestilles til hytternester ved Røros kobberverk og Røros hytte 19 sept. 1732. Konf.4 april 1747.

- Michael, konfirmeres og bestilles til hytteskriver ved Tolgens hytte under Røros kobberverk 7 nov. 1752.

- Niels, toldbetjent ved Valderhaug paa Trondhjems led i avg. Thor Andersen Tønders sted 16 jun.i 1738. Konf 25 april 1747.

- Ove, etatsraad; bestall. av 28 mai 1731 som amtmand over Nordlandene konf. 4 juli 1747. Se Hagerup, H.

- Peder, konfirmeres og bestilles til hyttemester ved Indsets kobberverk 2 okt. 1724.

- Peder, konfirmeres og bestilles til hytteskriver ved Røros kobberverk og Tolgens hytte 18 dec. 1730. Konf. 4 april 1747.

- Richard Nicolai, hytternester ved Løkken kobberverk og Svorkmo hytte 1 dec. 1740. Konf. 28 febr. 1747.

Schjerven, Andreas Bernhoft, holzførster 6 aug. 1761. Se Toshoug, C. H.

von Schlanbusch, Frantz Legaard, holzførster; tillike jagtjunker 1 dec. 1739.

- Frederik Legaard, holzførster Søndenfjelds 30 april 1739.

- Johan Ludvig, justisraad; berghauptmand Søndenfjelds 22 dec. 1732.

- Johan Ludvig, forrige bergraad og meddirektør ved Kongsberg sølvverk, virkelig justisraad; vice-berghauptmand i Norge 5 mai 1721.

Schmettau, Waldemar, greve, ridder, general av kavaleriet og komm. general i N orge samt 1. deputeret i det Norske krigsdirektorium; bestall. av 2 april 1748 som kammerherre konf. 8 april 1766. (Den første bestalling findes expedert i det Tyske kammerkancelli.)

Schmidt, Hans, se Bøhme, J.

- Jacob Otto, berg- og forstadvokat Søndenfjelds i den forlængst til byfoged etc. forfremmede Christian Frederik Barths sted 25 juli 1769.

Schmith, Mathias, overstiger ved Aardal kobberverk 16 sept. 17̊9.

- se Schmitt, Smidt, Smit, Smith.

Schmitt, Hans Jørgensen, foged over Nordfjords fogderi i Bergenhus amt 27 juli 1667. Konf. 20 aug. 1670.

Schnell, Jørgen Johansen, foged over Øvre og Nedre Telemarkens fogderi i Bratsberg amt 4 jan. 1677.

Schnitler, Hans Peter, holzførster 6 aug. 1761. Konf. 9 dec. 1766.

Schnitler, Peter, oberstløitnant av infanteriet og major ved det 3. Trondhjemske nationale infanteriregiment; amtmand i Finmarken i Rasmus Kjeldsens sted, som er dimittert, 10 aug. 1750.

Schnore, Henrik Christopher, foged over Nedenes fogderi i Christiansands stift i Morten Olsen Kierulfs sted, som med allern. tilladelse avstaar ham tjenesten, 6 aug. 1737. Konf. 28 mars 1747. Se Juel, J.

- Peder Jochumsen, foged over Id og Marker fogderi i Akershus stift i avg. Peter Christensen Smidts sted 8 mars 1740. Konf. 14 mars 1747. Se Glückstad, C. F.

Scholman, Joachim Frederik, holzførster ved Kongsberg sølvverks circumferences skoger i den nu tiloverførster beskikkede Christian Rørmckes sted 26 juli 1751.

- Joachim Frederik, holzførster; skiktmester for det 1. revier ved Kongsberg sølvverk i avg. Johannes Rømers sted 4 juni 1754. Se Berggrav, A. J., se Borup, S.

- Joachim Frederik, hittil skiktmester ved Kongsberg sølvverk; bergrevisor s.steds i assessor Christopher Ludvig Poppes sted 19 sept. 1757. Konf. 20 jan. 1767. Se Knoph, P.

- Joachim Frederik, bergrevisor ved Kongsberg sølvverk; bergsekretær 1 nov. 1760. Konf. 20 jan. 1767.

- Joachim Frederik, bergsekretær og revisor paa Kongsberg; renteskriver i Berg- og saltverkskontoret, henlagt under 3. byraa ved vort norske Kammer, 17 aug. 1771.

Schouboe, Christen, proviant-, ammunitions- og materialforvalter ved Bergens fæstning 24 sept. 1695. Konf. 6 jan. 1700.

de Schouboe, Christian, etatsraad og lagmand for Christiania lagdømme; stiftsbefalingsmand over Bergens stift og amtmand over Søndre Bergenhus amt istedetfor kammerherre Levetzau, som er forflyttet til Akershus stift, 7 juli 1774. Se Hauch, F.

- Oluf Borch, justisraad, hittil byfoged og politimester i Helsingør; amtmand for Stavanger amt istedetfor Ulrik Wilhelm Rosen, som efter ansøkning er entlediget, 29 mai 1810. Se de Schouboe, U. F. A.

- Oluf Borch, hittil amtmand over Stavanger amt; stiftamtmand for Christiansands stift og amtmand for Nedenes og Robyggelagets amt istedetfor kammerherre Hans Wilhelm Cederfeld de Simonsen, som er forflyttet, 30 mars 1812.

- Ulrik Frederik Anton, kammerjunker, hittil konst. assessor i Sjøretten i Kjøbenhavn; amtmand for Stavanger amt istedetfor Oluf Borch de Schouboe, som er forflyttet, 7 mai 1812.

Schougaard, se Skovgaard.

Schouw, Michel, kammererer over Trondhjems amt 1 mai 1662.

Schrader, Wilhelm, fændrik reformé ved det 2. Oplandske nationalregiment; kontrolør ved Langesunds toldsted i Frederik Bieners sted, naar denne dør eller tjenesten ellers blir ledig, 5 febr. 1760.

Schrader, Wilhelm, premierløitnant; bestall. av 5 febr. 1760 som kontrolør ved Langesunds toldsted istedetfor Frederik Biener, naar denne dør, eller tjenesten ellers blir ledig, konf. 10 dec. 1772. – Resol. 26 nov. 1772.

Schram, Stephan, toldbetjent i Larvik og Sandefjord 3 febr. 1679.

Schreuder, Hans, borgermester i Bergen; kammerraad  31 dec. 1700. Har paatat sig at forestaa stiftamtskriveriet i Bergens stift i Johan Christoph Mohrsens sted.

- Henrik, kontrolør ved. Bergens toldsted i Jens Christensens sted, naar denne dør eller tjenesten ellers vorder ledig, 24 jan. 1741. Konf. 25 april 1747.

- Henrik, kontrolør imot toldforpagterne ved Bergens toldsted; tillikemed saavel som forrige toldinspektør Wilhelm Geelmuyden, som derpaa vores aparte bestall. allern. er meddelt, generalskibsmaaler i Bergens stift, Stavanger toldsted undtat, 13 nov. 1754.

- Henrik, se Geelmuyden, W.

Schrøder, Cbristoph, holzførster 6 aug. 1761. Konf. 23 dec. 1766.

- Gerhard, sekretær i Danske kancelli; forvalter over det stemplede papir i Danmark og Norge 28 aug. 1672.

- Jørgen, se Bergsted, B.

Schubart, Johan Lorentz, holzførster i skogene i Numedal under Kongsberg sølvverks circumference istedetfor Thore Knudsen Fikken, som er dimittert, 6 mai 1749. Konf. 10 febr. 1767.

- Johan Ludvig, kgl. storbritannisk og kur- og fyrstelig brunsvig-lyneborgsk. forstsekretær; viceberghauptmand Søndenfjelds 10 april 1733. (Tysk bestalling.)

- Johan Ludvig, berghauptmand Søndenfjelds 22 juli 1733.

Schult, se Skult.

Schultz, Børge Johan, inspektør ved hvalfangsten og handelen paa de nordlige kolonier i Grønland 17 mars 1790. Se Bendeke, C.

- Børge Johan, forrige inspektør i Grønland; foged for Totens fogderi i Christians amt istedetfor Christian Ludvig Spärck, som er forflyttet, 31 dec. 1800.

- Morten, foged over Romsdalens fogderi 23 okt. 1681. Konf. 6 jan. 1700.

- Morten, toldbetjent ved Soon i Moss tolderi i Niels Isachsens sted, som efter ansøkning er dimittert, 3 mai 1723. Konf. 28 mai 1731 og 2 mai 1747.

Schumacher, Albert, overtoldinspektør Søndenfjelds 14 okt. 1670.

- Albert, visitør ved Lillefosens toldsted 17 nov. 1710.

- Frederik, proviant-, ammunitions- og materialforvalter ved Bergens fæstning 26 febr. 1707. – Instrux 28 juni 1709. Se Eilertsen, C.

Schøyendahl, Anton, bestall. av 22 juli 1719 som kammerraad konf. 4 mai 1731.

Schumacher, Frederik, hittil proviant-, ammunitions- og materialforvalter ved Bergens fæstning; inspektør ved alle kobbertienderne Nordenfjelds i avg. Jens Hansens sted 23 april 1708.

- Jochum, foged i Nedre Romerikes fogderi 19 juni 1672.

Schume, se Schønemann.

Schwabe, Johan Frederik, hyttenreuter ved Kongsberg sølvverk; tillike overbergamtsassessor s.steds og med de øvrige kommitterede sessionem et votum i Bergamtets forretninger 1 mai 1725.

- Johan Frederik, bestalling av 3 dec. 1714 og 1 mai 1725 som overbergamtsassessor ved Kongsberg sølvverk, hvor han med de øvrige kommitterede skal ha sessionem et votum i Bergamtets forretninger, og som hyttenreuter s.steds konf. 10 jan. 1733.

- Johan Frederik, inspektør ved hvalfangsten og handelen paa de nordlige kolonier i Grønland; virk. kammerraad 7 jan. 1782.

- Johan Frederik, virk. kammerraad; inspektør ved hvalfangsten og handelen paa de nordlige kolonier i Grønland 6 mai 1782.

- Johan Henrik, skiktmester ved Kongsberg sølvverk i nuværende myntmester Nicolai Bernhard Fuchs’ sted 26 jan. 1729.

- Johan Henrik, skiktmester; bergproberer ved Kongsberg sølvverk i avg. Henrik Jacob Kahns sted 5 juni 1730. Konf. 20 jan. 1733. Se Smith, D.

- Johan Henrik, forrige bergproberer; guardein ved Kongsberg sølvverk i avg. Frederik Wilhelm Trundtlers sted 2 jan. 1736. Se Vogt, C. L.

Schweder, Jochum, slotsfoged paa Akershus og foged over Aker og Follo fogderi, naar Hans Bang dør, eller tjenesten ellers blir ledig, 23 nov. 1716.

- Jochum, foged over Øvre og Nedre Telemarkens samt Bamle fogderier i forrige foged Melchior Høyers sted 27 jan. 1727. Konf. 12 febr. 1731.

Schwingel, Gert Christian, regningsfører ved skog- og fløtevæsenet paa Kongsberg sølvverk i den til skiktmester forfremmede Anders Jensen Berggravs sted 19 sept. 1757.

- Gert Christian, regningsfører ved skog- og fløtevæsenet paa Kongsberg sølvverk; adj. overbergkasserer s.steds kammerraad Johan Henrik Voss med sukcessionsret 15 juli 1766.

- Gert Christian, adjungert overbergkasserer ved Kongsberg sølvverk; bestall. av 19 sept. 1757 som regningsfører ved skog- og fløtevæsenet s.steds konf. 24 febr. 1767. Se Bentsen, H.

Schytte, Niels, foged over Nedenes fogderi under Christiansands stift istedetfor Ditlev Qvist, som efter kammerretsdom har forbrudt embedet, 12 juni 1770. Se Dahl, A.

Schøller, Christopher, berghauptmand og overbergamtsforvalter ved bergverkerne Nordenfjelds i avg. etatsraad og berghauptmand Abraham Drejers sted 19 nov. 1737.

- Christopher, etatsraad, bestall. av 19 nov. 1737 som berghauptmand og overbergamtsforvalter ved bergverkerne Nordenfjelds konf. 14 febr. 1747.

Schøller, Christopher, konferensraad; bestall. av 14 febr, 1747 som berghauptmand og overbergamtsforvalter ved bergverkerne Nordenfjelds konf. 13 mai 1766. Se Hagerup, J.

- Sti Tonsberg, konferensraad; kammerherre 15 nov, 1762 (indført i den danske bestallingsprotokol nr, 16, pag. 84). Konf. 24 juni 1766.

Schønemann, Hans Gabrielsen, foged over Lister amt 18 juli 1662. [Kaldes H. G, Schume i N. Missive fol. 340.]

Schøyendahl, se s. 112.

Seckman, Jørgen, tolder i Christiania 8 sept. 1670. Se Treschow, G.

Seehuusen, Severin, stiftamtsskriver i Bergen 2 juli 1712. [Se Svanenhielm nedenfor. Red. anmerkning.]

Segelcken, Harmen, underbetjent ved Bergens toldsted 23 april 1714. Konf. 25 mai 1731 og 19 mai 1747. Se Pristede, J.

Selmer, Johan Henrik, kaptein og landinspektør; amtmand for Bratsberg amt istedetfor greve Otto Joachim Moltke, som er forflyttet, 26 febr. 1800. Se Løvenskiold, S.

Siedelmann, Peter, amtmand i Finmarken i avg. Nicolai Friese’s sted 28 okt. 1721. Se Frimann, H.

Siegling, Christian Frederik, holzførster Nordenfjelds 27 mars 1742.

Sigholt, Jens, foged over Rakkestad, Heggen og Frølands fogderi i avg. Peder Larsens sted 30 nov. 1733. Se Fehmann, P.

Silchensted, Johan Anton, oplagsskriver og taxadør ved Bergens toldbod i avg. Christian Bjørnstrups sted 18 juni 1744. Konf. 25 april 1747.

Simonsen, Anders, foged over Øvre Romerikes fogderi i Akershus amt 20 juni 1670.

de Simonsen, Hans Wilhelm Cederfeld, kammerjunker og hittil auskultant i Rentekammerkollegiet, fra 1 jan. amtmand for Lister og Mandal amt istedetfor etatsraad Peter Holm, som er entlediget, 20 dec, 1805.

- Hans Wilhelm Cederfeld, hittil amtmand for Lister og Mandal amt; stiftamtmand for Christiansands stift og amtmand for Nedenes og Robyggelagets amt istedetfor Nicolai Emanuel Thygesen, som efter ansøkning er entlediget, 7 mai 1810. Se de Schouboe, O. B., se Wedell Wedellsborg, A, D., baron.

Sinclar, David, foged over Eker og Lier 2 aug. 1669. Konf. 3 okt. 1670.

Sivertsen, Morten, konfirmeres og bestilles til hyttemester ved Kvikne kobberverk og Indsets hytte 3 aug. 1750.

- Morten, forrige hyttemester; konfirmeres og bestilles til hytteskriver ved Indsets hytte under Kvikne kobberverk 3 sept. 1753.

Sjulsen, Tov, forrige pukstiger; pukforvaIter ved Kongsberg sølvverk 28 okt. 1766.

Skovgaard, Jacob, foged i Orke- og Guldals fogderi i Trondhjems amt i avg. Mats Sørensens sted 15 jan. 1781.

- Jacob, foged i Orke- og Guldals fogderi; virk. kammerraad 10 mars 1783.

- Jacob, kammerraad og hittil foged over Orke- og Guldals fogderi; foged over Totens fogderi under Christians amt istedetfor Thomas Olrog, som efter ansøkning er dimittert, 7 okt. 1789. Se Dons, C. C., se Spärck, C. L.

- se Erlandsen, Peder.

Skow, se Schow.

Skult, Diderik Hansen, kontrolør og tiendeskriver ved Fredrikstad toldsted 29 aug. 1687.

Smed, Johan, foged over Nordhord og Voss fogderi i Bergens stift i i Andreas Jessens sted, som efter ansøkning er dimittert, 12 nov. 1739. Se Smit, R.

Smidt, Peter Christensen, foged over Id og Marker fogderi i Akershus stift 2 april 1707. Konf. 4 mai 1731. Se Schnore, P. J.

- Peder Laursen, renteskriver ved det Nordenfjeldske kontor paa Rentekammeret 30 juni 1710.

- Peder Laursen, forrige renteskriver ved Rentekammeret; kammerraad 12 jan. 1729. Konf. 12 febr. 1731.

- se Schmidt, Smit, Smith.

Smit, Smith, Jens, undertold- og tiendebetjent ved Christiania toldsted i avg. Morten Pedersen Rømers sted 24 mars 1740. Se Bruun, C.

- Mathias, toldbetjent og visitør ved Drammens toldsted i avg. Henrik Tønnings sted 13 dec. 1734. Konf. 15 april 1747. Se Kaasbøll, H.

- Peter, generalauditør; tolder i Christiansand i Nicolai Bernhard Fuchs’ sted 23 april 1753.

- Rasmus, foged i Nordhord og Voss fogderi; kammerraad 11 okt. 1752.

- Rasmus, foged over Nordhord og Voss fogderi i Bergens stift i avg. Johan Smeds sted 11 sept. 1742. Konf. 25 april 1747. Se Bildsøe, O. L.

Smith.. Andreas, konfirmeres og bestilles til hytteskriver ved Kvikne kobberverk og Indset hytte 21 febr.1742. Konf. 6 juni 1747.

- Christen Hansen, foged over Gudbrandsdalens fogderi under Akershus amt 6 febr. 1669. Konf. 28 juli 1670. – Se Hansen, Christen.

- Daniel, skiktmester ved Kongsberg sølvverk i Johan Henrik i Schwabes sted. som er beskikket til bergproberer, 5 juni 1730. Kont. 10 jan. 1733 og 12 juli 1747. Se Poppe, F. W.

- Hans Truelsen, proviant-, ammunitions- og materialforvalter ved Basmo skanse i avg. Jens Lassenii sted 22 nov. 1717.

- Jens, toldbetjent i Larvik og Sandefjord 24 juli 1669. Konf. 2 juni 1670.

Smith, Jens, tolder i Øster-Risør 5 febr. 1679. Konf. 2 dec.. 1699.

- Peder Hansen, hittil kopist i det for fattigvæsenet og adskillige offentlige stiftelser under Rentekammeret oprettede Revisionskontor; foged over Fosens fogderi under Trondhjems amt i avg. Peter Lidemarks sted 6 juni 1788.

Soelberg, Amund, tolder ved Drammens toldsted 7 mai 1707. Se Nordal, K.

- Andreas, byfoged i Trondhjem; virkelig kammerraad 12 juni 1741. Konf. 31 okt. 1746 og 3 juni 1766.

- Andreas, kammerraad og byfoged i Trondhjem; kobberakciseskriver ved bergverkerne Nordenfjelds 21 febr. 1747. Konf. 3 juni 1766. Se Soelberg, K. B.

- Hans Jørgen, auktionsforvalter ved Kongsberg sølvverk og bergstaden s.steds samt de Søndenfjeldske bergverker med samme rettigheter som avg. auktionsforvalter, bergraad Paul Henning Meyer, dog kun ad interim, indtil en skiktmesters tjeneste ved Sølvverket blir vakant, hvilken han da skal ha, 26 aug. 1772. – Res. 20 aug. s. a.

- Knut Brown, adjungeres faren kobberakciseskriver ved bergverkeme Nordenfjelds, kammerraad Andreas Soelberg med sukcessionsret 21 okt. 1766.

Soetman, Frederik Christian, holzførster Nordenfjelds 27 mars 1742.

- Frederik Christian, holzførster 6 aug. 1761.

- Frederik Christian, bestalling som holzførster konf. 16 dec. 1766.

Solgaard, Christian, kontrolør ved Fredrikshald toldsted og underliggende havner og ladesteder i Nicolai Nagelsteens sted 11 aug. 1710.

- Christian, kancelliraad; amtmand over Romsdal, Nordmør og Søndmørs arnt i forrige amtmand Michael Worms sted 29 dec. 1730.

- Christian, se Tønder, C. U., se Wæm, J.

- Hans, foged i Øst- og Vest-Finmarkens fogderi under Vardøhus amt istedetfor Hans Bonnix, som er forflyttet, 4 sept. 1700. Konf. 28 dec. 1731. Se Wedege, J.

- Jens, foged over Tune og Vembe fogderi i Niels Andersen Kolds sted 19 juli 1690.

Sommer, Hans Mortensen, virkelig kammerraad 29 jan. 1725. Konf. 23 jan. 1731.

- Jens Hansen, kammerassessor 9 dec. 1737.

- Knud Andreas, foged for Inderøens fogderi i Trondhjems stift istedetfor Niels Dorph Gunnerus, som er forflyttet, 14 mai 1788. Se Borchsenius, L.

- Knud Andreas, hittil foged for Inderøens fogderi under Trondhjems amt; foged for Buskerud amt istedetfor Hans Andreas Widerøe, som efter ansøkning er entlediget, 21 febr. 1798. Se Collett, J., se Widerøe, H. A.

Sommerfeldt, Christian, kammerraad og hittil renteskriver for det Sjællandske kontor ved Rentekammeret; amtmand over Christians amt i Akershus stift 27 april 1781. Se Sommerfeldt, O. H.

Sommerfeldt, Ole, se Fens, N. L.

- Ole Hannibal, foged for Øst- og Vest-Finma.rkens fogderi istedetfor Peter Lidemark, som er forflyttet, 29 dec. 1783.

- Ole Hannibal, foged i Øst- og Vest-Finmarkens fogderi; virk. kammerraad 5 april 1784.

- Ole Hannibal, kammerraad og hittil foged i Øst- og Vest-Finmarkens fogderi, amtmand over Finmarkens amt istedetfor Christen Heiberg, som er forflyttet, 13 juni I 787. Se Krejdal, C. L.

- Ole Hannibal, hittil amtmand for Finmarkens amt; amtmand for Romsdal amt i avg. etatsraad [Even] Hammers sted 26 mars 1800. Se Krohg, H. M.

- Ole Hannibal, hittil amtmand for Romsdal amt; amtmand for Christians amt i avdøde Christian Sommerfeldts sted 28 juli 1811. Se Unmack, M. A.

- Sommerhielm, Mathias Otto Leth, hittil generalauditør ved den norske armé og deputeret i det norske Kommissariatskollegium; amtmand for Fredrikstads og Smaalenenes amt istedetfor. kammerherre Marcus Giøe Rosenkrantz, som nu er forflyttet, 9 jan. 1810.

Sontum, Bendix, stiftamtsskriver i Bergen istedetfor justisraad Lars Thodal, som er forflyttet, 13 febr. 1770.

- Bendix, stiftamtsskriver i Bergen; virk. kammerraad 9 mai 1774. Se Voss, J. A.

Sparre, Hieronymus, veier, maaler og vraker ved Kragerø toldsted 9 febr. 1695. Konf. 9 jan. 1700.

Sperling, Alexander, proviantskriver ved Stavæms fort og visitør i Larvik i avg. Andreas Bohses sted 12 okt. 1731. Se Munch, L. J.

Spiesmacher, Nicolaus Christian, slotsfoged paa Akershus slot samt foged over Aker og Follo fogderi istedetfor Søren Roed, som er dimittert, 24 dec. 1765. Konf. 4 nov. 1766. .Se Bukjer, P.

Spliid, Jørgen, sekretær; rentesknver for det Trondhjemske kontor paa Rentekammeret 25 jan. 1773.

- Jørgen, sekretær og renteskriver for det Trondhjemske stiftskontor paa Rentekammeret; virk. kammerraad 17 juni 1779. Se Woldum, F.

Split, Frederik, amtmand over Nordlandene i avg. Christopher Heidemans sted 24 april 1703. Instrux 4 juni s. a. Se Schjelderup, .O.

Sporring, Erik, proviant-, ammunitions- og material forvalter ved Kongsvinger fæstning i avg. Jørgen Andersens sted 2 okt. 1754.

Sprechelsen, Caspar, toldbetjent i Fredrikstad 12 dec. 1670.

von Sprechling.. Caspar, se Jensen, W. C.

Spärck, Christian Ludvig, assessor; foged i Namdalens fogderi under Trondhjems amt i avg. Svend Nordals sted 9 april 1781.

Spärck, Christian Ludvig, assessor og hittil foged for Namdalens fogderi; foged for Totens fogderi i Christians amt istedetfor kammerraad Jacob Skovgaard, som efter ansøkning er entlediget, 5 jan. 1791. – Se Schultz, B. J., se Pleym, H. S.

- Christian Ludvig, assessor og hittil foged for Totens fogderi i Christians amt; foged for Hedemarkens fogderi under Hedemarkens amt i avg. Falch Widerøes sted 31 dec. 1800, – Se

Rasmussen, J. P.

Staal, Niels, kopist i det 2. Nordenfjeldske renteskriverkontor ved vort norske Kammer 5 juli 1771.

Stabel, Lars, holzførster 6 aug. 1761. Konf. 16 dec. 1766.

Stange, Halvor Olsen, undertold- og tiendebetjent ved Drammens toldsted 1 okt. 1712. Se Blegen, C. K.

Steen, Povl, konfirmeres og bestilles til hytternester ved Løkkens kobberverk og Svorkmo hytte 2 okt. 1724.

- Povl, skibsmaaler ved Trondhjem 6 juni 1680.

Steenbach, Peter Danielsen, sølvbrænder ved Kongsberg sølvverk 29 juni 1761. Konf. 13 jan. 1767.

Steenkuhl, Johan, foged over Østerdalen, Solør og Odalens fogderier under Akershus amt 15 april 1665. Konf. 28 juli 1670. Se Jørgensen, J.

- Johan, foged over Solør, Østerdalen og Odalens fogderier 1 mai 1677.

- Johan, slotsfoged paa Akershus og foged over Aker og Follo fogderi 13 aug. 1695.

Steenstrup, Jens Vogelius, foged for Robyggelagets fogderi under Nedenes amt istedetfor Andreas Lie, som er forflyttet, 17 febr. 1777. Se Lyng, M. S., se Svaboe, J. C.

- Jens Vogelius, hittil foged for Robyggelagets fogderi i Nedenes amt; foged for Numedal og Sandsværs fogderi i Buskerud amt i Akershus stift i avg. kammerraad Hans Zacharias Flors sted 22 dec. 1783. – Se Weidemann, L.

- J. V., foged; foged i Gudbrandsdalen 23 dec. 1795.

Steinhøfer, Johan, holzførster 6 aug. 1761. Konf. 9 dec. 1766.

Stenersen, Svend, foged over Gudbrandsdalens fogderi i avg. Christopher Bruns sted 1 okt. 1718. Konf. 5 mars 1731. Se Pram, C.

Stephensen, Jens, strandfoged i Trondhjems amt 11 juli 1682.

- Peter, foged over Nedenes fogderi under Agdesiden 28 juni 1670.

Stobe, Andreas, tolder over Mandals tolderi samt underliggende ladeplasser I5 mars 1699.

Stockfleth, Christian, etats-, kancelli- og assistensraad, stiftsbefalingsmand over Christiansands stift og amtmand over Nedenes og Bamle samt justitiarius ved Overhofretten i Norge; stiftsbefalingsmand over Akershus stift 1 jan. 1695.

- Christian, etats-, kancelli- og assistensraad; stiftsbefalingsmand over Bergens stift 7 okt. 1699. Se Gabel, C.

Stockfleth, Christian, justitsraad og landsdommer i Fyen og Langeland; stiftsbefalingsmand over Trondhjems stift og amtmand over Trondhjems amt 18 juni 1744. Konf. 13 dec. 1746. i Se Rantzau, F.

Stockmark, se Christensen, Jørgen.

Storch, Peder, toldinspektør ved Trondhjems toldkammer 25 juli 1725. Konf. 24 mars 1731 og 25 april 1747.

- Peter Gabriel, kontrolør ved Flekkefjords toldsted i faren Samuel Storchs sted 11 aug. 1710. Se Bredesen, P.

- Samuel, se Storch, P. G.

Storm, Caspar Herman, major av infanteriet; amtmand over Akershus amt i kammerherre, baron Gersdorffs sted, som er forflyttet, 13 juni 1757.

- Caspar Herman, amtmand over Akershus amt; kammerherre 22 juli 1757.

- Caspar Herman, kammerherre og amtmand over Akershus amt; tillike stiftsbefalingsmand over Akershus stift i geheimeraad og vicestatholder Jacob Benzons sted, som med allern. tilladelse avtræder denne charge til ham, 13 juni 1763. Konf. 22 juli 1766.

- Michel, bestall. som foged over Saltens fogderi i Nordland konf. 2 mai 1662 og 26 jan. 1671.

- Michel, amtmand over Bratsberg amt i kancelliraad og assessor Jacob Lindbergs sted, naar denne dør eller tjenesten ellers blir ledig, 6 juni 1715. – Se Bergh, C.

- Nicolaj Nissen, dr. med. og provincialmedicus i Sjælland; medicus ved Kongsberg sølvverk i avg. Jens Whites sted 19 juli 1765. Konf. 17 febr. 1767. Se Cron, A.

Stoud, Jens, kancellisekretær; amtmand over Lister og Mandal amt i schoutbynacht og amtmand Wilhelm Resens sted, naar denne dør eller tjenesten ellers blir ledig, 26 aug. 1743. Konf. 6 juni 1747 og 21 okt. 1766. – Se Teiste, M.

- Andreas Ludvig, veier og maaler i Mandal; foged i Mandals fogderi under Mandals amt, hvilket fogderi ifølge resol. av d. d. skal bestaa av følgende 4 tingsteder: Leirkjær, Høllen, Odde og Foss med underliggende sogn, istedetfor den removerte foged for Lister og Mandals fogderi Johan Hammond 5 april 1784.

Strand, Andreas, hittil fuldmægtig i det norske Sekretariats- og revisionskontor under Generalpostamtet; foged for Finmarkens fogderi under Finmarkens amt i avdøde Peter Christopher Wølners sted 10 mars 1802. Se Aarestrup, F. J.

Strøm, Børre, bestall. av 29 mai 1739 som bokholder ved vort saltverk [Vallø] i Norge konf. 29 aug. 1747. Se Lerche, F.

- Michael, kopist i det 1. byraa ved vort norske Kammer 26 aug. 1771.

Strømboe, Gustavus, kammerraad 1 mars 1763. Konf. 16 sept. 1766.

Stub, Christian Michelsen, generaltoldforvalter i Bergen i avg. Johan Garmanns sted 12 mars 1731. Se Flor, C.

- Erland, kopist i det 3. byraa ved vort norske Kammer 5 juli 1771.

- Lauritz Jacobsen, strandfoged østenfjords i det Søndenfjeldske distrikt 15 april 1684. Se Christensen, J.

- Mathias, myntskriver i Norge 6 nov. 1680.

- Niels, tolder ved Nordmørs og Romsdalens toldsteder 19 april 1710.

Stube, Andreas, se Stobe.

Stuckenbrock, Joachim Andreas, fyrstelig brunsvig-lyneborgsk bergmester; overbergamtsassessor og bergmester samt markscheider ved Kongsberg sølvverk og andre søndenfjeldske bergverker 22 dec. 1732. [Tysk bestalling.]

- Joachim Andreas, assessor og bergmester ved Kongsberg sølvverk; viceberghauptmand Søndenfjelds 17 mai 1738.

- Joachim Andreas, viceberghauptmand Søndenfjelds; berghauptmand s.steds 24 april 1739. Konf. 12 juli 1747.

Suhm, Jonas, vicetolder i Christiansand hos Johan Cramer, som han – dog først efter ansøkning og ny bestallings utfærdigelse –  senere skal sukcedere, 19 aug. 1682.

- Jonas, tolder i Christiansand 18 mars 1684. Konf. 16 okt. 1700. Se Melis, G.

Sundtz, Christen, hittil hammerskriver; forvalter ved Kongsberg sølvverks jernhammerverk 9 juni 1759. Konf. 13 jan. 1767.

Sunne, Paul, hittil geschworner ved det nu nedlagte Kongsberg sølvverk i geschworner ved vort blaafarveverk i avdøde Hans Christophersen Røgebergs sted, skal tillike besørge holzførsterembedets forretninger s.steds samt indtræde i blaafarveverks-sessionen med sæde og stemme næst efter kassereren 6 mars 1807.

Svaboe, Jens Christian, foged for Robyggelagets fogderi under Nedenes amt istedetfor Andreas Lie, som er forflyttet, 29 aug. 1776. Bestallingen kassert efter resol. av 17 febr. 1777 og en ny utfærdiget for J. V. Steenstrup.

Svanenhielm, Severin, se Hansen, W. [= Severin Seehuusen, se ovenfor. Red. anmerkning.]

Svendsen, Peder, holzførster ved Kongsberg sølvverks circumferences skoger i Andreas Greens sted 7 febr. 1764. Konf. 13 jan. 1767.

Sverdrup, Hans, virkelig kammerraad 22 mai 1743.

Swinckhausen, Otto Berendtz, ammunitions- og materialforvalter ved Akershus fæstning 19 okt. 1664.

Søfrensen, se Sørensen.

Sørensen, Hans, toldbetjent i Sands tolderi og dets circumference samt veier og maaler 18 sept. 1702.

- Henrik, foged over Værne kloster og Moss fogderi 20 mai 1669. Konf. 26 okt. 1670.

Sørensen, Jens, overtoldbetjent og strandfoged over Agdesiden og toldbetjent i Christiansand 4 jan. 1673.

- Jens, konsumptionskontrolør i Christiania 31 mars 1682.

- Jens, bestall. av 31 okt. 1685 som ammunitions-, proviant- og materialforvalter ved Kongsvinger fæstning og underliggende forter konf. 23 dec. 1699.

- Lauritz, foged over Søndhordlens fogderi i Bergenhus amt 28 jan. 1667.

- Mads, foged over Strinden og Selbu fogderi i Trondhjems stift i kammerraad Niels Colstrups sted 1 sept. 1767.

- Mads, hittil foged for Strinden og Selbu fogderi; foged for Søndmørs fogderi under Romsdals amt istedetfor kammerraad Ole Alsing, som er dimittert, 23 jan, 1775. Se Berg, J., se Ramshardt, C. H. M.

- Mads, hittil foged i Søndmørs fogderi under Romsdals amt; foged i Orke- og Guldals fogderi under Trondhjems amt i avg. Jørgen Hiort Fessers sted 12 aug. 1779. Se Skovgaard, J.

- Niels, toldbetjent i Bechervigen (!) paa Bergens led 10 mars 1723. Se Allerup, P. J.

- Peder, stiftsskriver i Stavanger amt; tillike foged over Jæderen og Dalenes fogderi s.steds 6 mars 1674.

- Peder, tolder i Stavanger 14 mars 1686. Se Saxe, P. P.

- Peder, tolder i Stavanger 29 jan. 1698.

- Søren, foged over Vesteraalen og Andenes fogderier i Nord-landene 3 juli 1669. Konf. 10 jan. 1671. Se Hansen, N.

- Søren, visitør i Holmestrand 19 april 1704. Se Frøllinghuusen, H. L.

Taarmarch, Søren, kontrolør ved Stavanger toldsted i avg. Peder Saxes sted 15 nov. 1740. Konf. 7 mars 1747.

- Søren, kontrolør imot toldforpagterne ved Stavanger toldsted i avg. kammerraad Joachim Ebbells sted 19 mai 1759.

Tange, Lauritz, kaptein av infanteriet; tolder ved Drammens toldsted i avg. Niels Qvists sted 12 juni 1758.

Tausan, Jens, foged over Inderøens fogderi i Trondhjems stift i avg. Jacob Hammonds sted 28 mars 1735. Konf. 4 juli 1747. – Se Hønne, H.

- Jørgen, renteskriver ved Trondhjems stifts samt Islands og Færøs i distrikts Kontor paa Rentekammeret i Jørgen Wolders sted, som avstaar tjenesten til ham, 12 febr. 1760. – Se Basballe, J.

Tax, Anton, bestalling av 3 dec. 1714 som geschworner ved Kongsberg sølvverk konfirmeres 10 jan. 1733. – Se Willumsen, K.

- Brostrup, konfirmeres og bestilles til direktør ved Indsets kobberverk 2 okt. 1724.

- Johan Georg, tiendeskriver ved vort sølvbergverk [Kongsberg] 9 nov. 1680.

- Johan Georg, instruktion som bergtiendeskriver Søndenfjelds dat. 19 dec. 1684.

Tax, Lorentz, hittil overstiger; einfahrer ved Kongsberg sølvverk i avg. Niels Laters sted 24 aug. 1761.

- Lorentz, hittil einfahrer; geschworner ved Kongsberg sølvverk i avg. Rasmus Hansens sted 15 april 1766. – Se Falchenberg, D.

Teilmann, Andreas Peter, forhen kopist ved vort forrige norske krigsdirektorio; toldbetjent paa Bergens led i avg. Peder Nielsen Bagges sted 27 aug. 1771. – Res. 27 aug. s. a.

Teiste, Magnus, kommercesekretær; amtmand over Lister og Mandal amt i avg. justisraad Jens Stouds sted 15 mars 1768.

- Magnus, hittil amtmand i Lister og Mandal amt; amtmand over det Nordre Bergenhusiske amt i Joachim de Knagenhielms sted, som er forflyttet, 4 mars 1771.

- Magnus, se Adeler, F. G., se Pentz, D.

Thaarup, Frederik, professor i statistiken ved Kjøbenhavns universitet; foged for Solør og Odalens fogderi i Hedemarkens amt istedetfor for Jens Kiønig, som er entlediget, 14 juni 1797. – Se Høegh, D. G.

Thams, Jacob Tullin, kopist i kamrenes forenede Arkivkontor; foged for Senjens og Tromsø kontor under Finmarkens amt istedetfor David Johan Ravn, som er forflyttet, 26 mai 1802.

- Jacob Tullin, ridder av Dannebrog; hittil foged for Senjens og Tromsø fogderi i Finmarkens amt; foged for Ringerike og HalIingdals fogderi i Buskerud amt i avdøde Andreas Hørbyes sted 26 juni 1810. – Se Klingenberg, J. N.

- Peder, forhenv. raadmand i Trondhjem; bergraad samt assessor i Overbergamtet paa Kongsberg og med de øvrige kommitterede ha sessionem et votum i alle Overbergamtets forretninger 21 okt. 1735.

Thaulow, Henrik Arnoldus, forrige stiftsskriver i Christiansands stift; foged over Ytre og Indre Sogns fogderier i Bergenhus amt i avg. Peder Iversen Legangers sted 20 mai 1726. Konf. 3 aug. 1731. – Se Harberg, A. C.

- Hans Henrik, foged over Moss, Onsø, Tune og Vembe fogderi i Akershus stift i avg. Peder Friis’ sted 29 juli 1720. – Se Hansen, Poul.

Thielhof, Nicolai, visitør og inspektionshavende med trælastens ladning m. m. ved Ryfylke saa og Hvitingsø og Karmsund under Stavanger tolderi 10 juni 1687.

– Nicolai, toldbetjent ved Stavanger 29 jan. 1698. – Se Watne, C. H.

- Nicolai, toldbetjent ved Stavanger toldsted 24 nov. 1710.

Thilligner, Joachim, foged over Ryfylke fogderi i avg. Frederik Tønders sted 24 jan. 1718. – Se Hundt, N. J.

Thodal, Lars, kancelliraad og hittil sekretær ved Grænsekommissionen i Norge; stiftamtsskriver i Bergen i avg. kancelliraad Søren Jonassen Klovs sted 19 jan. 1768.

Thodal, Lars, justisraad og hittil stiftamtsskriver i Bergen; stiftsbefalingsmand over Island og Færøerne istedetfor Christian Lebrecht baron v. Prøck, som er forflyttet, 23 jan. 1770. –  Se Sontum, B.

-Lauritz Andreas, se Levetzau, H. C. D. V.

Thomassen [Thomessen], Anders, toldbetjent i Kraakstad, Ellingkilen og Larkollen 12 okt. 1670.

Thomesen, David, kontrollør ved kobberverkerne Nordenfjelds 8 nov. 1704.

- David, kontrolør ved kobberverkerne Nordenfjelds; tillike akciseskriver s.steds 19 dec. 1705.

- David, kontrolør og kobber-akciseskriver ved de nordenfjeldske kobberverker; tillike assessor i Bergamtet i Trondhjem og tillike med de øvrige kommitterede ha sessionem et votum i alle Bergamtets forretninger 28 okt. 1721. – Se Worm, J. B.

- Hans, visitør i Flekkerøs tolderi 6 jan. 1662.

- Thomas, tolder i Langesund 22 sept. 1662. Konf. 1 mai 1670.

- Peder, se Bever.

Thomt, Jens Nielsen, grænsetolder Nordenrfelds 7 nov. 1680.

Thornborg, Christian Carl, adj. kontrolør ved Mandals toldsted hans far Mathias Thornborg med sukcessionsret 23 aug. 1756.

- Christian Carl, kontrolør ved Mandals toldsted; tillike adjungert hans far veier og maaler s.steds Mathias Thornborg med sukcessionsret 23 aug. 1756.

- Frederik Christian, adj. kontrolør ved Mandals toldsted faren Mathias Thornborg med sukcessionsret 24 nov. 1759.

- Frederik Christian, kontrolør ved Mandals toldsted; tillike adjungert faren veier og maaler s.steds Mathias Thornborg med sukcessionsret 24 nov. 1759.

- Mathias, kontrolør ved Mandals toldsted 4 juli 1741. Konf. 28 mars 1747.

- Mathias, kontrolør ved Mandals toldsted; tillike adjungert veier og maaler s.steds Frederik Jørgen With med sukcessionsret 26 juni 1747. – Se Thornborg, C. C.. se Thornborg, F. C.

Thornson, Samuel, foged over Nedre Telemarkens og Bamle fogderi under Akershus stift istedetfor kammerraad Andreas Rougtvedt, som er entlediget, 1 juli 1773.

- Samuel, foged for Nedre Telemarkens og Bamle fogderi under Bratsberg amt; virk. kammerraad 20 dec. 1799. – Se Plesner, Bendix.

Thorsen, Johan, foged over Inderøens fogderi 21 mars 1696.

- Johan, foged over Søndhordlands fogderi i Bergenhus amt 14 nov. 1671. – Se Brandt, M. Thurmann, Anders, toldbetjent i Holmestrand 20 nov. 1670.

Thygeson, Nicolai Emanuel, hittil vicelandsdommer i Sjælland og Møen; amtmand for Hedemarkens amt istedetfor Andreas Høyer, som er entlediget, 31 mars 1802.

Thygeson, Nicolai Emanuel, hittil amtmand for Hedemarkens amt; stiftamtmand for Christiansands stift samt amtmand for Nedenes og Robyggelagets amt istedetfor kammerherre Otto Joachim greve av Moltke, som er forflyttet, 24 okt. 1804.

- Nicolai Emanuel, forhenv. stiftamtmand for Christiansands stift og amtmand for Nedenes og Robyggelagets amt, ridder av Dannebrog, stiftamtmand for Akershus stift fra 1 mars 1813 istedetfor kammerherre Marcus Giøe Rosenkrantz, som fra den tid efter ansøkning er entlediget, 28 nov. 1812. – Se Bendeke, C., se de Simonsen, H. W. Cederfeldt.

Tidemand, Hans, faar den uvisse indkomst av Bratsberg amt og vor kjøbstad Skien i forpagtning 22 mars 1669.

Tideus, Christian, foged over Ekers fogderi 24 sept. 1678.

Tieseman, Christoph Antoni, se Poppe, H.

Tillisch, Henrik Wilhelm, kammerjunker hos kronprinsen; amtmand over Stavanger amt i avg. justisraad Bendix Christian de Fine’s sted 1 aug. 1746. Konf. 15 aug. 1747.

- Henrik Wilhelm, etatsraad og amtmand over Stavanger amt; kammerherre 30 okt. 1756. – Se Lachman, H.

Timmermann. Peter, strandfoged østenfjords i det Søndenfjeldske distrikt 15 april (1l juli) 1682.

Tobiesen, Tobiassen, Anders, undertold- og tiendebetjent ved Drammens toldsted 2 april 1708. – Se Tobiesen, T.

- Christen, inspektør ved told- og tielldevæsenet Søndenfjelds 11 sept. 1700.

- Christen, inspektør ved told- og tiendevæsenet Søndenfjelds; tillike tolder i Christiania og underliggende Slæbende toldsted 14 mars 1705.

- Hans, visitør og toldbetjent i Christiania og underliggende ladeplasser, naar Peter Malancourt dør, 19 mars 1698. Konf. 30 jan. 1700.

- Jacob, slotsfoged paa Akershus slot og foged over Aker og Follo fogderi i avg. Peder Høegs sted 3 dec. 1731. Konf. 27 sept. 1747.

- Tobias, tiendevisitør ved Drammens toldsted i Anders Tobiesens sted, som er dimittert efter ansøkning, 10 aug. 1722. Konf. 4 mai 1731. – Se Bagge, J., se Røed, S.

Toldorph, Anders Nielsen, foged over Lister amt 2 okt. 1672. Konf. 17 april 1700.

- Anders Nielsen, foged; bestalling av 16 febr. 1674 tillike at være strandfoged i Lister len konf. 11 juni 1701.

Toller, Jens, amtsskriver paa Bergenhus slot 8 dec. 1664.

- Niels, fremdeles ammunitionsforvalter og materialskriver ved Akershus fæstning 1 febr. 1661.

de Tonsberg, Mathias, sekretær hos statholderen i Norge 9 juni 1668. Konf. 29 aug. 1670.

- Mathias, kancelli- og assistensraad, amtmand over Ringerike, Hallingdal, Eker og Buskerud; stiftsbefalingsmand over Christiansands stift og amtmand over Nedenes og Bamle 1 jan. 1695.

de Tonsberg, Mathias, etatsraad; stiftsbefalingsmand over Bergens stift 10 mai 1704.

- Wilhelm, kammerjunker; stiftsbefalingsmand over Bergens stift 6.dec. 1704; instruktion 22. juni 1705. – Se Hammond, E.

- Wilhelm, etatsraad; stiftsbefalingsmand over Akershus stift 11 aug. 1710. – Se Reichwein, L.

- Wilhelm, ridder, konferens- og etatsraad; bestall. av 11 aug. 1710 som stiftsbefalingsmand over Akershus stift konf. 2 jan. 1731.

Tordenstierne, Oudenius Nicolaj, hofjunker; kammerjunker 1 aug. 1769.

Torfæus, Torveson [Torffueson], Thormod, kammererer over Stavanger stift 10 juli 1664.

- Thormod, antikvarius 22 aug. 1667.

Torup, Christian Mauritzen, foged over Nedenes fogderi 18 mars 1684. Konf. 27 jan. 1700.

Toshoug, Clement Hansen, holzførster i avg. Andreas Bernhoft Schjervens sted 20 aug. 1764. Konf. 9 dec. 1766.

Tostrup, Andreas, foged over Lister og Mandal fogderi i Christiansands stift i forrige foged Søren Hansens sted 16 april 1731. Konf. 13 juni 1747 og 15 juli 1766.

- Andreas, foged over Lister og Mandal fogderi; virk. kammerraad 1 mai 1767. – Se Hammond, J.

- Erik, oplagsskriver og taxadør ved Trondhjems toldbod i avg. Gabriel Jægers sted 17 mai 1725. Se Wissing, S.

- Mathias, visitør ved Fredrikstad toldsted i avg. Bjørn Rudes sted 16 aug.. 1746.

- Niels Hansen, se Hansen, Søren.

Trabert, Bernt August, forstamts- og kommissionsskriver i Generalforstamtet paa Kongsberg 30 april 1739.

- Frederik, holzførster Søndenfjelds 30 april 1739.

Tralau, Samuel, kontrolør ved Holmestrands toldsted 18 dec. 1686.

- Samuel Hansen, bestall. av 25 mai 1684 som tolder i Holmestrand konf. 30 dec. 1699.

Trampe, Frederik Christopher, greve, dr. juris., kaptein ved landvernet samt vice-landsdommer for Lolland og Falster; amtmand over Vester-amtet paa Island i avdøde Ludvig Eriksens sted 26 sept. 1804.

- Frederik Christopher, greve, hittil amtmand for Vester-amtet paa Island; stiftamtmand paa Island og amtmand for Sønder-amtet og det derunder henlagte Skaptefjelds syssel s.steds istedetfor Olav Stephensen, som er entlediget efter ansøkning, 6 juni 1806.

- Frederik Christopher, greve, kammerherre og hittil stiftamtmand paa Island og amtmand for Sønder-amtet s.steds; stiftamtmand for Trondhjems stift og amtmand for Søndre Trondhjems amt istedetfor Erik Must Angel, som efter ansøkning er entlediget, 23 juli 1810.

Tranberg, Key Bertelsen, veier og maaler ved toldboden i Trondhjem 13 febr. 1674. – Se Lauritzen, H.

Trane, Niels, bestalling som tolder i Arendal konf. 1 juni 1662.

- Paul Rasmussen, undertold- og tiendebetjent ved Christiania toldsted i avg. Peder Aarøe’s sted 13 mars 1742. Konf. 4 juli 1747. – Se Arøe, P., se Bech, L.

Trebsdorph, Baltzar, bergverks-inkvisitør i Norge 5 april 1661.

Treschow, Gert, sekretær hos statholderen i Norge 20 nov. 1661.

- Gert, tolder i Christiania i Jørgen Seckmans sted 8 jan. 1687. Se Jørgensen, F.

- Herman Gerhard, hittil assessor i Landsoverretten samt Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn; amtmand for Nordre Bergenhus amt istedetfor Hilmar Meincke Krohg, som er forflyttet, 22 okt.

1811.

Trojan, Wentzel Frederik, proviant-, ammunitions- og materialforvalter paa Bergenhus slot med befæstning og garnison 13 mai 1669.

TrueIsen, Hans, forrige schaktstiger; overstiger ved Kongsberg sølvverk 31 jan. 1724.

- Oluf, se Bergschriver, S. C.

- Peder, toldbetjent paa Nordmør 2 juni 1669.

Trundtler, Frederik Wilhelm, se Schwabe, J. H.

Tullin, Johan, overtoldbetjent og taxadør i Trondhjem 30 juli 1669.

- Johan, overtoldbetjent i Trondhjem 28 juni 1670.

- Johan, toldbetjent i Trondhjem 29 jan. 1698. Se Eriksen, T., se Batta, P.

Tybring, Mads Sørensen, foged over Strinden og Selbu fogderi i Hans Evertsens sted 18 dec. 1685. Konf. 17 febr. 1700.– Se Krag, A.

Tødslef, Christen, renteskriver over Bergenhus stifts kontor paa Rentekammeret i Kjøbenhavn i avg. Peter Rocho’s sted 1 juli 1735. – Se Barchmann, J.

Tøgersen, Jens, foged over Søndfjords fogderi i Lauritz Nielsens sted 3 sept. 1684. Konf. 10 febr. 1700. – Se Hansen, N.

Tønder, Anders, foged over Senjen og Tromsø fogderier i Jørgen Jørgensens sted 20 sept. 1709. Konf. 27 mars 1732.

- Andreas, tolder i Søndhord i Christian Henrik Peters’ sted 7 mars 1699. – Se Ursin, M.

- Christian, bestalling av 4 okt. 1759, utstedt av kommandørkaptein og overlods J. W. Akeleje og byfoged i Kragerø Peter Tønder, som havnefoged i Kragerø i sin fars bemeldte byfoged Peter Tønders sted, som har avstaat sønnen tjenesten, faar kgl. konf. 19 febr. 1760.

- Christian Ulrik, stiftsamtsskriver over Trondhjems stift i hans far Erik Madsens sted, som avstaar tjenesten til ham, 31 mars 1730. Konf. 3 aug. 1731. – Se Ramshart, M. C.

Tønder, Christian Ulrik, kancelliraad; amtmand over Romsdal, Nordmør og Søndmørs amt i avg. Christian Solgaards sted 2 juli 1742. Konf. 2 juni 1747. – Se Fjeldsted, A.

- Fredrik Petersen, foged over Ryfylke fogderi i Knut Andersens sted 23 april 1689. Konf. 17 febr. 1700. – Se Thilligner, J.

- Lauritz, foged over GuIdalens fogderi i Lauritz Jensens sted 13 okt. 1688.

- Lauritz, foged over Hallingdal, Ringerike og Buskerud fogderier 11 april 1696. Konf. 26 dec. 1699.

- Peter, kontrolør og toldbetjent i Kragerø i Jacob Giønges sted, som med allern. tilladelse, dog uten konsekvens for andre, tjenesten for ham avstaat har, 10 juni 1720. Konf. 4 mai 1731 og 28 mars 1747. – Se Tønder, C.

- Peter, se Heideman, C.

- Peter Christophersen, vor kommissarius; tolder i Trondhjem 20 april 1677.

- Thor Andersen, se Schjelderup, N.

Tønnesen, Niels, regningsfører ved skog- og fløtevæsenet ved Kongsberg sølvverk 29 jan. 1739. Konf. 18 juli 1747. – Se Berggrav, A. J.

nning, Henrik, toldbetjent og visitør ved Drammens toldsted i avg. Niels Lauritzens sted 17 mai 1697. Konf. 27 jan. 1700 og 4 mai 1731. – Se Bache, A. J., se Smit, M.

Ullenberg, Peder Andersen, foged over Indre Sogn i Bergenhus amt 2 jan. 1680.

Ullrich, Hans, tolder i Trondhjem 29 jan. 1698.

Undall, Andreas Lauritzen, amtmand over Lister og Mandal 15 aug. 1699. Instrux 9 sept. 1699.

- Andreas, justisraad; stiftsbefalingsmand over Bergens stift i avg. Edvard Hammonds sted 1 juni 1711. Instrux 31 dec. 1712. – Se v. d. Osten, W. A.

- Georg Albert, kontrolør ved Moss, Soon og Kraakstad og toldbetjent ved Moss og Kraakstad toldsteder i avg. Christopher Henriksens sted 14 okt. 1749.

- Georg Albert, hittil kontrolør ved Moss, Soon og Kraakstad og toldbetjent ved Moss og Kraakstad toldsteder; tolder ved Moss, Soon og Kraakstad i avg. Niels Warbergs sted 17 aug. 1771. Resol. 9 aug. 1771. – Se Preus, T. L.

Unmack, Martin Andreas, hittil kopist i det sjællandske og lollandske Kontor under Generaltoldkammeret; foged over Nordhord og Voss fogderi i Søndre Bergenhus amt istedetfor Hans Wangensteen, som er forflyttet, 6 juni 1788.

- Martin Andreas, hittil foged for Nordhord og Voss fogderi i Søndre Bergenhus amt; amtmand for Finmarkens amt istedetfor [Ole Hannibal] Sommerfeldt, som er forflyttet, 7 mai 1800. – Se Høegh, D. G., se Krohg, H. M.

Urberg, Oluf, revisor ved det norske Søndenfjeldske stifts kontor paa Rentekammeret; renteskriver ved samme kontor 24 mai 1757. Konf. 25 mars 1766.

- Oluf, renteskriver ved det norske Søndenfjeldske stifts kontor paa Rentekammeret; virkelig kammerraad 28 april 1760. Konf. 25 mars 1766.

- Oluf, kammerraad og forhen renteskriver i det Søndenfjeldske kontor ved det forrige Rentekammer; renteskriver ved det Søndenfjeldske kontor, henlagt under 1. eller Søndenfjeldske byraa ved vort norske Kammer, 29 juni 1771. Resol. 6 juni 1771. – Se Hammer, E.

Uree, se Wree.

Ursin, Michael, foged over Senjen og Tromsø fogderi i avg. Andreas Tønders sted 15 aug. 1743. Konf. 6 juni 1747. – Se Wang, J. H.

Usler, Jens Werner, hittil overstiger ved Kongsberg sølvverk; geschworner s.steds istedetfor Jens Christophersen, som er dimittert, 19 april 1762. Konf. 6 jan. 1767.

Valentin, Johan, tolder ved Larvik toldsted, naar Johan Rohde dør eller best. ellers blir ledig, 6 mars 1676.

Valentinsen, Peter, kommerceassessor; virkelig kammerraad 14 okt. 1745. Konf. 13 dec. 1746.

Valeur, Valløer, Johannes, bergskriver og kasserer ved Røros kobberverk 8 febr. 1734. Konf. 4 april 1747.

Vibe, Gilles, skiktmester ved Kongsberg sølvverk i kammerassessor Georg Ernst Meyers sted, som er dimittert, 25 jan. 1763. Konf. 13 jan. 1767.

- Niels Andreas, overkrigskommissær og krigskommissær i Christiansands stift; amtmand over Nordre Bergenhus amt istedetfor Andreas Hiort, som er forflyttet, 22 dec. 1802. Se Krohg, H. M.

- se Wibe.

Viebach, Lars, overstiger ved Eidsvolds guldverk; geschworner, dog saaledes at han fremdeles forretter overstigertjenesten ved bemeldte verk, 30 jan. 1770.

v. Vieregg, Claus Henrik, se Krag, F.

Vogelsang, Albrecht, skiktmester ved Kongsberg sølvverk i forrige Frederik Wilhelm Grundlers sted 6 nov. 1733.

- Albrecht, forrige skiktmester; bergsekretær 26 mars 1736. Konf. 12 juli 1747. – Se Rømer, J.

Vogt, Conrad Ludvig, bergproberer ved Kongsberg sølvverk i Johan Henrik Schwabes sted 2 jan. 1736.

Vogtlender, Paul, forrige skaktstiger; overstiger ved Kongsberg sølvverk 2 mars 1722.

Voigt, Christopher, holzførster 6 aug. 1761. Konf. 9 dec. 1766.

Voigt, David, forrige stiftsskriver i Stavanger amt; tolder ved Moss, Soon og Kraakstad toldsted i avg. Johan Høyers sted 27 aug. 1726. Konf. 16 mars 1731 og 28 febr. 1747.

- David Gottlieb, tolder ved Moss, Soon og Kraakstad toldsted .i hans fars David Voigts sted, som avstaar ham tjenesten, 25 aug. 1749. – Se Poppe, G. E.

- Johan Henrik, visitør ved tiendevæsenet ved Drammens toldsted i avg. Andreas Ibsens sted 2 okt. 1752.

- Lorentz, proviant-, ammunitions- og materialforvalter paa Akershus fæstning 21 juli 1710. Konf. 28 april 1731. – Se Bech, F. H.

Voss, Adam Andreas, forrige ritmester; inspektør over strandene Østenfjords i Akershus stift 16 april 1689.

- Joachim Andreas, hittil renteskriver for det Sjællandske stifts kontor under Rentekammeret; stiftamtsskriver i Bergen i avg. kammerraad Sontums sted 4 sept. 1793. – Se Dahl, C. L.

- Johan Henrik, sagforvalter ved Kongsberg sølvverk; tillike kontrolør ved materialierne s.steds 26 jan. 1729. Konf. 10 jan. 1733.

- Johan Henrik, forrige sagforvalter og materialkontrolør ved Kongsberg sølvverk; bergsekretær og kassetjener s.steds 8 jan. 1739.

- Johan Henrik, bergsekretær ved Kongsberg sølvverk; overbergkasserer s.steds 1 okt. 1742. Konf. 18 juli 1747 og 17 febr. 1767. – Se Schwingel, G. C.

- Johan Henrik, bergsekretær og overbergkasserer ved Kongsberg sølvverk; virkelig kammerraad 1 nov. 1760. Konf. 17 febr. 1767.

Waager, Gulbrand, kontrolør ved Søndhords toldsted i avg. Otto Bechs sted 19 dec. 1747.

- Gulbrand, forrige kontrolør ved Søndhords toldsted; foged over Jæderen og Dalenes fogderi i avg. kammerraad Oluf Zachariasens sted 8 mai 1752. – Se Hveding, P. H.

- Gulbrand, foged over Jæderen og Dalenes fogderi; virkelig kammerraad 22 nov. 1762. Konf. 29 juli 1766.

- Gulbrand, kammerraad og foged over Jæderen og Dalenes fogderi i Stavanger amt; stiftamtsskriver over Trondhjems stift i avg. Mathias Cortsen Ramsharts sted 6 mars 1764. Konf. 29 juli 1766. – Se Berg, N.

- se Hveding, P. H.

v. Wackenitz, August Frederik, generalkrigskommissær i Norge samt deputeret i det derværende Generalitets- og Kommissariats-kollegium; kammerherre 18 dec. 1775.

Wahl, Ole Petersen, overtiendeskriver i forstaden Ilen under Trondhjems toldsted 6 dec. 1743. Konf. 21 febr. 1747.

- Ole Petersen, forrige overtiendeskriver ved Trondhjems toldsted; virkelig kammerassessor 29 mars 1757.

Walter, Jørgen, tolder i Arendal 28 aug. 1667. Konf. 26 aug. 1670.

- Claus Nicolai Schjerdahl, holzførster 6 aug. 1761. – Se Christie, P. H.

Wang, Esten Marcusen, skoginspektør ved den os tilhørende Dragaasen skog og andre skoger Nordenfjelds, hvorfra Røros kobberverk med kul og sætteved vorder forsynt, 30 dec. 1755. Konf. 28 okt. 1766.

- Jørgen Hansen, foged over Senjen og Tromsø fogderi i avg. Michael Ursins sted 23 sept. 1748. Kont. 9 sept. 1766. – Se Rynning, O.

Wangensteen, Hans, prokurator; foged for Nordhordland og Voss fogderier i Bergens stift istedetfor kammerraad Nicolai Christian Lasson, som er forflyttet, 26 nov. 1781. – Se Unmack, M. A.

- Hans, hittil foged over Nordhord og Voss fogderi; foged over Rakkestad, Heggen og Frølands fogderi under Smaalenenes amt i den removerte Oluf Jelstrups sted 6 juni 1788. – Se Grundt, L. O.

- Ove Henrik, foged over Nedre Romerike fogderi istedetfor Andreas Christian Bulpontan, som med allern. tilladelse avstaar ham tjenesten, 10 mai 1765. Konf. 3 juni 1766. – Se Dahl, A.

Warberg, Niels, postmester paa Moss; tolder ved Moss, Soon og Kraakstad toldsted i avg. Gosche Evold Poppes sted 22 sept. 1759. – Se Undal, G. A.

Wardelin, Hans, toldbetjent paa Trondhjems led 15 juni 1744. Konf. 25 april 1747.

Watne, Christopher Hansen, visitør ved Stavanger toldsted i avg. Nicolai Tielhofs sted 8 april 1720. Konf. 28 mai 1731. – Se Lindahl, O. B.

Weber, Hartvig Henrik, proviant-, ammunitions- og materialforvalter ved vore fæstninger Trondhjem, Munkholmen og Skaanes skanse 26 febr. 1707. – Se Kortholt, C.

Wedege, Henning Junghans, foged over Nordmør fogderi i Romsdals amt under Trondhjems stift istedetfor faren Johan Wedege, som er entlediget, 21 aug. 1777.

- Johan, foged i Øst- og Vest-Finmarkens fogderi under Vardøhus amt i avg. Hans Solgaards sted 30 april 1736. Konf. 15 april 1747.

- Johan, hittil foged i Finmarken; foged over Strinden og Selbu fogderi i Trondhjems stift i avg. Hans Augustinusens sted 9 dec. 1749. Konf. 4 juni 1753 og 10 juni 1766. – Se Colstrup, N., se Holtzroed, A. N., se Junge, C. F., se Wedege, H. J.

Wedel Jarlsberg, Frederik Christian Otto, greve, kammerherre 6 juni 1747.

- Frederik Wilhelm, baron, auskultant i Rentekammeret; amtmand for Finmarkens amt 22 okt. 1811.

- Frederik Wilhelm, baron, hittil amtmand for Finmarkens amt; amtmand for Bratsberg amt istedetfor kammerherre Severin Løvenskiold, som efter ansøkning er entlediget, 24 dec. 1813. Wedel Jarlsberg, Herman, greve, hittil assessor i Finanskassedirektionen og sekretær i Finanskommissionen; amtmand for Ringerike, Hallingdal, Eker og Buskerud amt i avdøde Emanuel Ravns sted 31 okt. 1806.

- Johan Caspar Herman, greve, se Collett, J.

Wedell Wedellsborg, Adam Ditlef, baron, sekondløitnant ved det Sjællandske ridende Jægerkorps og auskultant i Rentekammerkollegiet; amtmand for Lister og Mandal amt istedetfor Hans Wilhelm Cederfeldt de Simonsen, som er forflyttet, 29 mai 1810.

Wegener, Valentin, konsumptionsskriver i Stavanger lnndværts 8 nov. 1690.

Wegu, Niels Larsen, overstiger ved Kongsberg sølvverk 7 dec. 1722.

Weidemann, Lars, foged for Robyggelagets fogderi under Nedenes amt istedetfor Jens Vogelius Steenstrup, som er forflyttet, 22 dec. 1783.

- Lars, hittil foged over Robyggelagets fogderi; foged for Nedenes fogderi under Nedenes amt istedetfor krigsraad Andreas Dahl, som er forflyttet, 6 juni 1788. – Se Foltmar, F. C., se Krej- dal, P.

Weilantz, Henrik, se Lem, J.

Weilbye, Peder, vicekontrolør med sukcessionsret ved Langesunds toldsted hos Erik Eriksen 12 juni 1686. Konf. 27 jan. 1700. – Se Wæhr, J.

Weisecke, Johan, visitør ved Korshavn og Farsund under Flekkefjord toldsted i avg. Lucas v. d. Weydes sted 26 jan. 1697.

Wendel, Andreas, toldbetjent og visitør ved Sands toldsted i avg. Ole Jensen Hofgaards sted 29 sept. 1741. Konf. 12 mai 1747.

Wendelbo, Christian Knudsen, foged over Heggen og Frølands fogderi i. 6 april 1672. – Se Barth, J.

- Mathias, foged over Numedal og Sandsvær fogderi i Andreas Broagers sted, som med allern. tilladelse avstaar ham tjenesten, 15 april 1741. Konf. 19 mai 1747. – Se Flor, H. Z.

Wendelin, Jonas Ludvigsen, tømmer- og trælasttiendeskriver ved Christiansands toldsted 18 jan. 1687.

Werdelman.. Røtger, postmester i Bergen 8 dec. 1669. Konf. 30 mars 1670.

Were, Jens, se Wæhr.

Werenskiold, Wærenskiold, Niels, til Hafslundgaard, assistensraad; amtmand over Fredrikstad og Smaalenene 3 nov. 1703. – Se Frimann, H.

- Niels, konferensraad; bestall. av 3 nov. 1703 som amtmand over Fredrikstad og Smaalenene konf. 26 jan. 1731.

Werther, Johan Gottfried, holzførster 6 aug. 1761. Konf. 23 dec. 1766.

Wesling, borger og hørkræmmer i Kjøbenhavn; faktor s.steds ved det norske salts forhandling 17 febr. 1761. Konf. 16 sept. 1766.

Wessel Brown, Johan, krigsbokholder ved den Nordenfjeldske lægdskasse i justisraad Aage Rasmussen Hagens sted, naar denne dør eller ellers tjenesten blir ledig, 7 sept. 1743. – Se Brown, J. W.

Westerman, Bernt, veier og maaler i Trondhjem; kammerassessor 28 nov. 1732.

- Bernt, kammerassessor samt veier og maaler i Trondhjem; kammerraad 18 dec. 1746.

- Bernt, kammerraad samt veier og maaler i Trondhjem; virkelig kammerraad 4 sept. 1747.

- Marcus Nissen, kopist i det 4. byraa ved vort norske Kammer 6 dec. 1771.

Wetzel, Erik, hittil overstiger; einfahrer ved Kongsberg sølvverk 30 mai 1763. Konf. 30 dec. 1766.

- Johan Valentin, bestall. av 6 mai 1690 som proviantforvalter i fæstningerne Christiansholm og Fredriksholm konf. 9 jan. 1700.

- [Johan] Valentin, proviantforvalter i Christiansand; tillike material- og mønstreskriver ved fregatterne, galeierne og fartøiet s.steds i avg. Lauritz Nielsens sted 11 nov. 1704.

Weybye, Paul, overproviantmester og at føre direktionen over alt ved provianten ved vor armé i Norge 16 febr 1711.

- Paul, forrige krigskommissær og overproviantmester; kasserer i Norge 15 Jan. 1714.

von der Weyde, Lucas, visitør ved Korshavn og Farsund 18 mars 1684. Se Weisecke, J.

Weyer, Hans Thomas, bestall. av 7 okt. 1759, utstedt av kommandør og overlods J. W. Akeleje og raadmand samt by foged i Strømsø Johan Henrik Sahm, som havnefoged i Drammens tolderis distrikt istedetfor avg. Hans Michelsen konf. 24 juni 1760.

- Herkules, bestall. av 6 juli 1685 som foged over Telemarkens og Bamle fogderi konf. 16 jan. 1700.

White, Joris, dr. med.; medicus ved Kongsberg sølvverk i avg. bergraad, professor Johan Heinrich Beckers sted 21 april 1761. – Se Storm, N. N.

Wibe, Johan, ridder; generalløitnant tilfots i Norge; vice-statholder i Norge og stiftsbefalingsmand over Akershus stift 29 okt. 1708.

Wicker, Iver, tolder i Øster-Risør 2 juli 1708.

- Jacob, tolder i Øster-Risør i avg. Iver Wickers sted 29 juli i 1709. – Se Jessen, C.

- James, tolder i Kragerø 1 jan. 1680. – Se Bredesen, J.

Wide, Just, generaltoldforvalter i Trondhjem 14 juni 1723. Konf. 22 juni 1731 og 7 febr. 1747.

Wide, Just, generaltoldforvalter i Trondhjem; virkelig kammerraad 17 mai 1730. Konf. 22 juni 1731 og 7 febr. 1747.

Widerøe, Falck, kopist i det Søndenfjeldske renteskriverkontor ved det norske Kammer 5 juli 1771.

- Falck, hittil fuldmægtig ved det Søndenfjeldske kontor paa Rentekammeret; foged i Hedemarkens fogderi i Akershus stift i avg. kammerraad Lars Engelhart Robsahms sted 9 nov. 1778. – Se Spärck, C. L.

- Hans Andreas, foged over Fosens fogderi under Trondhjems amt i avg. Johan Rubergs sted 9 sept. 1773. – Se Lidemark, P.

- Hans Andreas, hittil foged for Fosens fogderi i Trondhjems stift; foged for Hurum, Lier, Røken, Eker og Buskeruds fogderi under Buskerud amt i Akershus stift i avg. William Lembachs sted 22 dec. 1783. – Se Sommer, K. A.

Wiel, Iver Madsen, foged over Ringerike og Hallingdals fogderi i avg. kammerassessor Carsten Rødlinds sted 27 aug. 1736. Konf. 2 juni 1747. – Se Lembach, W.

- Iver Madsen, hittil foged i Romerike og Hallingdals fogderi; generalskibsmaaler i Akershus stift, Langesunds og Kragerø toldsteder undtat, 13 nov. 1754. Bestallingen kassert ved resol.

4 febr. 1755. – Se Limskov, P.

Wiemejer, Claus, kontrolør ved Bergens toldsted 20 juni 1702.

- Claus, kontrolør ved toldboden i Drammen i avg. Mathias Heibergs sted 21 mai 1706.

Wiingreen, Hans, holzførster Nordenfjelds 27 mars 1742.

Wildhagen, Caspar, toldbetjent og overvisitør i Trondhjems tolderi 3 febr. 1661.

- Caspar Lorentz, underretsdommer ved sølvverket og bergstaden Kongsberg; assessor honorarius sine sessione et voto i Overbergamtet s.steds 1 nov. 1760. – Se Riegels, L., se Barth, C. F.

- Caspar Lorentz, skal føre protokollen i Bergamtsretten paa Kongsberg sølvverk samt som dommer administrere Underretten ved sølvverket og bergstaden Kongsberg i den nu til assessor og overbergamtsskriver utnævnte Christen Hennes sted 22 sept. 1738. Konf. 12 juli 1747.

- Johan Diderik, kornet; proviant-, ammunitions- og materialforvalter ved Fredriksten og underliggende Basmo fæstninger i avg. Johan Runchel Heides sted 7 juni 1725. Konf. 3 aug. 1731. – Se Gløersen, P.

Willumsen, Gerhard, assessor i det Nordenfjeldske bergamt istedetfor Wilhelm Fredrik Willumsen, som efter ansøkning er dimittert, skal med de øvrige kommitterede ha sessionem et votum i alle Bergamtets forretninger 12 nov. 1772.

- Gerhard, assessor i det Nordenfjeldske bergamt; tillike tiendeskriver ved alle vore kobbertiender Nordenfjelds i Wilhelm Frederik Willumsens sted, som efter ansøkning er dimittert, 12 nov. 1772.

Willumsen, Knut, forrige skaktstiger; overstiger ved Kongsberg sølvverk 31 jan. 1724.

- Knut, geschworner ved Kongsberg sølvverk i avg. Anton Tax’ sted 11 aug. 1740.

- Peder, tolder i Christiania og underliggende Slæbende toldsted i avg. Peter Albrecht Busch’s sted 11 mars 1729. Konf. 16 mai 1731 og 29 aug. 1747.

- Peter, tolder i Christiania; tillike kammerassessor 13 dec. 1734. Konf. 30 april 1748.

- Wilhelm Frederik, assessor i det Nordenfjeldske bergamt i den til berghauptmand Nordenfjelds forfremmede kammerraad Joachim Hagerups sted, skal med de øvrige kommitterede ha sessionem et votum i alle Bergamtets forretninger 16 febr. 1768.

- Wilhelm Frederik, assessor i det Nordenfjeldske bergamt; tillike tiendeskriver ved alle vore kobbertiender Nordenfjelds i kammerraad Joachim Hagerups sted 16 febr. 1768. [Bestall. har feilagtig 1767.] – Se Willumsen, G.

Wind, Joachim Frederik, kancelliraad; viceamtmand over Trondhjems amt (og efter Ove Bjelkes død amtmand s.steds) 8 jan. 1673.

Winde, Anders Thoustrup, hittil fuldmægtig i det Jydske overformynderi-regnskapernes revisionskontor under danske Kancelli; foged for Robyggelagets amt istedt:tfor [Carl Frederik] Pind, som er forflyttet, 4 nov. 1801. – Se Bendz, J. J.

Wingøe, Ole, holzførster 6 aug. 1761. Konf. 16 dec. 1766.

Winterfeldt, Gustav, greve Holck, ridder, geheimeraad og kammerherre samt hittil amtmand over Aabenraa og Lygum kloster; stiftsbefalingsmand over Akershus stift og amtmand over Akershus amt i avg. von Grambows sted 9 sept. 1773. – BestalI. igjen kassert ved kgl. resol. 3 jan. 1774, hvorved greven er entlediget.

Wisløff, Niels, tolder ved Mandals toldsted i avg. Hans Bevers sted 3 dec. 1737. Konf. 2 juni 1747.

Wissing, Søren, branddirektør i Trondhjem; tillike oplagsskriver og taxadør ved Trondhjems toldbod i avg. Erik Tostrups sted 28 jan. 1726. Konf. 5 mars 1731 og 25 april 1747.

With, Witt, Caspar, foged i Lier i Akershus stift 1 mai 1675.

- Frederik Jørgen, se Thornborg, M.

- Johan Albrecht, etatsraad; stiftsbefalingsmand over Christiansands stift og amtmand over Nedenes amt i forrige stiftsbefalingsmand, etatsraad og ridder Alexander Frederik Møstings sted 11 dec. 1730. Se Juel, Carl.

Witte, Johan, tolder i Drammen 6 febr. 1669.

- Johan, amtsskriver i det Vesterlenske stift 8 sept. 1670. – Se Riis, J. P.

Wium, Jørgen, overtoldbetjent ved Trondhjems toldkammer i avg. Jacob Rømers sted 8 juli 1719. Konf. 5 mars 1731 og 25 april 1747.

Wium, Niels, toldskriver ved Bergens toldsted i avg. Andreas Jensens sted 6 juli 1718.

- Niels, toldskriver ved Bergens toldsted; tillike passkriver s.steds 4 nov. 1718.

- Niels, forrige told- og passkriver; toldinspektør ved Bergens toldkammer 21 april 1722. Jfr. J. S. Keutel. – Se Normann, Abraham.

- Oluf Christopher, assessor i det Nordenfjeldske bergamt og med de øvrige kommitterede ha sessionem et votum i alle Bergamtets forretninger 7 aug. 1736. Konf. 21 mars 1747. – Se Dons, P. C.

- Oluf Christopher, assessor i det Nordenfjeldske bergamt; tillike bergamtsskriver ved Bergamtet s.steds i avg. Michael Heibergs sted 5 mars 1738. Konf. 21 mars 1747.

Wognsen, Lauritz, konsumptionsskriver i Christiansand 1 sept. 1683.

- Niels, proviant- og ammunitionsforvalter ved Fredrikstad fæstning 1 juni 1712. – Se Lindholtz, K. L.

Wolder, Jørgen, renteskriver ved Trondhjems stifts samt Islands og Færø distrikts kontor paa Rentekammeret i avg. Edvard Holsts sted 5 mai 1750. – Se Tausan, J.

Woldum, Frantz, hittil fuldmægtig i det Trondhjemske kontor under Rentekammeret; renteskriver for bemeldte kontor istedetfor kammerherre Jørgen Spliid, som efter ansøkning er entlediget, 1 okt. 1802.

Wolf, Iver Hansen, foged over Senjens fogderi i Nordlandene 10 juli 1674. – Se Wolff og Wulf.

Wolff, Odin Henrik, forhen løitnant; byraasekretær ved vort norske Kammer 5 okt. 1771. Res. 21 sept. 1771.

Wollenberg, Jacob, dr., bestall. av 25 okt. 1687 som stadsfysikus i Bergen konf. 15 mai 1700 og 16 april 1731.

Wonsheim, Johan Jørgensen, holzførster 6 aug. 1761. Konf. 16 dec. 1766.

Worm, Jens Bertelsen, material- og proviantforvalter ved Aardal kobberverk 16 sept. 1709.

- Jens Bertelsen, forhen inspektør ved det Aardalske kobberverk; assessor i Bergamtet i Trondhjem og tillikemed de øvrige kommitterede ha sessionem et votum i alle Bergamtets forretninger samt tillike bergkontrolør og akciseskriver ved de Nordenfjeldske kobberverk i avg. David Thomesens sted 10 aug. 1731.

- Jens Bertelsen, assessor og kobberakciseskriver; tillike kammerassessor 7 okt. 1734. – Se Rogert, A.

- Michael, borgermester i Kjøbenhavn; amtmand over Romsdalen, Nordmør og Søndmørs amt i avg. amtmand og bergraad Erik Musts sted 10 aug. 1729. – Se Solgaard, C.

Wormarck, Peter Andersen, toldbetjent ved Bergens toldkammer i avg. Jacob Køpkes sted 14 mars 1718. Konf. 25 mai 1731. – Se Rasch, O. S.

v. Wouwern, Mathias, kontrolør og toldbetjent i Holmestrand i avg. Peder Allans’ sted 13 mars 1742. Konf. 4 juli 1747. – Se Barchman, P. C.

Wrede, Wree, Mathias, overtoldbetjent i Drammen og Bragernes 2 nov. 1665.

- Mathias, overtoldbetjent i Drammen og Bragernes tillikemed Baltzer Andersen s.steds konf. 8 aug. 1670. – Se Andersen, Baltzer.

Wulf, Jacob, toldbetjent paa Trondhjems led 6 okt. 1733. Konf. 25 april 1747.

- Michel Pedersen, undertold- og tiendebetjent ved Christiania toldsted i avg. Magnus Adelers sted 4 febr. 1732. – Se Karmarch, M.

Wurffel, Claus, bestall. av 3 sept. 1692 som proviant- og ammunitionsforvalter i Fredrikstad konf. 9 jan. 1700.

Wys, Oluf, stempelsnider ved Kongsberg sølvverk 19 nov. 1723. – Se Kongsberg, E. S.

Wæhr, Were, Jens, visitør ved Arendals toldsted, tillikemed Frederik Dannefær, 2 juni 1702.

- Jens, forrige toldbetjent ved Arendals told- og konsumption; kontrolør ved Langesunds toldsted i avg. Peter Weilbyes sted 8 juli 1707. – Se Rhode, U. A.

Wærn, Jacob, tolder ved Fredrikshalds toldsted i avg. Christian Solgaards sted 6 nov. 1719. Konf. 30 jan. 1731 og 18 juli 1747. – Se Gløersen, N.

- Morten, proviant-, ammunitions- og materialforvalter ved Fredrikstad fæstning i avg. krigsraad Palle Rømers sted 29 nov. 1759.

Wølner, Andreas, hyttemester ved Kongsberg sølvverk 19 mars 1738. Konf. 18 juli 1747 og 13 jan. 1767.

- Christian, geschworner ved Kongsberg sølvverk i avg. Hans Olsens sted 24 nov. 1705.

- Christian, overpukforvalter ved Kongsberg sølvverk 7 aug. 1724. Konf. 20 jan. 1733.

- Christopher, overstiger ved Kongsberg sølvverk 9 juni 1721.

- Gilles, foged over Valdres fogderi under Oplands amt bestaaende av disse 5 prestegjeld: Vang, Slidre, Aurdal, Land og Biri, 24 sept. 1764. Konf. 26 aug. 1766. – Se Flor, P. H.

- Hans Jacob, holzførster i avg. Erik Kroppes sted 15 mars 1763.

- Peter Christopher, hittil kopist i det Søndenfjeldske rente skriverkontor under Rentekammeret; foged for Finmarkens fogderi under Finmarkens amt istedetfor Peter Severin Due, som efter ansøkning er entlediget, 26 mars 1800. – Se Strand, A.

Zachariasen, Oluf, foged over Jæderen og Dalenes fogderi 12 okt. 1722. Konf. 5 mars 1731 og 21 febr. 1747.

- Oluf, foged over Jæderen og Dalenes fogderi; virkelig kammerraad 19 dec. 1744. Konf. 21 febr. 1747. – Se Waager, G.

Zantheim, Hans Diderik, holzførster Søndenfjelds 30 april 1739.

Zanthier, Hans Diderik, holzførster Søndenfjelds; tillike jagtjunker 1 dec. 1739. Jfr. foregaaende.

Zedeler, Nicolai, visitør ved tiendevæsenet ved Drammens toldsted i avg. Niels Hansens sted 29 april 1745. Konf. 4 april 1747. – Se Ibsen, A.

Zega, Zegar, Joachim, bestall., utstedt 23 okt. 1702 av præsident i Bergen Gerhard Dysseldorff, som stadsmaaler i Bergen i Woen Jensens sted konf. 24 okt. 1702. – Se Greger, J.

Zeuthen, Frederik, konfirmeres og bestilles til bergskriver ved Selbu kobberverk 9 sept. 1738. Konf. 12 mai 1747. – Se Busch, Gjert.

Ziegler, Jens, forrige sorenskriver i Gudbrandsdalens fogderi under Oplands amt; virkelig kammerraad 30 aug. 1765. [For denne bestall. er betalt 600 rdl. ad usus publicos efter kasserer Birks kvittering av 7 sept. 1765.] Konf. 26 aug. 1766.

Ziener, Adam, geschworner ved Kongsberg sølvverk 29 dec. 1705.

- Adam, assessor; tillike bergmester ved Kongsberg sølvverk 5 mai 1721.

- Adam, overbergamtskasserer ved Kongsberg sølvverk og bergmester s.steds 22 april 1731.

- Adam, markscheider ved Kongsberg sølvverk 19 mars 1738. Konf. 18 juli 1747.

- Adam, markscheider ved Kongsberg sølvverk; bergmester s.steds i avg. Jens Henckels sted 19 mars 1754.

- Adam, bergmester ved [Kongsberg] sølvverk; assessor honorarius sine sessione et voto i Overbergamtet s.steds 1 nov. 1760.

- Adam, se Madelung, S. H.

- Christopher Diderik, vicehyttemester ved Kongsberg sølvverk 21 okt. 1735.

- Christopher Diderik, konfirm. og bestilles til hyttemester ved Kvikne kobberverk og Indset hytte 21 febr. 1742.

- Hans Jørgen, geschworner ved Kongsberg sølvverk i den til bergmester utnævnte Jens Henckels sted 26 juli 1745. Konf. 12 juli 1747. – Se Hansen, R.

- Johannes, geschworner ved Kongsberg sølvverk 7 aug. 1724. Se Jensen, J.

- Paul Adamsen, einfahrer ved Kongsberg sølvverk i avg. Jørgen Aasla.nds sted 15 april 1766.

Zimmermann, [Christian], hittil skovrider ved det forrige 3. distrikt ved grevskapet Larvik; skovrider ved det nyoprettede 3. distrikt av grevskapet Larviks skoger 27 mai 1812.

Zinn, Christopher, skovrider ved grevskapet Gyldensteen; skovrider ved det nyoprettede 2. distrikt av grevskapet Larviks skoger 17 dec. 1812.

Zoega, Johan Adolph, forrige tyske kancelliforvalter; byfoged i Bergen 11 dec. 1661.

- Johannes, kandidat; sekretær ved vort Finanskollegiums 2. depart. kontor 8 juli 1771 [tysk bestall.].

Ærboe, Jørgen, bestall. av 20 mars 1688 som tolder i Langesund konf. 16 okt. 1700. – Se Erboe, J.

Øgelund, Christian, toldbetjent ved Høievarde ved Stavanger toldsted 24 nov. 1710.

Ørland, Tøger Andersen, foged over Fosens fogderi i Trondhjems amt 4 april 1668. Konf. 11 nov. 1670.

Ørn, Michel, foged over Telemarkens og Bamle fogderier 15 okt. 1708.

Øster, Peder, undervisitør ved Bergens toldsted i avg. Johan Gerckens sted 10 aug. 1729. Konf. 28 mai 1731 og 12 mai 1747.


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005